Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 21.09.2020
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

8 sesja Rady Miasta Torunia
27 czerwca 2019, o godzinie 10:00, Urząd Miasta, sala nr 33 im. M. Kopernika
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z 7. sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady.
 4. Informacje Prezydenta Miasta.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Miasta Toruń za 2018 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Torunia - DRUK NR 207.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Torunia oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Torunia za rok 2018 - DRUK NR 208,
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Torunia z tytułu wykonania budżetu miasta Torunia za rok 2018 - DRUK NR 209.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Mokre Przedmieście – Olbrachta” dla obszaru położonego w rejonie ulic: Chrobrego, Batorego i Kościuszki w Toruniu – DRUK NR 206.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla obszaru położonego w rejonie ulic: Dybowskiej, Kujawskiej, Podgórskiej, Poznańskiej oraz Placu Armii Krajowej w Toruniu - DRUK NR 202.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Olsztyńskiej i Niesiołowskiego w Toruniu – DRUK NR 204 – I i II CZYTANIE.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Placu Skarbka, ul. Sobieskiego i linii kolejowej w Toruniu – DRUK NR 177 – I i II CZYTANIE.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasta Toruń. - DRUK NR 195 – I CZYTANIE.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia okolicznościowych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Toruniu – DRUK NR 212 – I i II CZYTANIE.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych (…) – DRUK NR 131 – I i II CZYTANIE.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez GMT prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 178A, wraz z prawem własności budynku i budowli oraz ustanowienia (…) – DRUK NR 193.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Klonowej 14, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń - DRUK NR 198.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4a wraz z pomieszczeniami przynależnymi, stanowiącego własność GMT wchodzącego w skład nieruchomości budynkowej położonej w Toruniu przy ul. Ślusarskiej 5 - DRUK NR 59.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2019-2047 – DRUK NR 199.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2019 – DRUK NR 200 – I i II CZYTANIE.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów w kadencji 2020 – 2023 - DRUK NR 201.
 23. Wnioski radnych.
 24. Informacje: Przewodniczącego; Prezydenta; inne.
 25. Zakończenie Sesji.
Uwagi:
Projekty uchwał są usuwane ze strony po rozpatrzeniu przez Radę Miasta Torunia.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A