Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 21.09.2020
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

7 sesja Rady Miasta Torunia
23 maja 2019, o godzinie 10:00, Urząd Miasta, sala nr 33 im. M. Kopernika
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z 6. sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady.
 4. Informacje Prezydenta Miasta.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Toruniu - DRUK NR 178.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Torunia – DRUK NR 185.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2019-2044 – DRUK NR 167.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2019 – DRUK NR 168 – I i II CZYTANIE.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (…) – DRUK NR 160 – I i II CZYTANIE.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Miejskiej Przychodni Specjalistyczne - DRUK NR 161.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. ks. J. Popiełuszki - DRUK NR 162.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz pokrycia straty netto za 2018 rok Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika – DRUK NR 163.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego – DRUK NR 176 – I i II CZYTANIE.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Lubicka i Szosa Lubicka w Toruniu – DRUK NR 171.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Okólnej w Toruniu – DRUK NR 166 – I i II CZYTANIE.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul.: Polnej, Batorego, Pod Dębową Górą, Wielki Rów i Kraińskiej w Toruniu - DRUK NR 158 – I i II CZYTANIE.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Konstytucji 3 Maja i ul. Przy Skarpie w Toruniu - DRUK NR 23 – I i II CZYTANIE.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Jasia i Małgosi 10, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń - DRUK NR 136.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Toruniu przy ul. Rypińskiej 8, Podgórskiej 25-29 i Podgórskiej 40, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń - DRUK NR 148.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Toruniu przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6/Rybaki 7, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń - DRUK NR 45.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń, położonej w Toruniu przy ul. Rybaki 35a - DRUK NR 164.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, a także granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 września 2019 r. - DRUK NR 114 – I i II CZYTANIE.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 1 w Toruniu - DRUK NR 172.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 10 w Toruniu - DRUK NR 173.
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Toruniu. - DRUK NR 174.
 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Toruniu - DRUK NR 175.
 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Toruniu - DRUK NR 184.
 29. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasta Toruń na lata 2015-2020” - DRUK NR 165.
 30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania okręgów będących jednostkami pomocniczymi GMT oraz nadania im statutów oraz uchwał w sprawie utworzenia okręgów będących jednostkami (…) - DRUK NR 170 – I i II CZYTANIE.
 31. Wnioski radnych.
 32. Informacje: Przewodniczącego; Prezydenta; inne.
 33. Zakończenie Sesji.
Uwagi:
Projekty uchwał są usuwane ze strony po rozpatrzeniu przez Radę Miasta Torunia.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A