Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 21.09.2020
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

6 sesja Rady Miasta Torunia
11 kwietnia 2019, o godzinie 10:00, Urząd Miasta, sala nr 33 im. M. Kopernika
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z 5. sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady.
 4. Informacje Prezydenta Miasta.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania panu Włodzimierzowi Rudzińskiemu Medalu „Za zasługi dla Miasta Torunia” na wstędze - DRUK NR 120.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Poznańskiej i gen. Józefa Hallera w Toruniu – DRUK NR 146.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Urzędu Celnego i Toruńskiej Giełdy przy ulicy Towarowej w Toruniu – DRUK NR 145 – I i II CZYTANIE.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Fantazyjnej, Międzyrzecze i rzeki Drwęcy w Toruniu - DRUK NR 147 – I i II CZYTANIE.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie bonifikat od opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów (…) - DRUK NR 140 – I i II CZYTANIE.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej, położonej w Toruniu przy ul. Przysieckiej, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 153.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie bonifikat od ceny sprzedaży przez GMT na rzecz najemców lokali mieszkalnych: nr 5 przy ul. Hurynowicz 14, nr 6 przy ul. Hurynowicz 18, nr 4 przy ul. Hurynowicz 10, nr 13 przy ul. Hurynowicz 20 (…) – DRUK NR 143.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży przez Gminę Miasta Toruń na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 23 znajdującego się w budynku położonym przy ul. Krasińskiego 114 w Toruniu – DRUK NR 142.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Szosa Okrężna 74-80C oraz udziałów w nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Szosa Okrężna, stanowiących własność GMT – DRUK NR 108.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 10 A, wraz z pomieszczeniem przynależnym stanowiącego własność GMT wchodzącego w skład nieruchomości budynkowej położonej przy ul. Mostowej 22 / (…) - DRUK NR 139.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, stanowiącego własność GMT, wchodzącego w skład nieruchomości budynkowej położonej w Toruniu przy ul. Akacjowej 19 - DRUK NR 137.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, stanowiącego własność GMT wchodzącego w skład nieruchomości budynkowej położonej w Toruniu przy Przedzamcze 20 / (…) - DRUK NR 138.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania w roku 2019 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (…) - DRUK NR 144.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznawania świadczenia pieniężnego dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością, zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń - DRUK NR 150 – I i II CZYTANIE.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu - DRUK NR 151.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania członków Rady Seniorów Miasta Torunia na lata 2019 - 2023 - DRUK NR 119.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu Miast Autostrady Bursztynowej - DRUK NR 155.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia „Droga Ekspresowa S10” - DRUK NR 149.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół w Toruniu - DRUK NR 121.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom uczęszczającym do szkół w Toruniu, form i zakresu tych świadczeń (…) - DRUK NR 122 – I i II CZYTANIE.
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia w postępowaniu rekrutacyjnym kryteriów rekrutacji do internatów zorganizowanych w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez GMT, liczby punktów za te kryteria (…) - DRUK NR 152 – I i II CZYTANIE.
 27. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat (…) - DRUK NR 157.
 28. Wnioski radnych.
 29. Informacje: Przewodniczącego; Prezydenta; inne.
 30. Zakończenie Sesji.
Uwagi:
Projekty uchwał są usuwane ze strony po rozpatrzeniu przez Radę Miasta Torunia.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A