Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 21.09.2020
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

5 sesja Rady Miasta Torunia
7 marca 2019, o godzinie 10:00, Urząd Miasta, sala nr 33 im. M. Kopernika
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z 4. sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady.
 4. Informacje Prezydenta Miasta.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie sprawozdań z działalności za 2018 rok: Powiatowego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego; Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Okólnej, ul. Łódzkiej i ul. Zimowej w Toruniu – DRUK NR 123.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Toruniu – DRUK NR 20.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. w Toruniu - DRUK NR 113.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za postój pojazdów (…) - DRUK NR 92 – I i II CZYTANIE.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej wskazanych ulic w Toruniu – DRUK NR 126 – I i II CZYTANIE.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń położonej w Toruniu przy ul. Olsztyńskiej 115 – DRUK NR 103.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń, położonej w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 7 – DRUK NR 118.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej niektóre uchwały w sprawie sprzedaży lokali stanowiących własność Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 128.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży czterech lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi, stanowiących własność GMT wchodzących w skład nieruchomości budynkowej położonej w Toruniu przy ul. Szewskiej 8 - DRUK NR 129.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 wraz z pomieszczeniami przynależnymi stanowiącego własność GMT wchodzącego w skład nieruchomości budynkowej położonej w Toruniu przy ul. Batorego 7 - DRUK NR 130.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży dwóch lokali użytkowych o funkcji magazynowej, stanowiących własność GMT wchodzących w skład nieruchomości budynkowej położonej w Toruniu przy ul. Mickiewicza 62 – 62A - DRUK NR 125.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu niemieszkalnego nr 11, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład nieruchomości budynkowej położonej w Toruniu przy ul. Klonowica 30 - DRUK NR 112.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Toruń nieruchomości gruntowej, położonej w Toruniu przy ul. Tarnowskiej - DRUK NR 107.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę wprowadzającą „Program Działań Miasta Torunia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 – 2020” - DRUK NR 25.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Toruniu - DRUK NR 117.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019r. - DRUK NR 127.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Toruniu na rok 2019 - DRUK NR 85 – I i II CZYTANIE.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokali w nieruchomości przy ul. Ignacego Paderewskiego 5/11 w Toruniu - DRUK NR 124.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta zakładom budżetowym w 2019 roku - DRUK NR 79.
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania okręgów będących jednostkami pomocniczymi GMT oraz nadania im statutów oraz uchwał w sprawie utworzenia okręgów będących jednostkami (…) - DRUK NR 115 – I i II CZYTANIE.
 27. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Miasta Toruń - DRUK NR 132.
 28. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń” - DRUK NR 133.
 29. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie budżetu partycypacyjnego w Toruniu oraz w sprawie zmiany Regulaminu Konsultacji Społecznych - DRUK NR 134.
 30. Wnioski radnych.
 31. Informacje: Przewodniczącego; Prezydenta; inne.
 32. Zakończenie Sesji.
Uwagi:
Projekty uchwał są usuwane ze strony po rozpatrzeniu przez Radę Miasta Torunia.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A