Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 09.07.2020
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

3 sesja Rady Miasta Torunia
10 stycznia 2019, o godzinie 10:00, Urząd Miasta, sala nr 33 im. M. Kopernika
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z 2. sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady.
 4. Informacje Prezydenta Miasta.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Ślubowanie Radnej Katarzyny Chłopeckiej.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasteczka Uniwersyteckiego UMK w rejonie ulicy Karola Olszewskiego w Toruniu – DRUK NR 50.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Szosa Chełmińska i Dekerta w Toruniu – DRUK NR 47.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Strzałowej i Okólnej w Toruniu - DRUK NR 22.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Batorego, Dworcowej i Kościuszki w Toruniu - DRUK NR 33.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia okolicznościowych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Toruniu w 2019 r. – DRUK NR 75 – I i II CZYTANIE.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany programu gospodarczego pn. „Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2017 – 2019” – DRUK NR 78.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie bonifikat od opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów stanowiących (…) – DRUK NR 77 – I i II CZYTANIE.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży przez Gminę Miasta Toruń na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 13 przy ul. Krętej 76 w Toruniu – DRUK NR 30.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Kłopot, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń - DRUK NR 13.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład nieruchomości budynkowej położonej w Toruniu przy ul. Poznańskiej 81 - DRUK NR 48.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 17, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład nieruchomości budynkowej położonej w Toruniu przy ul. Mickiewicza 62 A - DRUK NR 49.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład nieruchomości budynkowej położonej w Toruniu przy Rynku Nowomiejskim 23 - DRUK NR 52.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Qźnia zdrowia – program wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród osób w wieku produkcyjnym po 40 r.ż. w Toruniu” na lata 2019-2022 - DRUK NR 21.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia programu pn.: „Program naprawczy Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu na lata 2018-2020” - DRUK NR 5.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia „Programu naprawczego Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Toruniu” - DRUK NR 6.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia „Programu naprawczego dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu” - DRUK NR 7.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w roku 2019 - DRUK NR 51.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej - DRUK NR 8 – I i II CZYTANIE.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania radnych do udziału w Komitecie Rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Toruń - DRUK NR 28.
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie delegowania radnego Rady Miasta Torunia do wspólnej dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - DRUK NR 57.
 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego za 2018 rok - DRUK NR 58.
 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Konsultacji Społecznych na 2019 r. - DRUK NR 56.
 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Torunia VIII kadencji - DRUK NR 53.
 30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Bookmacher Sp. z o. o. w Warszawie dotyczącego lokalizacji kasyna gry - DRUK NR 39.
 31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych SA w Warszawie dotyczącego lokalizacji kasyna gry - DRUK NR 40.
 32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru delegatów Miasta Torunia do Związku Miast Nadwiślańskich na czas trwania VIII kadencji Rady Miasta Torunia - DRUK NR 54.
 33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 4 października 2018r. na Dyrektora Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu - DRUK NR 80.
 34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 29 listopada 2018r. na Prezydenta Miasta Torunia - DRUK NR 81.
 35. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2019-2044 - DRUK NR 1 – II CZYTANIE.
 36. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na rok 2019 - DRUK NR 2 – II CZYTANIE.
 37. Interpelacje, zapytania i wnioski (zgodnie z § 36 Regulaminu Rady Miasta Torunia) – godz. 14.00.
 38. Przerwa – do godz. 16.00.
 39. Informacje: Przewodniczącego; Prezydenta; inne.
 40. Zakończenie Sesji.
Uwagi:
Projekty uchwał są usuwane ze strony po rozpatrzeniu przez Radę Miasta Torunia.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A