Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 24.05.2019


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT >

Komisja Rewizyjna
6 czerwca 2018, o godzinie 15:00, Urząd Miasta, sala nr 33
  1. Sprawy organizacyjne: stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku posiedzenia, przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
  2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu miasta oraz opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania za 2017r.
  3. Przyjęcie projektów uchwał w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego miasta Torunia oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Torunia za 2017 rok oraz w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Torunia z tytułu wykonania budżetu miast
  4. Rozpatrzenie skarg mieszkańców na prezydenta miasta i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych.
  5. Korespondencja.
  6. Wolne wnioski i zapytania.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A