Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 24.05.2019


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT >

Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Kultury i Promocji
14 maja 2018, o godzinie 13:30, sala nr 33 Urzędu Miasta Torunia ul. Wały Gen. Sikorskiego 8
 1. Proponowany porządek posiedzenia:
 2. Sprawy organizacyjne:
 3. stwierdzenie quorum,
 4. przyjęcie porządku posiedzenia.
 5. przyjęcie protokołu.
 6. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Torunia za rok 2017 w części dotyczącej polityki społecznej i zdrowia oraz kultury i promocji.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2018 - 2042 – DRUK NR 1063.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Toruńskie Centrum Usług Wspólnych”, nadania jej statutu oraz wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 1044.
 9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień w 2017.
 10. Sprawozdanie z realizacji „Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Torunia na lata 2014-2020”.
 11. Korespondencja.
 12. Sprawy bieżące.
 13. Wolne wnioski i zapytania.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A