Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 09.07.2020
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

56 sesja Rady Miasta Torunia
18 października 2018, o godzinie 10:00, Urząd Miasta, sala nr 33, im. M. Kopernika
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z 55. sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady - w tym przedstawienie informacji na temat oświadczeń majątkowych radnych.
 4. Informacje Prezydenta Miasta - w tym przedstawienie informacji na temat oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Miasta Torunia.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Podgórskiej, Strzałowej i Stara Droga w Toruniu – DRUK NR 1162.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Budowlanej i Wapiennej w Toruniu - DRUK NR 1163.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bema-Gałczyńskiego” w Toruniu - DRUK NR 1173.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie mpzp „Katarzynka” dla obszaru położonego w rejonie ul. Kociewskiej na północ od linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni – Malbork w Toruniu – DRUK NR 1154 – I i II CZYTANIE.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – DRUK NR 1174.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Częstochowskiej, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 1158.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1A wraz z pomieszczeniami przynależnymi, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń położonego w budynku przy ul. Rybaki 53 w Toruniu – DRUK NR 1164.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Toruniu - DRUK NR 1169.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu - DRUK NR 1168.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (…) - DRUK NR 1175 – I i II CZYTANIE.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w prowadzonych przez GMT przedszkolach (…) - DRUK NR 1176 - I i II CZYTANIE.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2019 r. - DRUK NR 1165.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji (…) - DRUK NR 1157 – II CZYTANIE.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - DRUK NR 1123 – II CZYTANIE.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - DRUK NR 1124 – II CZYTANIE.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2018-2042 - DRUK NR 1159.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2018 - DRUK NR 1160 – I i II CZYTANIE.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika ku czci Poległych Żołnierzy Wojsk Balonowych - DRUK NR 1133.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy skwer Anny i Leonarda Torwirtów - DRUK NR 1167.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej - DRUK NR 1155 – II CZYTANIE.
 26. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasta Toruń w roku szkolnym 2017/2018.
 27. Interpelacje, zapytania i wnioski (zgodnie z § 36 Regulaminu Rady Miasta Torunia).
 28. Informacje: Przewodniczącego; Prezydenta; inne.
 29. Zakończenie Sesji.
Uwagi:
Projekty uchwał są usuwane ze strony po rozpatrzeniu przez Radę Miasta Torunia.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A