Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 09.07.2020
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

55 sesja Rady Miasta Torunia
27 września 2018, o godzinie 10:00, Urząd Miasta, sala nr 33, im. M. Kopernika
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z 54. sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady.
 4. Informacje Prezydenta Miasta.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: św. Jana Bosko i Ugory w Toruniu – DRUK NR 1145.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Port Drzewny” dla obszaru położonego w rejonie ul. Starotoruńskiej, Portu Drzewnego i Wisły w Toruniu – DRUK NR 1143 – I i II CZYTANIE.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Kociewskiej, Polnej, Trasy Średnicowej oraz linii kolejowej – DRUK NR 1144 – I i II CZYTANIE.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Toruniu pomiędzy Gminą Miasta Toruń a osobą prawną - DRUK NR 1152.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji (…) - DRUK NR 1157 – I CZYTANIE.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miasta Toruń na rok 2019 – DRUK NR 1142 – I i II CZYTANIE.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień na rok 2019 - DRUK NR 1146.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń” – DRUK NR 1138 – I i II CZYTANIE.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji (…) - DRUK NR 1147 – I i II CZYTANIE.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - DRUK NR 1123 – I CZYTANIE.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - DRUK NR 1124 – I CZYTANIE.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2018-2042 - DRUK NR 1120.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2018 - DRUK NR 1121 – I i II CZYTANIE.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej - DRUK NR 1155 – I CZYTANIE.
 20. Przedstawienie sprawozdania z realizacji „Programu wspierania przedsiębiorczości na lata 2014-2020”.
 21. Interpelacje, zapytania i wnioski (zgodnie z § 36 Regulaminu Rady Miasta Torunia).
 22. Informacje: Przewodniczącego; Prezydenta; inne.
 23. Zakończenie Sesji
Uwagi:
Projekty uchwał są usuwane ze strony po rozpatrzeniu przez Radę Miasta Torunia.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A