Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 09.07.2020
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

54 sesja Rady Miasta Torunia
6 września 2018, o godzinie 10:00, Urząd Miasta, sala nr 33, im. M. Kopernika
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z 53. sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady.
 4. Informacje Prezydenta Miasta.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Bukowej i Strudze Toruńskiej w Toruniu – DRUK NR 1122.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Szosa Bydgoska - „Park Handlowy” w Toruniu – DRUK NR 1117 – I i II CZYTANIE.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta Torunia, Sejmiku Województwa Kuj.-Pom. oraz wyborów Prezydenta Miasta Torunia – DRUK NR 1127 – I i II CZYTANIE.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu - DRUK NR 1116.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki PFRON w 2018 r. - DRUK NR 1115.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie bonifikat od ceny sprzedaży przez Gminę Miasta Toruń na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Hurynowicz 12 i nr 8 przy ul. Hurynowicz 18 w Toruniu – DRUK NR 1125.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie bonifikat od ceny sprzedaży przez Gminę Miasta Toruń na rzecz najemców lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym przy ul. Krasińskiego 114 w Toruniu - DRUK NR 1126.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji pn. Program Rewitalizacji Torunia do roku 2023 – DRUK NR 1119.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - DRUK NR 1104 – I CZYTANIE.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasta Toruń - DRUK NR 1084 – II CZYTANIE.
 16. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Regulaminu Konsultacji Społecznych – DRUK NR 1128.
 17. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu – DRUK NR 1129.
 18. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów kontynuujących naukę w toruńskich uczelniach wyższych – DRUK NR 1130.
 19. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów pierwszego roku toruńskich szkół wyższych – DRUK NR 1131.
 20. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Szpitalowi Miejskiemu im. M. Kopernika w Toruniu – DRUK NR 1132.
 21. Przedstawienie informacji o stanie realizacji najważniejszych inwestycji w 2018r. – obiekty kubaturowe i zagospodarowanie przestrzeni miejskiej.
 22. Interpelacje, zapytania i wnioski (zgodnie z § 36 Regulaminu Rady Miasta Torunia) – godz. 14.00.
 23. Przerwa – godz. 14.30 – 16.00.
 24. Informacje: Przewodniczącego; Prezydenta; inne.
 25. Zakończenie Sesji.
Uwagi:
Projekty uchwał są usuwane ze strony po rozpatrzeniu przez Radę Miasta Torunia.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A