Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 09.07.2020
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

53 sesja Rady Miasta Torunia
19 lipca 2018, o godzinie 10:00, Urząd Miasta, sala nr 33, im. M. Kopernika
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z 52. sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady.
 4. Informacje Prezydenta Miasta.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Torunia na lata 2018-2022” – DRUK NR 1057 – II CZYTANIE.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „Programu ochrony środowiska dla miasta Torunia do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024” – DRUK NR 1072 – II CZYTANIE.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Okólnej w Toruniu – DRUK NR 1106.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów pieniężnych przez GMT do spółki MZK w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego - DRUK NR 1100.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Toruniu, w rejonie ulic: Szosa Bydgoska i Pera Jonssona - DRUK NR 1109.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie nabycia nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Grunwaldzkiej 38, stanowiącej własność osób fizycznych – DRUK NR 1110.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Toruniu pomiędzy Gminą Miasta Toruń a osobą prawną - DRUK NR 1096.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – DRUK NR 1038.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom zamieszkałym w Toruniu, form i zakresu tych świadczeń (…) – DRUK NR 1080 – I i II CZYTANIE.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów zamieszkałych w Toruniu – DRUK NR 1079.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów kontynuujących naukę w toruńskich uczelniach wyższych – DRUK NR 1039 – I i II CZYTANIE.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów pierwszego roku toruńskich szkół wyższych – DRUK NR 1040 – I i II CZYTANIE.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania radnego do udziału w pracach Komisji Stypendialnej – DRUK NR 1098.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania radnego do udziału w pracach Komisji Stypendialnej – DRUK NR 1099.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 1071.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie usytuowania tablicy pamiątkowej dla upamiętnienia Ofiar Obozu Jenieckiego na terenie obszaru Glinki w Toruniu – DRUK NR 1102.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu - DRUK NR 1101 – I i II CZYTANIE.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu - DRUK NR 1103 – I i II CZYTANIE.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Toruniu - DRUK NR 1077.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany programu gospodarczego pn. „Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2017 – 2019” - DRUK NR 1105.
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2018 - 2042 - DRUK NR 1073.
 27. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2018 - DRUK NR 1074 – I i II CZYTANIE.
 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze(…) - DRUK NR 1107.
 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasta Toruń - DRUK NR 1084 – I CZYTANIE.
 30. Przedstawienie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku”.
 31. Przedstawienie informacji o stanie realizacji inwestycji i remontów dróg za I półrocze 2018 roku.
 32. Interpelacje, zapytania i wnioski (zgodnie z § 36 Regulaminu Rady Miasta Torunia) – godz. 14.00.
 33. Przerwa – godz. 14.30 – 16.00.
 34. Informacje: Przewodniczącego; Prezydenta; inne.
 35. Zakończenie Sesji.
Uwagi:
Projekty uchwał są usuwane ze strony po rozpatrzeniu przez Radę Miasta Torunia.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A