Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 09.07.2020
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

52 sesja Rady Miasta Torunia
21 czerwca 2018, o godzinie 10:00, Urząd Miasta, sala nr 33, im. M. Kopernika
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z 51. sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady.
 4. Informacje Prezydenta Miasta.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Grudziądzkiej, Stalowej, Batorego i Polnej w Toruniu – DRUK NR 1089.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rudak A” dla obszaru położonego w rejonie ulic Jana Skrzetuskiego i Pana Wołodyjowskiego w Toruniu - DRUK NR 1090.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za postój pojazdów (…) - DRUK NR 1094 – I CZYTANIE.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału – DRUK NR 1066 – I i II CZYTANIE.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Owsianej 59A, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń - DRUK NR 1095.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń położonego w budynku przy ul. Słowackiego 19 w Toruniu – DRUK NR 1085.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 12 położonego przy ul. Słowackiego 61 w Toruniu – DRUK NR 1087.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia” – DRUK NR 1093.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiej Przychodni Specjalistycznej Toruniu – DRUK NR 1091 – I i II CZYTANIE.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu – DRUK NR 1088.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: „DZIAŁAJ LOKALNIE! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych” – DRUK NR 1092.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Torunia na lata 2018-2022” – DRUK NR 1057 – I CZYTANIE.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „Programu ochrony środowiska dla miasta Torunia do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024” – DRUK NR 1072 – I CZYTANIE.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania w roku 2018 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie GMT – DRUK NR 1061.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia na terenie miasta Torunia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży – DRUK NR 1027 – II CZYTANIE.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Torunia – DRUK NR 1029 – II CZYTANIE.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Toruniu w 2018 r. we wszystkie niedziele – DRUK NR 1064 – I i II CZYTANIE.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 4 kwietnia 2018r. na Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu - DRUK NR 1069.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 12 maja 2018r. - DRUK NR 1086.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Torunia oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Torunia za rok 2017 - DRUK NR 1075.
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Torunia z tytułu wykonania budżetu miasta Torunia za rok 2017 - DRUK NR 1076.
 27. Interpelacje, zapytania i wnioski (zgodnie z § 36 Regulaminu Rady Miasta Torunia) – godz. 14.00.
 28. Informacje: Przewodniczącego; Prezydenta; inne.
 29. Zakończenie Sesji.
Uwagi:
Projekty uchwał są usuwane ze strony po rozpatrzeniu przez Radę Miasta Torunia.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A