Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 09.07.2020
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

51 sesja Rady Miasta Torunia
17 maja 2018, o godzinie 10:00, Urząd Miasta, sala nr 33, im. M. Kopernika
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z 50 sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady.
 4. Informacje Prezydenta Miasta.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie sprawozdania z realizacji „Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Torunia na lata 2014-2020”..
 7. Przedstawienie informacji na temat stanu pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację projektów w ramach okresu programowania na lata 2014-2020.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy rozwoju do 2028 r. – DRUK NR 1065.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udziału GMT w projekcie międzynarodowym, planowanym do współfinansowania z Programu Interreg Europa 2014 – 2020, w roli partnera projektu oraz zabezpieczenia środków finansowych na lata 2019 – 2023 - DRUK NR 1062.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondo Lecha Bądkowskiego - DRUK NR 1053.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp „Jordanki” dla obszaru położonego w rejonie ulic: Wały gen. Sikorskiego, Czerwona Droga i al. św. Jana Pawła II w Toruniu – DRUK NR 1058.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Poznańską, Inowrocławską i Władysława Grabskiego w Toruniu - DRUK NR 1060.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz pokrycia straty netto za 2017 rok Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika – DRUK NR 1049.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego im. Ks. J. Popiełuszki – DRUK NR 1050.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Miejskiej Przychodni Specjalistycznej – DRUK NR 1051.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Toruńskie Centrum Usług Wspólnych”, nadania jej statutu oraz wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych GMT – DRUK NR 1044.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Struga Toruńska wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacją ich otoczenia, na odcinku od ul. St. Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik w Toruniu” – DRUK NR 1067.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2018 - 2042 – DRUK NR 1063.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia na terenie miasta Torunia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży – DRUK NR 1027 – I CZYTANIE.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Torunia – DRUK NR 1029 – I CZYTANIE.
 21. Interpelacje, zapytania i wnioski (zgodnie z § 36 Regulaminu Rady Miasta Torunia) – godz. 14.00.
 22. Przerwa – godz. 14.30-16.00.
 23. Informacje: Przewodniczącego, Prezydenta, inne.
 24. Zakończenie Sesji.
Uwagi:
Projekty uchwał są usuwane ze strony po rozpatrzeniu przez Radę Miasta Torunia.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A