Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 09.07.2020
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

50 sesja Rady Miasta Torunia
19 kwietnia 2018, o godzinie 10:00, Urząd Miasta, sala nr 33, im. M. Kopernika
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z 49 sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady.
 4. Informacje Prezydenta Miasta.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie sprawozdania Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z działalności za 2017 rok.
 7. Przedstawienie sprawozdania z konsultacji społecznych realizowanych przez Gminę Miasta Toruń w 2017 r.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy rozwoju do 2028 r. – DRUK NR 1012.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Odległa, Przelot i Ostra w Toruniu – DRUK NR 1041.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nieszawska” dla obszaru położonego przy zachodniej granicy miasta pomiędzy ul. Nieszawską i rzeką Wisłą w Toruniu - DRUK NR 1045.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany programu gospodarczego pn. „Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2017 – 2019” – DRUK NR 1052.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości przy ul. Szosa Bydgoska i Kępa Cegielnia – DRUK NR 1054.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Toruniu pomiędzy Gminą Miasta Toruń, a Skarbem Państwa – DRUK NR 1017.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład nieruchomości budynkowej położonej przy ul. Poznańskiej 87A w Toruniu – DRUK NR 1036.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu niemieszkalnego nr 17 stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń położonego przy ul. Mickiewicza 89 w Toruniu – DRUK NR 1037.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3a, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład nieruchomości budynkowej położonej przy Rynku Nowomiejskim 25 w Toruniu - DRUK NR 1043.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn: „Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego nr 1 przy ul. Bażyńskich 24-26 w Toruniu, Żłobka Miejskiego Nr 2 przy ul. Piskorskiej 9 w Toruniu, Żłobka (…) – DRUK NR 1035.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Wszystkie dzieci równe są – poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu” – DRUK NR 1047.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Miasta Toruń na stałe obwody głosowania - DRUK NR 1042 – I i II CZYTANIE.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2018 - 2042 – DRUK NR 1033.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2018 - DRUK NR 1034 – I i II CZYTANIE.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Woj. Kuj.-Pom. w sprawie podziału obszaru woj. kuj.-pom. na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach (…) - DRUK NR 1046.
 23. Rozpatrzenie projektu apelu o kontynuowanie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego – pieszych i rowerzystów - DRUK NR 1020.
 24. Rozpatrzenie projektu rezolucji w sprawie „Wizji ZERO” - DRUK NR 1021.
 25. Interpelacje, zapytania i wnioski (zgodnie z § 36 Regulaminu Rady Miasta Torunia).
 26. Informacje: Przewodniczącego; Prezydenta; inne.
 27. Zakończenie Sesji.
Uwagi:
Projekty uchwał są usuwane ze strony po rozpatrzeniu przez Radę Miasta Torunia.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A