Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 09.07.2020
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

49 sesja Rady Miasta Torunia
22 marca 2018, o godzinie 10:00, Urząd Miasta, sala nr 33, im. M. Kopernika
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z 48 sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady.
 4. Informacje Prezydenta Miasta.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzniesienia pomnika „Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939” w Toruniu – DRUK NR 1013.
 7. Przedstawienie sprawozdań z działalności za 2017 rok: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu; Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Placu Skarbka, ul. Sobieskiego i linii kolejowej w Toruniu - DRUK NR 1011.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Konstytucji 3 Maja, Olimpijskiej i Kusocińskiego w Toruniu – DRUK NR 1003 – I i II CZYTANIE.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wrzosy – Przy Forcie” dla terenu położonego w rejonie ulic: Legionów, Polna, Szosa Chełmińska, Bractwa Kurkowego w Toruniu – DRUK NR 1018 – I i II CZYTANIE.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Targowej 44, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 986.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu niemieszkalnego nr 7 stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń położonego przy ul. Kochanowskiego 3 w Toruniu – DRUK NR 1010.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Toruniu na rok 2018 – DRUK NR 946 – I i II CZYTANIE.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania w roku 2018 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 1006.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki PFRON w 2018 r. – DRUK NR 1005.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: „W rodzinie siła!” - DRUK NR 1009.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu konsultacji społecznych – DRUK NR 1007 – I i II CZYTANIE.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Miasta Toruń na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Torunia - DRUK NR 985 – I i II CZYTANIE.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2018 - 2042 – DRUK NR 1014.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2018 - DRUK NR 1015 – I i II CZYTANIE.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miasta Torunia do opracowania propozycji zmian Statutu Gminy Miasta Toruń - DRUK NR 1019.
 22. Interpelacje, zapytania i wnioski (zgodnie z § 36 Regulaminu Rady Miasta Torunia).
 23. Informacje: Przewodniczącego; Prezydenta; inne.
 24. Zakończenie Sesji.
Uwagi:
Projekty uchwał są usuwane ze strony po rozpatrzeniu przez Radę Miasta Torunia.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A