Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 06.06.2020
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

48 sesja Rady Miasta Torunia
22 lutego 2018, o godzinie 10:00, Urząd Miasta, sala nr 33, im. M. Kopernika
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z 47 sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady.
 4. Informacje Prezydenta Miasta.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie sprawozdań z działalności za 2017 rok: Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu; Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu; Straży Miejskiej w Toruniu.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondo adwokata Stefana Michałka - DRUK NR 981.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Strobanda, Watzenrodego i Ugory w Toruniu – DRUK NR 987 – I i II CZYTANIE.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rudak C” dla obszaru położonego w rejonie ulic: Rudacka, Olęderska, Rypińska i Gliniecka w Toruniu – DRUK NR 991 – I i II CZYTANIE.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń położonego przy ul. Klonowica 41 w Toruniu – DRUK NR 988.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 wraz z pomieszczeniami przynależnymi stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń położonego przy ul. Jęczmiennej 8 w Toruniu – DRUK NR 983.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych nr 6 i nr 11 stanowiących własność Gminy Miasta Toruń położonych przy ul. Szosa Lubicka 51/53 w Toruniu – DRUK NR 982.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody oraz zniesienia statusu pomnika przyrody – DRUK NR 798 – I i II CZYTANIE.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska, realizowanych na terenie Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 962 – I i II CZYTANIE.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 933 – I i II CZYTANIE.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Wspieramy Mamy” - DRUK NR 989.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie założenia i nadania statutu Przedszkolu Miejskiemu Nr 18 w Toruniu – DRUK NR 984.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu połaci dachowej na nieruchomości przy ul. Paderewskiego 5/11 w Toruniu, będącej w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej Nr 15 w Toruniu - DRUK NR 992.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Toruniu – DRUK NR 990.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta zakładom budżetowym w 2018 roku – DRUK NR 930.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2018 - 2042 – DRUK NR 978.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2018 - DRUK NR 979 – I i II CZYTANIE.
 23. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Szpitalowi Miejskiemu im. M. Kopernika w Toruniu - DRUK NR 993.
 24. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu - DRUK NR 994.
 25. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Zakładowi Pielęgnacyjno – Opiekuńczemu im. ks. J. Popiełuszki w Toruniu - DRUK NR 995.
 26. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia dla dróg publicznych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w mieście Toruniu - DRUK NR 996.
 27. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie miasta Torunia - DRUK NR 997.
 28. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Torunia - DRUK NR 998.
 29. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym i sposobu ustalania opłat dodatkowych - DRUK NR 999.
 30. Interpelacje, zapytania i wnioski (zgodnie z § 36 Regulaminu Rady Miasta Torunia).
 31. Informacje: Przewodniczącego; Prezydenta; inne.
 32. Zakończenie Sesji.
Uwagi:
Projekty uchwał są usuwane ze strony po rozpatrzeniu przez Radę Miasta Torunia.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A