Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 06.06.2020
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

47 sesja Rady Miasta Torunia
25 stycznia 2018, o godzinie 10:00, Urząd Miasta, sala nr 33, im. M. Kopernika
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z 45 i 46 sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady.
 4. Informacje Prezydenta Miasta.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. w Toruniu – DRUK NR 934.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia okolicznościowych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Toruniu w 2018 r. – DRUK NR 966 – I i II CZYTANIE.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym i sposobu ustalania opłat dodatkowych – DRUK NR 980 – I i II CZYTANIE.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 853.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania radnych do udziału w Komitecie Rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 972.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współpracy partnerskiej między miastami Toruniem a Kownem w Republice Litewskiej – DRUK NR 967.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego za 2017 rok – DRUK NR 965.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia „Programu naprawczego dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu” – DRUK NR 963.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia „Program naprawczy Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu na lata 2017-2019” – DRUK NR 964.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w roku 2018 - DRUK NR 969.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla obszaru położonego pomiędzy wałem przeciwpowodziowym, ul. Szosa Bydgoska a zachodnią granicą miasta w Toruniu – DRUK NR 970.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla odcinka Trasy Średnicowej oraz terenów położonych w rejonie ulic: Chrobrego, Polnej i Wschodniej w Toruniu – DRUK NR 968 – I i II CZYTANIE.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia – DRUK NR 908.
 19. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń - DRUK NR 973.
 20. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (..) - DRUK NR 974.
 21. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miasta Toruń - DRUK NR 975.
 22. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie powołania i funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta Torunia - DRUK NR 976.
 23. Interpelacje, zapytania i wnioski (zgodnie z § 36 Regulaminu Rady Miasta Torunia).
 24. Informacje: Przewodniczącego; Prezydenta; inne.
 25. Zakończenie Sesji.
Uwagi:
Projekty uchwał są usuwane ze strony po rozpatrzeniu przez Radę Miasta Torunia.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A