Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 16.10.2019
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

45 Sesja Rady Miasta Torunia
28 grudnia 2017, o godzinie 10:00, Urząd Miasta, sala nr 33 im. M. Kopernika
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z 44 sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady.
 4. Informacje Prezydenta Miasta.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Łukasiewicza i Szosie Okrężnej w Toruniu – DRUK NR 957 – I i II CZYTANIE.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym i sposobu ustalania opłat dodatkowych – DRUK NR 958 – I i II CZYTANIE.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Miasta Toruń – DRUK NR 917 – I i II CZYTANIE.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu – DRUK NR 936.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Toruń przez osoby fizyczne (…) – DRUK NR 950 – I i II CZYTAN
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu – DRUK NR 931.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany imienia Szkole Podstawowej Nr 7 w Toruniu – DRUK NR 937.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu połaci dachowej na nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 34 w Toruniu, będącej w trwałym zarządzie V Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu – DRUK NR 956.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Konsultacji Społecznych na 2018 r. – DRUK NR 955.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania radnych do udziału w Radzie Społecznej ds. Konsultacji Społecznych – DRUK NR 905.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrożenia Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu – DRUK NR 948.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie miasta Torunia – DRUK NR 942 – I i II CZYTANIE.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Torunia – DRUK NR 943 – I i II CZYTANIE.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli inwestycji (budowy) ul. Częstochowskiej – DRUK NR 959.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli inwestycji (budowy) ul. Krośnieńskiej – DRUK NR 960.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok – DRUK NR 961.
 22. Interpelacje, zapytania i wnioski (zgodnie z § 36 Regulaminu Rady Miasta Torunia).
 23. Informacje: Przewodniczącego; Prezydenta; inne.
 24. Zakończenie Sesji.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A