Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 17.10.2019
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

44 Sesja Rady Miasta Torunia
14 grudnia 2017, o godzinie 10:00, Urząd Miasta, sala nr 33 im. M. Kopernika
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z 43 sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady.
 4. Informacje Prezydenta Miasta.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondo Barbary i Jerzego Matyjków – DRUK NR 857.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul.: Polnej, Batorego, Pod Dębową Górą, Wielki Rów i Kraińskiej w Toruniu – DRUK NR 914.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Urzędu Celnego i Toruńskiej Giełdy przy ulicy Towarowej w Toruniu – DRUK NR 915.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego u zbiegu ulic św. Józefa i św. Klemensa w Toruniu – DRUK NR 944.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu – DRUK NR 850 – I i II CZYTANIE.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiej Przychodni Specjalistycznej Toruniu – DRUK NR 851 – I i II CZYTANIE.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu – DRUK NR 852 – I i II CZYTANIE.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nałożenia na Miejską Przychodnię Specjalistyczną w Toruniu obowiązku wykonania zadań na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców Torunia – DRUK NR 919.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Żłobka Miejskiego Nr 1 Toruniu – DRUK NR 938.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Żłobka Miejskiego Nr 2 Toruniu – DRUK NR 939.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Żłobka Miejskiego Nr 3 Toruniu – DRUK NR 940.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki PFRON w 2017 r. – DRUK NR 951.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Toruń nieruchomości gruntowej, położonej w Toruniu przy ul. Owsianej 59A, ul. Jemiołowej 12, 14 – DRUK NR 923.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych nr 1c i 6a położonych przy ul. Mickiewicza 5-5a w Toruniu – DRUK NR 808.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji (…) – DRUK NR 947 – I i II CZYTANIE.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia dla dróg publicznych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego w mieście Toruniu – DRUK NR 921 – I i II CZYTANIE.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Toruń do Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu – DRUK NR 935.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Nauka – to takie proste!” – DRUK NR 949.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki” – DRUK NR 941.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Konsultacji Społecznych na 2017 r. – DRUK NR 866.
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2017-2042 – DRUK NR 903.
 27. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2017 – DRUK NR 904 – I i II CZYTANIE.
 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 – DRUK NR 929.
 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2018-2042 – DRUK NR 854 – II CZYTANIE.
 30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na rok 2018 – DRUK NR 855 – II CZYTANIE.
 31. Interpelacje, zapytania i wnioski (zgodnie z § 36 Regulaminu Rady Miasta Torunia).
 32. Informacje: Przewodniczącego; Prezydenta; inne.
 33. Zakończenie Sesji.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A