Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 20.02.2020
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

42 Sesja Rady Miasta Torunia
12 października 2017, o godzinie 10:00, Urząd Miasta, sala nr 33 im. M. Kopernika
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z 41 sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady.
 4. Informacje Prezydenta Miasta.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasta Toruń w roku szkolnym 2016/2017.
 7. Przedstawienie sprawozdania z realizacji „Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Torunia na lata 2016-2023”.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Trasie Średnicowej Północnej nazwy Trasa Prezydenta Władysława Raczkiewicza – DRUK NR 839 – I i II CZYTANIE.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy części ul. Adama Mickiewicza – DRUK NR 840 – I i II CZYTANIE.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz w sprawie wprowadzenia zakazu (…) – DRUK NR 772 – II CZYTANIE.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Olsztyńskiej i Niesiołowskiego w Toruniu – DRUK NR 821.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy zachodniej granicy miasta u zbiegu ulicy Szosa Bydgoska i trasy średnicowej w Toruniu – DRUK NR 742 – I i II CZYTANIE.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Lelewela, Legionów i Wybickiego w Toruniu – DRUK NR 833 – I i II CZYTANIE.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ul. Krasińskiego 55 w Toruniu – DRUK NR 809.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Piotra Curie 1/2 – DRUK NR 810.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Czereśniowej 4-10, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 814.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Wapiennej 10 – DRUK NR 815.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży pomieszczenia gospodarczego stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń położonego w nieruchomości przy ul. Ducha Świętego 19 w Toruniu – DRUK NR 835.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia bonifikaty od ceny lokalu użytkowego położonego w Toruniu przy ul. Mickiewicza 61, 61A, ul. Klonowica 35, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 819.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu miejskiej instytucji kultury Centrum Kultury „Dwór Artusa” w Toruniu – DRUK NR 829 – I i II CZYTANIE.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu miejskiej instytucji kultury Centrum Kultury „Zamek Krzyżacki” w Toruniu – DRUK NR 830 – I i II CZYTANIE.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu miejskiej instytucji kultury Toruńska Agenda Kulturalna – DRUK NR 831 – I i II CZYTANIE.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu i nadania statutu „Izbie Wytrzeźwień” w Toruniu – DRUK NR 780.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu – DRUK NR 813.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń” – DRUK NR 820.
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn: „Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka „Liczy się czas” – DRUK NR 838.
 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Toruniu w 2018 roku – DRUK NR 832.
 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi” – DRUK NR 836.
 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć – DRUK NR 837.
 30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć – DRUK NR 841.
 31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2018 r. – DRUK NR 816.
 32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Aneksu do „Miejskiego Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy do 2020r.” – DRUK NR 842.
 33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany programu gospodarczego pn. „Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2017-2019” – DRUK NR 845.
 34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2017-2042 – DRUK NR 811.
 35. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2017 – DRUK NR 812 – I i II CZYTANIE.
 36. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – DRUK NR 822 – I CZYTANIE.
 37. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – DRUK NR 823 – I CZYTANIE.
 38. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z funkcjonowaniem placów zabaw dla dzieci, sportowych boisk i stadionów (…) – DRUK NR 828 – I CZYTANIE.
 39. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych – DRUK NR 824 – I CZYTANIE.
 40. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie Strefy Staromiejskiej – DRUK NR 825 – I CZYTANIE.
 41. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy – DRUK NR 827 – I CZYTANIE.
 42. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Miasta Toruń w ramach pomocy de minimis – DRUK NR 826 – I CZYTANIE.
 43. Interpelacje, zapytania i wnioski (zgodnie z § 36 Regulaminu Rady Miasta Torunia) – godz. 14.00.
 44. Przerwa – godz. 14.15 – 15.15.
 45. Informacje: Przewodniczącego; Prezydenta; inne.
 46. Zakończenie Sesji.
Uwagi:
Projekty uchwał są usuwane ze strony po rozpatrzeniu przez Radę Miasta Torunia.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A