Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 16.10.2019
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

41 Sesja Rady Miasta Torunia -
7 września 2017, o godzinie 10:00, Urząd Miasta, sala nr 33 im. M. Kopernika
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z 40 sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady.
 4. Informacje Prezydenta Miasta.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie informacji o stanie realizacji najważniejszych inwestycji w 2017 roku – obiekty kubaturowe i zagospodarowanie przestrzeni miejskiej.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania panu profesorowi dr. hab. Stanisławowi Tadeuszowi Dembińskiemu medalu „Za Zasługi dla Miasta Torunia” na wstędze – DRUK NR 791.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego (…) – DRUK NR 772 – I CZYTANIE.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Szosa Okrężna, Gagarina i Krzemieniecka w Toruniu – DRUK NR 741 – I i II CZYTANIE.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych i wyłączenia z użytkowania wskazanych ulic w Toruniu – DRUK NR 799 – I i II CZYTANIE.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych (…) – DRUK NR 726 – II CZYTANIE.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki PFRON w 2017 r. – DRUK NR 793.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez GMT lokalu mieszkalnego nr 10 usytuowanego w budynku położonym przy ul. Krasińskiego 106 w Toruniu – DRUK NR 790.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Toruniu, u zbiegu ulic Polnej i Równinnej, będących własnością Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 795.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Rypińskiej 52-54, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 796.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów pieniężnych przez GMT do spółki MZK w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego – DRUK NR 797.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Gminie …………… pomocy finansowej – DRUK NR 801.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2017-2041 – DRUK NR 788.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2017 – DRUK NR 789 – I i II CZYTANIE.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta zakładom budżetowym w 2017 roku – DRUK NR 800.
 21. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli – DRUK NR 802.
 22. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia – DRUK NR 803.
 23. Interpelacje, zapytania i wnioski (zgodnie z § 36 Regulaminu Rady Miasta Torunia) – godz. 14.00.
 24. Informacje: Przewodniczącego; Prezydenta; inne.
 25. Zakończenie Sesji.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A