Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 18.10.2019
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

40 Sesja Rady Miasta Torunia
20 lipca 2017, o godzinie 10:00, Urząd Miasta, sala nr 33 im. M. Kopernika
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z 39 sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady.
 4. Informacje Prezydenta Miasta.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie informacji o stanie realizacji inwestycji i remontów dróg za I półrocze 2017r.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp „Katarzynka” dla obszaru położonego w rejonie ul. Kociewskiej na północ od linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni – Malbork w Toruniu – DRUK NR 770.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2017-2041 – DRUK NR 732.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2017 – DRUK NR 733 – I i II CZYTANIE.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Spółek poprzez przejęcie spółki Targi Toruńskie Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przez spółkę Urbitor Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu – DRUK NR 737.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji spółki Klub Sportowy Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna – DRUK NR 778.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia – DRUK NR 736 – I i II CZYTANIE.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli – DRUK NR 752 – I i II CZYTANIE.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Miasta Toruń prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – DRUK NR 762.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej o nazwie Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II w Toruniu – DRUK NR 763.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej o nazwie Gimnazjum Nr 2 im. gen. Elżbiety Zawadzkiej w Toruniu – DRUK NR 764.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej o nazwie Gimnazjum Nr 21 im. Tony’ego Halika w Toruniu – DRUK NR 765.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania radnego do udziału w pracach Komisji Stypendialnej – DRUK NR 730.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania radnego do udziału w pracach Komisji Stypendialnej – DRUK NR 731.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 761.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Chełmży przy ul. Prusa 12 i ul. Konopnickiej 20-22 – DRUK NR 777.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Toruniu, w rejonie ulicy Olsztyńskiej, będącej własnością Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 766.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie kontynuowania działań związanych z przystąpieniem Gminy Miasta Toruń do Programu „Mieszkanie plus” – DRUK NR 769.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń” – DRUK NR 785.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr 599/17 w sprawie udziału Gminy Miasta Toruń w projekcie pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” oraz zabezpieczenia środków finansowych na lata 2017 – 2020 – DRUK NR 773.
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia drogi publicznej kategorii drogi powiatowej – DRUK NR 759 – I i II CZYTANIE.
 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej – DRUK NR 760 – I i II CZYTANIE.
 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu – DRUK NR 771.
 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach (…) – DRUK NR 726 – I CZYTANIE.
 30. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 767 – I i II CZYTANIE.
 31. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu GMT (…) – DRUK NR 768 – I i II CZYTANIE.
 32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Armii Ludowej na gen. Tadeusza Rozwadowskiego - DRUK NR 774 – I i II CZYTANIE.
 33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Wincentego Pstrowskiego na gen. Gustawa Orlicza-Dreszera - DRUK NR 775 – I i II CZYTANIE.
 34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy części ul. Storczykowej na św. Jana Bosko - DRUK NR 776 – I i II CZYTANIE.
 35. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nabywania nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 779.
 36. Interpelacje, zapytania i wnioski (zgodnie z § 36 Regulaminu Rady Miasta Torunia) – godz. 14.00.
 37. Przerwa – godz. 14.30 – 16.00.
 38. Informacje: Przewodniczącego; Prezydenta; inne.
 39. Zakończenie Sesji.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A