Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 18.10.2019
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

39 Sesja Rady Miasta Torunia
22 czerwca 2017, o godzinie 10:00, Urząd Miasta, sala nr 33 im. M. Kopernika
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z 38 sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady.
 4. Informacje Prezydenta Miasta.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Konstytucji 3 Maja i ul. Przy Skarpie w Toruniu – DRUK NR 740.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasta Toruń na lata 2015-2020”– DRUK NR 747.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nabywania nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 746 – I i II CZYTANIE.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Miasta Toruń lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku położonym przy ul. Rolniczej 21 w Toruniu – DRUK NR 735.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miasta Toruń a Skarbem Państwa – DRUK NR 755.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania w roku 2017 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie GMT – DRUK NR 734.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu – DRUK NR 743.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń” – DRUK NR 744.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 749.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie współdziałania z Województwem Kuj.-Pom. w celu wspólnego aplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kuj.-Pom. na lata 2014-2020 – DRUK NR 745.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udziału GMT w projekcie pn. „Big Data + Sustainable Mobility = Urban Evolution”, planowanym do współfinansowania z Programu Interreg Europa 2014 – 2020, w roli partnera projektu (…) – DRUK NR 751.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udziału Gminy Miasta Toruń w projekcie pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” oraz zabezpieczenia środków finansowych na lata 2017 – 2020 – DRUK NR 753.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udziału Gminy Miasta Toruń w projekcie pn. „Kultura w zasięgu 2.0” oraz zabezpieczenia środków finansowych na lata 2017 – 2020 – DRUK NR 754.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 10 kwietnia 2017r. na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu – DRUK NR 724.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 19 kwietnia 2017r. na Prezydenta Miasta Torunia oraz Dyrektora Biura Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Torunia – DRUK NR 748.
 21. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych (…) – DRUK NR 756.
 22. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej (…) – DRUK NR 757.
 23. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie miasta Torunia – DRUK NR 758.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Torunia oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Torunia za rok 2016 – DRUK NR 738.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Torunia z tytułu wykonania budżetu miasta Torunia za rok 2016 – DRUK NR 739.
 26. Interpelacje, zapytania i wnioski (zgodnie z § 36 Regulaminu Rady Miasta Torunia).
 27. Informacje: Przewodniczącego; Prezydenta; inne.
 28. Zakończenie Sesji.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A