Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 20.02.2020
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

38 Sesja Rady Miasta Torunia
18 maja 2017, o godzinie 10:00, Urząd Miasta, sala nr 33 im. M. Kopernika
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z 37 sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady.
 4. Informacje Prezydenta Miasta.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie sprawozdania z realizacji „Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Torunia na lata 2014-2020”.
 7. Przedstawienie informacji na temat stanu pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację projektów w ramach nowego okresu programowania na lata 2014-2020.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych – DRUK NR 703 – I i II CZYTANIE.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz pokrycia straty netto za 2016 rok Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika – DRUK NR 709.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. ks. J. Popiełuszki – DRUK NR 710.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok Miejskiej Przychodni Specjalistycznej – DRUK NR 711.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości położonej przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 C w Toruniu, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 704.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania w roku 2017 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 728.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Torunia przeprowadzenia kontroli – DRUK NR 714.
 15. Interpelacje, zapytania i wnioski (zgodnie z § 36 Regulaminu Rady Miasta Torunia).
 16. Informacje: Przewodniczącego, Prezydenta, inne.
 17. Zakończenie Sesji.
Uwagi:
Projekty uchwał są usuwane ze strony po rozpatrzeniu przez Radę Miasta Torunia.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A