Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 17.10.2019
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

37 Sesja Rady Miasta Torunia
27 kwietnia 2017, o godzinie 10:00, Urząd Miasta, sala nr 33 im. M. Kopernika
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z 36 sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady.
 4. Informacje Prezydenta Miasta.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie sprawozdania Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z działalności za 2016 rok.
 7. Przedstawienie sprawozdania z konsultacji społecznych realizowanych przez Gminę Miasta Toruń w 2016 r.
 8. Przedstawienie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku”.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Zespołowi Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącemu medalu „Za Zasługi dla Miasta Torunia” na wstędze – DRUK NR 706.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2017-2041 – DRUK NR 682,
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2017 - DRUK NR 683 – I i II CZYTANIE.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu – DRUK NR 712.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Konstytucji 3 Maja, Olimpijskiej i Kusocińskiego w Toruniu – DRUK NR 705.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Łódzkiej i Zdrojowej w Toruniu – DRUK NR 510 – I i II CZYTANIE.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jana Pawła II w Toruniu – DRUK NR 692.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Kociewskiej 24a i Polnej stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń na nieruchomość położoną przy ul. Niesiołowskiego w Toruniu – DRUK NR 713.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie miasta Torunia – DRUK NR 702 – I i II CZYTANIE.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego na lata 2017-2022” – DRUK NR 701.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Casino sp. z o. o. w Warszawie dotyczącego lokalizacji kasyna gry – DRUK NR 707.
 20. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz w sprawie wprowadzenia zakazu handlu (…) – DRUK NR 715.
 21. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie założenia Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli wchodzącego w skład CKU w Toruniu – DRUK NR 716.
 22. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia dla dróg publicznych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w mieście Toruniu – DRUK NR 717.
 23. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu – DRUK NR 718.
 24. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Torunia – DRUK NR 719.
 25. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń” – DRUK NR 720.
 26. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso – DRUK NR 721.
 27. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów kontynuujących naukę w toruńskich uczelniach wyższych – DRUK NR 722.
 28. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest GMT oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów – DRUK NR 723.
 29. Interpelacje, zapytania i wnioski (zgodnie z § 36 Regulaminu Rady Miasta Torunia) – godz. 13.45.
 30. Przerwa – godz. 14.00 – 15.00.
 31. Informacje: Przewodniczącego, Prezydenta, inne.
 32. Zakończenie Sesji.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A