Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 16.10.2019
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

36 Sesja Rady Miasta Torunia
23 marca 2017, o godzinie 10:00, Urząd Miasta, sala nr 33 im. M. Kopernika
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z 35 sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady.
 4. Informacje Prezydenta Miasta.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie sprawozdań z działalności za 2016 rok: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu; Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych (…) – DRUK NR 689 – I i II CZYTANIE.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na obszarze Gminy Miasta Toruń - DRUK NR 691 – I i II CZYTANIE.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, liczby punktów za te kryteria (…) – DRUK NR 681 – I i II CZYTANIE.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez GMT, które będą brane pod uwagę na drugim etapie (…) – DRUK NR 687 – I i II CZYTANIE.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie składania wniosku o przyjęcie dziecka do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest GMT – DRUK NR 688 – I i II CZYTANIE.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych (…) – DRUK NR 686 – I i II CZYTANIE.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie mpzp „Nowe Centrum” dla terenu ograniczonego ulicami: Szosa Chełmińska, Czerwona Droga, Aleja 700-lecia Torunia, Sportowa, Morcinka i Bema w Toruniu – DRUK NR 682 – I i II CZYTANIE.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso – DRUK NR 690 – I i II CZYTANIE.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasta Toruń do inicjatywy pod nazwą „Forum Organizatorów Transportu” – DRUK NR 685.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia dla dróg publicznych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego w mieście Toruniu – DRUK NR 680 – I i II CZYTANIE.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasta Toruń na lata 2015-2020” – DRUK NR 665.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki PFRON w 2017 r – DRUK NR 677.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania w roku 2017 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 284.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad korzystania ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez GMT na terenie miasta Torunia oraz na terenie (…) - DRUK NR 635 – II CZYTANIE.
 21. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Miasta Toruń - DRUK NR 696.
 22. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń - DRUK NR 697.
 23. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasta Toruń - DRUK NR 698.
 24. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad korzystania ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez GMT na terenie miasta Torunia (…) - DRUK NR 699.
 25. Interpelacje, zapytania i wnioski (zgodnie z § 36 Regulaminu Rady Miasta Torunia).
 26. Informacje: Przewodniczącego, Prezydenta, inne.
 27. Zakończenie Sesji.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A