Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 16.10.2019
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

35 Sesja Rady Miasta Torunia
23 lutego 2017, o godzinie 10:00, Urząd Miasta, sala nr 33 im. M. Kopernika
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z 34 sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady.
 4. Informacje Prezydenta Miasta.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie sprawozdań z działalności za 2016 rok: Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu, Straży Miejskiej w Toruniu.
 7. Przedstawienie informacji na temat stanu przygotowań Gminy Miasta Toruń do reformy systemu oświaty.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na obszarze Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 669.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych (…) GMT - DRUK NR 670.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów kontynuujących naukę w toruńskich uczelniach wyższych – DRUK NR 661 – I i II CZYTANIE.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Toruniu na rok 2017 – DRUK NR 653.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie stacji paliw zlokalizowanych na obszarze miasta Torunia stałego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych (…)– DRUK NR 667 – I i II CZYTANIE.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2023 – DRUK NR 666.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. w Toruniu – DRUK NR 663.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej – DRUK NR 660 – I i II CZYTANIE.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń” – DRUK NR 671.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad korzystania ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez GMT na terenie miasta Torunia oraz na terenie (…) - DRUK NR 635 – I CZYTANIE.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 343 – II CZYTANIE.
 19. Interpelacje, zapytania i wnioski (zgodnie z § 36 Regulaminu Rady Miasta Torunia).
 20. Informacje: Przewodniczącego, Prezydenta, inne.
 21. Zakończenie Sesji.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A