Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 27.10.2021


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

32 sesja Rady Miasta Torunia
brak daty, o godzinie 10:00, Urząd Miasta, sala nr 33 im. M. Kopernika
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z 31 sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady.
 4. Informacje Prezydenta Miasta.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2016 -2041 – DRUK NR 646.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2016 – DRUK NR 647 – I i II CZYTANIE.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta zakładom budżetowym w 2017 roku – DRUK NR 616.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Torunia – DRUK NR 572 – I i II CZYTANIE.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w roku 2017 – DRUK NR 621.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia okolicznościowych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Toruniu – DRUK NR 628 – I i II CZYTANIE.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Konsultacji Społecznych na 2017 r. – DRUK NR 634.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Miasta Torunia do udziału w pracach Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia kadencji 2017-2019 – DRUK NR 618.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miasta Toruń – DRUK NR 648 – I i II CZYTANIE.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Toruń prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych przy ul. Łódzkiej 4a i ul. Podgórskiej 12 w Toruniu – DRUK NR 611.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń” – DRUK NR 626 – I i II CZYTANIE.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody – DRUK NR 497 – I i II CZYTANIE.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miasta Torunia do opracowania propozycji zmian Statutu Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 650.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji RMT do opracowania propozycji zmiany uchwały w sprawie powołania okręgów będących jednostkami pomocniczymi GMT oraz nadania im statutów - DRUK NR 651.
 20. Interpelacje, zapytania i wnioski (zgodnie z § 36 Regulaminu Rady Miasta Torunia).
 21. Informacje: Przewodniczącego, Prezydenta, inne.
 22. Zakończenie Sesji.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A