Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 27.10.2021


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

31 sesja Rady Miasta Torunia
15 grudnia 2016, o godzinie 10:00, Urząd Miasta, sala nr 33 im. M. Kopernika
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z 30 sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady.
 4. Informacje Prezydenta Miasta.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania panu prof. dr. hab. Janowi Hanaszowi Honorowego Obywatelstwa Miasta Torunia – DRUK NR 632.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2016 -2041 – DRUK NR 613,
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2016 – DRUK NR 614 – I i II CZYTANIE.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 – DRUK NR 615.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2017-2041 – DRUK NR 553 – II CZYTANIE.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na rok 2017 – DRUK NR 554 – II CZYTANIE.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Łukasiewicza i Szosie Okrężnej w Toruniu – DRUK NR 633.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rudak C” dla obszaru położonego w rejonie ulic: Rudacka, Olęderska, Rypińska i Gliniecka w Toruniu – DRUK NR 627.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Lelewela, Legionów i Wybickiego w Toruniu – DRUK NR 631.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. w Toruniu – DRUK NR 604.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne terenów na osiedlu JAR” – DRUK NR 636.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Zagospodarowanie turystyczno–rekreacyjne lasów miejskich” – DRUK NR 637.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu - zagospodarowanie terenów zieleni” – DRUK NR 638.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu – DRUK NR 629.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej – DRUK NR 625 – I i II CZYTANIE.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki PFRON w 2016 r. – DRUK NR 630.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej – DRUK NR 620 – I i II CZYTANIE.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nałożenia na Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. J. Popiełuszki w Toruniu oraz Miejską Przychodnię Specjalistyczną w Toruniu obowiązku wykonania zadań na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców Torunia – DRUK NR 603.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Toruń przez osoby fizyczne (…) – DRUK NR 617 – I i II CZYTAN
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych - DRUK NR 619 – I i II CZYTANIE.
 26. Interpelacje, zapytania i wnioski (zgodnie z § 36 Regulaminu Rady Miasta Torunia).
 27. Przerwa – godz. 13.00 – 15.00.
 28. Informacje: Przewodniczącego; Prezydenta; inne.
 29. Zakończenie Sesji.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A