Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 27.10.2021


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

30 sesja Rady Miasta Torunia
brak daty, o godzinie 10:00, Urząd Miasta, sala nr 33 im. M. Kopernika
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z 29 sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady.
 4. Informacje Prezydenta Miasta.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Czerniewice – Przy Torze” w Toruniu – DRUK NR 592 - I i II CZYTANIE.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Toruńskie Centrum Usług Wspólnych”, nadania jej statutu oraz wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 556.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja, przy ul. Waryńskiego w Toruniu” – DRUK NR 600.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu gospodarczego pn. „Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2017 – 2019” – DRUK NR 490.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad korzystania ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez GMT na terenie miasta Torunia oraz na terenie (…) – DRUK NR 602 - I i II CZYTANIE.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień na rok 2017 – DRUK NR 601.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Toruniu na lata 2017 – 2020 – DRUK NR 595.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miasta Toruń na rok 2017 – DRUK NR 526 – I i II CZYTANIE.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu - DRUK NR 594 – I i II CZYTANIE.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie założenia Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu – DRUK NR 531 - I i II CZYTANIE.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Konsultacji Społecznych na 2016 r. – DRUK NR 596.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Torunia – DRUK NR 597 - I i II CZYTANIE.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Toruniu przy ul. Mickiewicza 57 – DRUK NR 501.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 położonego przy ul. Kopernika 47 w Toruniu – DRUK NR 557.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie bonifikat od ceny sprzedaży przez Gminę Miasta Toruń na rzecz najemców lokali mieszkalnych: nr 9 przy ul. Bydgoskiej 106 A i nr 6 przy ul. Hurynowicz 4 w Toruniu – DRUK NR 593.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miasta Toruń a Województwem Kujawsko-Pomorskim – DRUK NR 529.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Toruń lokalu użytkowego nr 13 położonego przy ul. Rydygiera 30-32 w Toruniu – DRUK NR 599.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Radnych Miasta Torunia do przeprowadzenia pierwszych posiedzeń rad okręgów – jednostek pomocniczych Gminy Miasta Toruń kadencji 2016 – 2020 – DRUK NR 606.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru delegatów Miasta Torunia do Związku Miast Nadwiślańskich na czas trwania VII kadencji Rady – DRUK NR 612.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2017-2041– DRUK NR 553 – I CZYTANIE.
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na rok 2017 – DRUK NR 554 – I CZYTANIE.
 27. Przedstawienie informacji na temat stanu pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację projektów w ramach nowego okresu programowania na lata 2014 - 2020.
 28. Interpelacje, zapytania i wnioski (zgodnie z § 36 Regulaminu Rady Miasta Torunia) – godz. 13.30.
 29. Przerwa – godz. 14.00 – 15.00.
 30. Informacje: Przewodniczącego, Prezydenta, inne.
 31. Zakończenie Sesji.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A