Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 27.10.2021


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

29 sesja Rady Miasta Torunia
brak daty, o godzinie 10:00, Urząd Miasta, sala nr 33 im. M. Kopernika
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z 28 sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady – w tym przedstawienie informacji na temat oświadczeń majątkowych radnych.
 4. Informacje Prezydenta Miasta – w tym przedstawienie informacji na temat oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Miasta Torunia.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondo Komitetu Obrony Robotników – DRUK NR 552.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondo ks. bp. Adolfa Szelążka – DRUK NR 484.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu – DRUK NR 78 - I i II CZYTANIE.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu – DRUK NR 565.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu – DRUK NR 566.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Toruniu – DRUK NR 567.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu – DRUK NR 568.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Straży Miejskiej w Toruniu – DRUK NR 569.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży działek dzierżawionych i zagospodarowanych przez mieszkańców osiedla Winnica II w Toruniu - DRUK NR 514.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Aleksandrowskiej i ul. Włocławskiej w Toruniu – DRUK NR 571 - I i II CZYTANIE.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współdziałania z Województwem Kuj.-Pom. w celu wspólnego aplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – DRUK NR 562.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Toruniu – DRUK NR 561.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2016-2041 – DRUK NR 533.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2016 – DRUK NR 534 – I i II CZYTANIE.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki PFRON w 2016 r. – DRUK NR 560.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Toruniu w 2017 roku – DRUK NR 570.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – DRUK NR 527 - II CZYTANIE.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – DRUK NR 528 - II CZYTANIE.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej – DRUK NR 563 - I i II CZYTANIE.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych (…) – DRUK NR 535 - I i II CZYTANIE.
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy GMT z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (…) – DRUK NR 551.
 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2017 r. – DRUK NR 559.
 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe – DRUK NR 558 - I i II CZYTANIE.
 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do prac związanych z nadaniem jednostkom pomocniczym Gminy Miasta Toruń statusu obszarów ochrony uzdrowiskowej – DRUK NR 555.
 30. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie powołania okręgów będących jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Toruń oraz nadania im statutów – DRUK NR 573.
 31. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 1 – Podgórz będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu – DRUK NR 574.
 32. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 2 – Stawki będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu – DRUK NR 575.
 33. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 3 – Rudak będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu – DRUK NR 576.
 34. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 4 – Czerniewice będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu – DRUK NR 577.
 35. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 5 – Kaszczorek będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu – DRUK NR 578.
 36. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 6 – Bielawy-Grębocin będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu – DRUK NR 579.
 37. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 7 – Skarpa będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu – DRUK NR 580.
 38. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 8 – Rubinkowo będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu – DRUK NR 581.
 39. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 9 – Jakubskie-Mokre będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu – DRUK NR 582.
 40. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 10 - Wrzosy będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu – DRUK NR 583.
 41. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 11 - Chełmińskie będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu – DRUK NR 584.
 42. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 12 - Staromiejskie będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu – DRUK NR 585.
 43. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 13 - Bydgoskie będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu – DRUK NR 586.
 44. Przedstawienie informacji na temat stanu realizacji najważniejszych inwestycji w Gminie Miasta Toruń w 2016 r. – obiekty kubaturowe i zagospodarowanie przestrzeni miejskiej.
 45. Przedstawienie informacji na temat stanu realizacji zadań oświatowych Gminy Miasta Toruń w roku szkolnym 2015/2016.
 46. Interpelacje, zapytania i wnioski (zgodnie z § 36 Regulaminu Rady Miasta Torunia) – godz. 13.30.
 47. Przerwa – godz. 14.00 – 15.00.
 48. Informacje: Przewodniczącego; Prezydenta – w tym na temat inwestycji na Glinkach oraz na temat Programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów; inne.
 49. Zakończenie Sesji.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A