Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 20.02.2020
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

27 sesja Rady Miasta Torunia
8 września 2016, o godzinie 10:00, Urząd Miasta, sala nr 33 im. M. Kopernika
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z 26 sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady.
 4. Informacje Prezydenta Miasta.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2016-2041 – DRUK NR 504.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2016 - DRUK NR 505 – I i II CZYTANIE.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń” – DRUK NR 506.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Gminy Miasta Toruń na rzecz wspierania rodziny i rozwoju systemu pieczy zastępczej na lata 2016-2018 – DRUK NR 486.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie” i nadania statutu – DRUK NR 460.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Toruniu – DRUK NR 457.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji artystycznej Toruńska Orkiestra Symfoniczna w Toruniu – DRUK NR 508 - I i II CZYTANIE.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia – DRUK NR 507.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych i wyłączenia z użytkowania wskazanych ulic w Toruniu – DRUK NR 511 - I i II CZYTANIE.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu – DRUK NR 512.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Zielona brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu” – DRUK NR 495.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć – DRUK NR 494.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć – DRUK NR 513.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Toruń prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Chrobrego od spółki Polskie Koleje Państwowe S.A. – DRUK NR 496.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Toruń prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy drodze dojazdowej do ul. Nieszawskiej od spółki Polskie Koleje Państwowe S.A. – DRUK NR 492.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez GMT prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Toruniu przy ul. Kujawskiej 6 wraz z prawem własności posadowionych na nim budowli od spółki PKP S.A. – DRUK NR 466.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Bażyńskich 20a/6 – DRUK NR 347.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie bonifikat od ceny sprzedaży przez Gminę Miasta Toruń na rzecz najemców lokali mieszkalnych: nr 6 przy ul. Hurynowicz 10, nr 51 i 63 przy ul. Krasińskiego 114 oraz nr 5 przy ul. Ogrodowej 15 w Toruniu – DRUK NR 463.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Św. Klemensa 14 – DRUK NR 459.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 14 położonego przy ul. Legionów 5 w Toruniu – DRUK NR 392.
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 13 położonego przy ul. Żeglarskiej 4 w Toruniu – DRUK NR 483.
 27. Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych nr 2 i 5 położonych przy ul. Mickiewicza 49 i 49a w Toruniu – DRUK NR 491.
 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie darowizny przez Gminę Miasta Toruń prawa własności nieruchomości położonej w Jedwabnie w Gminie Lubicz – DRUK NR 465.
 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 2.07.2016 r. ws. konieczności zachowania rezerwy terenu na przyszłe rozwiązania komunikacyjne na ul. Aleksandrowskiej oraz uchylenia uchwały RMT nr 1032/06 (…) – DRUK NR 500.
 30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miasta Torunia do opracowania propozycji zmian Statutu Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 515.
 31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 28 czerwca 2016r. na Prezydenta Miasta Torunia – DRUK NR 517.
 32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 20 lipca 2016r. na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Toruniu – DRUK NR 519.
 33. Przedstawienie informacji na temat stanu realizacji „Programu działań społeczno-gospodarczych dla zespołu staromiejskiego w Toruniu.”
 34. Przedstawienie informacji na temat realizacji zadań przez Centrum Wsparcia Biznesu, w tym „Programu wspierania przedsiębiorczości na lata 2014-2020”.
 35. Interpelacje, zapytania i wnioski (zgodnie z § 36 Regulaminu Rady Miasta Torunia).
 36. Informacje: Przewodniczącego, Prezydenta, inne.
 37. Zakończenie Sesji.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A