Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 20.02.2020
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

26 sesja Rady Miasta Torunia
21 lipca 2016, o godzinie 10:00, Urząd Miasta, sala nr 33 im. M. Kopernika
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z 25 sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady.
 4. Informacje Prezydenta Miasta.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Port Drzewny” dla obszaru położonego w rejonie ul. Starotoruńskiej, Portu Drzewnego i Wisły w Toruniu – DRUK NR 393.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Spółek poprzez przejęcie spółki Biogaz Inwestor Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przez spółkę Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu – DRUK NR 441.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wniesienia w formie wkładu niepieniężnego nieruchomości na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu – DRUK NR 473.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A – DRUK NR 472.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2016-2041 – DRUK NR 425.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2016 - DRUK NR 426 – I i II CZYTANIE.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym im. ks. J. Popiełuszki w Toruniu – DRUK NR 449.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu – DRUK NR 450.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasta Toruń programu pn. „Program Rodzina Razem – Toruń dla Pokoleń” – DRUK NR 455.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Torunia na lata 2016-2023” – DRUK NR 369.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz w sprawie wprowadzenia zakazu (…) – DRUK NR 471 - I i II CZYTANIE.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych – DRUK NR 477 - I i II CZYTANIE.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych – DRUK NR 452 - I i II CZYTANIE.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej – DRUK NR 453 - I i II CZYTANIE.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej (…) – DRUK NR 467 - I i II CZYTANIE.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad korzystania ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez GMT na terenie miasta Torunia oraz na terenie innych (…) – DRUK NR 468 - I i II CZYTANIE.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasta Toruń części zadań Gminy Obrowo z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego – DRUK NR 469.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasta Toruń części zadań Gminy Zławieś Wielka z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego – DRUK NR 470.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę dotyczącą ustalenia dla dróg publicznych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w mieście Toruniu – DRUK NR 479 - I i II CZYTANIE.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów (…) – DRUK NR 420 - I i II CZYTANIE.
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Torunia” – DRUK NR 478.
 27. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 464 – I i II CZYTANIE.
 28. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 położonego przy ul. Okólnej 23-27 w Toruniu – DRUK NR 445.
 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych nr 1, 19 i 19a położonych przy ul. Mickiewicza 61, 61a, ul. Klonowica 35 w Toruniu – DRUK NR 375.
 30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych nr 1 i 4 położonych przy ul. Prostej 12-14 w Toruniu – DRUK NR 431.
 31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Strobanda 18 – 20 – DRUK NR 476.
 32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Kościuszki 52 – DRUK NR 474.
 33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 343 – I i II CZYTANIE.
 34. Przedstawienie informacji na temat stanu realizacji inwestycji i remontów dróg w Toruniu za I półrocze 2016r.
 35. Interpelacje, zapytania i wnioski (zgodnie z § 36 Regulaminu Rady Miasta Torunia).
 36. Informacje: Przewodniczącego; Prezydenta; inne.
 37. Zakończenie Sesji.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A