Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 20.02.2020
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

25 sesja Rady Miasta Torunia
16 czerwca 2016, o godzinie 10:00, Urząd Miasta, sala nr 33 im. M. Kopernika
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z 24 sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady.
 4. Informacje Prezydenta Miasta.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasta Toruń na lata 2015-2020” – DRUK NR 434.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania radnego do udziału w pracach Komisji Stypendialnej – DRUK NR 418.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania radnego do udziału w pracach Komisji Stypendialnej – DRUK NR 419.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej działającej przy Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu – DRUK NR 421.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej działającej przy Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu – DRUK NR 422.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w roku 2016 – DRUK NR 433.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę o ustanowieniu Stypendium Miasta Torunia w dziedzinie kultury – DRUK NR 423.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykonywania przez Gminę Miasta Toruń działalności w zakresie telekomunikacji – DRUK NR 437.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Cyprysowej 38 – DRUK NR 377.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Zaułek Dworcowy będącej własnością Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 378.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Wiosenna 29/Czysta 21 – DRUK NR 424.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Toruniu przy ul. Szumana 1-7 i ul. Św. Katarzyny 2 – DRUK NR 400.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 204-210 – DRUK NR 438.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gminnej położonej przy ul. Andersa 93 w Toruniu – DRUK NR 439.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Strobanda 15-17 i Rybińskiego 1-3– DRUK NR 440.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondo Armii Pomorze – DRUK NR 406.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nazwania placu imieniem Grzegorza Ciechowskiego – DRUK NR 417.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji RMT do opracowania propozycji zmiany uchwały w sprawie powołania okręgów będących jednostkami pomocniczymi GMT oraz nadania im statutów – DRUK NR 432.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miasta Torunia do opracowania propozycji zmian Statutu Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 448.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Winnica” dla terenów położonych w otoczeniu Mostu gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu – DRUK NR 436.
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Fałata” dla terenów położonych w rejonie ulic: Broniewskiego, Reja, Gagarina, Balonowej i Bema w Toruniu – DRUK NR 429 - I i II CZYTANIE.
 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Sobieskiego i ul. Podchorążych w Toruniu – DRUK NR 446 – I i II CZYTANIE.
 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Torunia oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Torunia za rok 2015 – DRUK NR 427.
 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Torunia z tytułu wykonania budżetu miasta Torunia za rok 2015 – DRUK NR 428.
 30. Interpelacje, zapytania i wnioski (zgodnie z § 36 Regulaminu Rady Miasta Torunia).
 31. Informacje: Przewodniczącego, Prezydenta, inne.
 32. Zakończenie Sesji.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A