Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 24.05.2019

Załatwianie spraw w urzędzie

Jak załatwić sprawę?

   
   
Znaleziono procedur: 261
1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 >>>
Symbol Procedura
WSiR 3.6 Nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym dla osób fizycznych wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
WGiK 7.7 Nieruchomości - rozgraniczenie
WGiK 7.2 Nieruchomość - numeracja porządkowa
WGiK 7.1 Nieruchomość - podział
WGK 10.10 Odpady - udzielenie zezwolenia na prowadzenie przetwarzania odpadów
WGK 10.11 Odpady - udzielenie zezwolenia na zbieranie
WGK 10.15 Odpady komunalne - wpis do rejestru działalności regulowanej
WGK 10.14 Odpady-udzielenie zezwolenia na transport
BM 22.1 Odszkodowanie na rzecz właściciela nieruchomości za niedostarczenie lokalu socjalnego dla osób objętych prawomocnym wyrokiem eksmisyjnym
USC 4.8 Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego
WAiB 8.4 Opinia urbanistyczna w sprawie przeznaczenia nieruchomości w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Torunia" lub w obowiązującym planie miejscowym
WGK 10.7 Opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych - zezwolenie na prowadzenie działalności
WPiW 14.8 Opłata skarbowa (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej) - wnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat)
WPiW 14.13 Opłata skarbowa - wnioski w sprawie zwrotu
WPiW 14.9 Opłata skarbowa i opłata miejscowa (dotyczy osób fizycznych) - wnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat)

W bazie opisano sposób postępowania przy załatwianiu najczęściej spotykanych spraw w Urzędzie Miasta Torunia. Do większości postępowań są dołączone gotowe do wydrukowania i wypełnienia formularze.

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A