Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540011803-N-2019 z dnia 18-01-2019 r.
Toruń:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 500335-N-2019
Data: 07/01/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia, Krajowy numer identyfikacyjny 59690300000, ul. ul. Wały gen. Sikorskiego  8, 87100   Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 118 713, e-mail bzp@um.torun.pl, faks 566 118 622.
Adres strony internetowej (url): www.bip.torun.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonania zadania pn. „Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR w Toruniu”. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 1) Roboty przygotowawcze: rozebranie nawierzchni bitumicznych wraz z podbudową, rozbiórka fundamentów z cegieł, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki; 1.1) Nadzór saperski (obejmujący: zbadanie terenu prac pod kątem istnienia niewypałów/niewybuchów przed rozpoczęciem robót ziemnych, asystowanie podczas robót ziemnych, zabezpieczenie niewypałów/niewybuchów wykrytych podczas prac oraz zgłaszanie ich odpowiednim służbom i Zamawiającemu), 2) Wykonanie bramy wejściowej z drewna klejonego oraz utwardzenia przy bramie z kostki betonowej; 3) Wykonanie amfiteatru o średnicy o konstrukcji żelbetowej z siedziskami z drewna egzotycznego i nawierzchnią z kostki brukowej płukanej; 4) Wykonanie promenady: a) roboty ziemne; b) nawierzchnie z kostki betonowej brukowej; c) plac „A” przy promenadzie: roboty ziemne, ściany oporowe, nawierzchnie betonowe; d) plac „B” przy promenadzie: roboty ziemne, schody terenowe z betonu żwirowego, nawierzchnie betonowe; e) dojście do promenady z kostki betonowej brukowej; 5) Punkt widokowy siedlisko ptaków: wykonanie fundamentów z kręgów betonowych, wykonanie tarasu z desek kompozytowych oraz balustrad drewnianych z poręczami; 6) Wykonanie dwóch pomostów drewnianych , mostku nad stawem o konstrukcji stalowo-drewnianej oraz dwóch kładek drewnianych; 7) Wykonanie nawierzchni: a) niwelacja terenu; b) ciągi piesze o nawierzchni mineralnej gliniasto-piaskowej, zakończone obrzeżem betonowym; c) ciąg rowerowy o nawierzchni mineralnej gliniasto-piaskowej, zakończony obrzeżem betonowym; d) chodnik przy parkingu z kostki betonowej brukowej; e) jezdnia przy parkingu oraz parking z kostki betonowej brukowej; 8) Siłownia zewnętrzna i ścieżka zdrowia, o nawierzchni bezpiecznej ze zrębek drewnianych, chodnikami z płyt betonowych, zawierająca urządzenia do ćwiczeń oraz tablicę z regulaminem; 9) Miejsca aktywnego wypoczynku i street-workout: ciągi piesze z kostki brukowej, nawierzchnia bezpieczna ze zrębek drewnianych, urządzenia do ćwiczeń street-workout; 10) Plac zabaw o nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej (dla dzieci młodszych) i urządzeniami zabawowymi oraz plac zabaw o nawierzchni bezpiecznej ze zrębek drewnianych (dla dzieci starszych) i urządzeniami zabawowymi oraz tablicami informacyjnymi; 11) Elementy małej architektury, m.in.: ławki parkowe, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, stojaki na rowery, stoły do ping-ponga, stoły do piłkarzyków, stoły plenerowe z ławkami, domki dla ptaków i nietoperzy; 12) Obiekty rekreacyjno-sportowe: górka saneczkowa, wybiegi dla psów (dla psów małych, średnich i dużych); 13) Kanalizacja deszczowa: odwodnienie parkingów, przyłącza do wpustów ulicznych; 14) Zieleń i zbiornik wodny: wycinka drzew, nasadzenie drzew, byliny i trawy, trawniki, renowacja zbiornika wodnego – stawu; 15) Prace elektryczne polegające na wykonaniu instalacji elektrycznych zewnętrznych dla zasilania obwodów oświetleniowych, montażu słupów oświetleniowych z oprawami LED; 16) Przekazanie pozyskanego surowca z wycinki drzew w stanie posegregowanym i przygotowanym zgodnie z normami oraz pod względem techniczno-handlowym do składnicy drewna prowadzonej dla Gminy Miasta Toruń przez firmę TAXLAS przy ul. Grunwaldzkiej 66 w Toruniu (w tym przekazanie Zamawiającemu podpisanych przez Wykonawcę i przedstawiciela składnicy protokołów zawierających co najmniej datę przekazania i wyszczególnienie ilości, rozmiarów, gatunku przekazanego drewna) oraz wywiezienie odpadów z wycinki - karpiny i gałęzi na wysypisko miejskie. 3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez Geotechnica Sp. z o.o., w tym oświadczenie Zamawiającego dot. zastosowania materiałów i rozwiązań równoważnych, stanowiące załącznik nr 3 do umowy; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, sztuką budowlaną, na podstawie oględzin terenu budowy oraz zgodnie z posiadanymi przez Zamawiającego decyzjami administracyjnymi. 4. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, osób wykonujących wskazane poniżej czynności związane robotami budowlanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia: czynności fizyczne i obsługa maszyn przy robotach ogólnobudowlanych związanych z budową ciągów pieszych i jezdnych oraz montażem urządzeń rekreacyjnych, robotach sanitarnych i robotach elektrycznych. Szczegóły dotyczące wymagań zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zawarte zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ 5. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy.
W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonania zadania pn. „Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR w Toruniu”. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 1) Roboty przygotowawcze: rozebranie nawierzchni bitumicznych wraz z podbudową, rozbiórka fundamentów z cegieł, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki; 1.1) Nadzór saperski (obejmujący: zbadanie terenu prac pod kątem istnienia niewypałów/niewybuchów przed rozpoczęciem robót ziemnych, asystowanie podczas robót ziemnych, zabezpieczenie niewypałów/niewybuchów wykrytych podczas prac oraz zgłaszanie ich odpowiednim służbom i Zamawiającemu), 2) Wykonanie bramy wejściowej z drewna klejonego oraz utwardzenia przy bramie z kostki betonowej; 3) Wykonanie amfiteatru o średnicy o konstrukcji żelbetowej z siedziskami z drewna egzotycznego i nawierzchnią z kostki brukowej płukanej; 4) Wykonanie promenady: a) roboty ziemne; b) nawierzchnie z kostki betonowej brukowej; c) plac „A” przy promenadzie: roboty ziemne, ściany oporowe, nawierzchnie betonowe; d) plac „B” przy promenadzie: roboty ziemne, schody terenowe z betonu żwirowego, nawierzchnie betonowe; e) dojście do promenady z kostki betonowej brukowej; 5) Punkt widokowy siedlisko ptaków: wykonanie fundamentów z kręgów betonowych, wykonanie tarasu z desek kompozytowych oraz balustrad drewnianych z poręczami; 6) Wykonanie dwóch pomostów drewnianych , mostku nad stawem o konstrukcji stalowo-drewnianej oraz dwóch kładek drewnianych; 7) Wykonanie nawierzchni: a) niwelacja terenu; b) ciągi piesze o nawierzchni mineralnej gliniasto-piaskowej, zakończone obrzeżem betonowym; c) ciąg rowerowy o nawierzchni mineralnej gliniasto-piaskowej, zakończony obrzeżem betonowym; d) chodnik przy parkingu z kostki betonowej brukowej; e) jezdnia przy parkingu oraz parking z kostki betonowej brukowej; 8) Siłownia zewnętrzna i ścieżka zdrowia, o nawierzchni bezpiecznej ze zrębek drewnianych, chodnikami z płyt betonowych, zawierająca urządzenia do ćwiczeń oraz tablicę z regulaminem; 9) Miejsca aktywnego wypoczynku i street-workout: ciągi piesze z kostki brukowej, nawierzchnia bezpieczna ze zrębek drewnianych, urządzenia do ćwiczeń street-workout; 10) Plac zabaw o nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej (dla dzieci młodszych) i urządzeniami zabawowymi oraz plac zabaw o nawierzchni bezpiecznej ze zrębek drewnianych (dla dzieci starszych) i urządzeniami zabawowymi oraz tablicami informacyjnymi; 11) Elementy małej architektury, m.in.: ławki parkowe, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, stojaki na rowery, stoły do ping-ponga, stoły do piłkarzyków, stoły plenerowe z ławkami, domki dla ptaków i nietoperzy; 12) Obiekty rekreacyjno-sportowe: górka saneczkowa, wybiegi dla psów (dla psów małych, średnich i dużych); 13) Kanalizacja deszczowa: odwodnienie parkingów, przyłącza do wpustów ulicznych; 14) Zieleń i zbiornik wodny: wycinka drzew, nasadzenie drzew, byliny i trawy, trawniki, renowacja zbiornika wodnego – stawu; 15) Prace elektryczne polegające na wykonaniu instalacji elektrycznych zewnętrznych dla zasilania obwodów oświetleniowych, montażu słupów oświetleniowych z oprawami LED; 16) Przekazanie pozyskanego surowca z wycinki drzew w stanie posegregowanym i przygotowanym zgodnie z normami oraz pod względem techniczno-handlowym do składnicy drewna prowadzonej dla Gminy Miasta Toruń przez firmę TAXLAS przy ul. Grunwaldzkiej 66 w Toruniu (w tym przekazanie Zamawiającemu podpisanych przez Wykonawcę i przedstawiciela składnicy protokołów zawierających co najmniej datę przekazania i wyszczególnienie ilości, rozmiarów, gatunku przekazanego drewna) oraz wywiezienie odpadów z wycinki - karpiny i gałęzi na wysypisko miejskie. 3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez Geotechnica Sp. z o.o., w tym oświadczenie Zamawiającego dot. zastosowania materiałów i rozwiązań równoważnych, stanowiące załącznik nr 3 do umowy; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, sztuką budowlaną, na podstawie oględzin terenu budowy oraz zgodnie z posiadanymi przez Zamawiającego decyzjami administracyjnymi. 4. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, osób wykonujących wskazane poniżej czynności związane robotami budowlanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia: czynności fizyczne i obsługa maszyn przy robotach ogólnobudowlanych związanych z budową ciągów pieszych i jezdnych oraz montażem urządzeń rekreacyjnych, robotach sanitarnych i robotach elektrycznych. Szczegóły dotyczące wymagań zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zawarte zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ 5. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy. 6. Szczegółowe zasady dotyczące rozwiązań równoważnych opisane są w pkt 1.11. SIWZ

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-01-22, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-02-05, godzina: 12:00,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych