Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510035609-N-2019 z dnia 25-02-2019 r.
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia: Zaprojektowanie i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Gminy Miasta Toruń na terenie Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 644551-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia, Krajowy numer identyfikacyjny 59690300000000, ul. ul. Wały gen. Sikorskiego  8, 87-100  Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 118 713, e-mail bzp@um.torun.pl, faks 566 118 622.
Adres strony internetowej (url): www.bip.torun.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zaprojektowanie i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Gminy Miasta Toruń na terenie Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
181/2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn. „Zaprojektowanie i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Gminy Miasta Toruń na terenie Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu” na podstawie wymogów zawartych w treści opisu przedmiotu zamówienia ( załącznik 1 do wzoru umowy). 1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej. 2) W przypadku gdy jest to konieczne, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i pozwoleń w zakresie realizowanego zadania, dokonanie uzgodnień, uzyskanie odpowiednich zgód, w tym zgód właścicieli nieruchomości i infrastruktury, pozyskanie odpowiednich map, wypisów z rejestru gruntów i innych niezbędnych informacji 3) Realizację zadania na podstawie dokumentacji projektowej w zakresie budowy odcinków kanalizacji kablowej umożliwiającej połączenie siecią światłowodową budynku szkoły z budynkiem hali sportowej oraz dwoma budynkami internatu znajdującymi się na terenie Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. 4) Dostawę materiałów i urządzeń zgodnie z projektem. 5) Budowę połączeń światłowodowych (w szczególności: ułożenie kabla, rozszycie, pomiary i testowanie). 6) Wykonanie niezbędnych prac (w szczególności: krosowanie, spawanie) celem zestawienia realizowanego łącza światłowodowego pomiędzy podłączanymi obiektami a istniejącą siecią światłowodową GMT. 7) Zapewnienie obsługi geodezyjnej zadania. 8) Przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w formie papierowej i elektronicznej 9) Zestawienia połączeń światłowodowych pomiędzy podłączanymi obiektami a istniejącą siecią światłowodową GMT. 1.3. Wykonawca przed złożeniem oferty zapozna się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi prac wykonawczych i uwzględni je w wynagrodzeniu ryczałtowym.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45231000-5

Dodatkowe kody CPV: 71320000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/01/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 45000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: MASTEL Bogdan Masiak,
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Przemysłowa 13
Kod pocztowy: 89-400
Miejscowość: Sępólno Krajeńskie
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 59040.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 59040.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 75827.58
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: nie dotyczy
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych