Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510043234-N-2019 z dnia 06-03-2019 r.
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia: Wsparcie serwisowe dla urządzeń sieciowych firmy Cisco System Inc.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 501256-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540010099-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia, Krajowy numer identyfikacyjny 59690300000000, ul. ul. Wały gen. Sikorskiego  8, 87-100  Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 118 713, e-mail bzp@um.torun.pl, faks 566 118 622.
Adres strony internetowej (url): www.bip.torun.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wsparcie serwisowe dla urządzeń sieciowych firmy Cisco System Inc.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
7/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia umowy obejmuje wparcie serwisowe dla urządzeń sieciowych firmy Cisco Systems Inc., będących własnością Gminy Miasta Toruń, które zostały wskazane w załączniku nr 1 do Umowy. Wykonawca oświadcza, że jest producentem lub autoryzowanym przez producenta partnerem serwisowym urządzeń, wskazanych w załączniku nr 1, uprawnionym m.in. do udzielania Wsparcia serwisowego urządzeń, w tym usuwania Awarii poprzez naprawę lub wymianę urządzeń oraz aktualizacji ich oprogramowania, a także prowadzenia Konsultacji na warunkach, określonych w Umowie. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt 1.1. obejmuje: a) wsparcie serwisowe dla urządzeń i zainstalowanego w nich oprogramowania, b) wsparcie serwisowe, realizowane na bazie świadczeń serwisowych producenta urządzeń, przez cały okres Serwisu, w siedzibie Zamawiającego, dla wszystkich urządzeń, wskazanych w załączniku nr 1 do umowy, z wyjątkiem urządzeń C3600. Dla urządzeń C3600 Wykonawca zapewni naprawę, bądź wymianę uszkodzonego urządzenia w czasie określonym w § 11 ust. 2 pkt. 2) wzoru umowy, c) wymianę części uszkodzonych jak również kompletnych urządzeń, w ramach naprawy przez Wykonawcę, na nowe, objęte gwarancją producenta, d) diagnostykę Awarii, zgłoszonych przez Zamawiającego lub wykrytych przez Wykonawcę, w czasie umożliwiającym wykonanie naprawy zgodnie z wymogami zawartymi w § 11 ust. 2 pkt 2) wzoru umowy, e) dostarczanie i instalację na żądanie Zamawiającego najnowszych wersji oprogramowania urządzeń, f) zapewnienie pracownikom Zamawiającego dostępu i możliwości pobrania najnowszych wersji oprogramowania dla urządzeń objętych Serwisem. Wykonawca upoważni wskazane przez Zamawiającego konta, do dostępu i pobierania oprogramowania z portalu firmy Cisco, g) zapewnienie centrum obsługi, które jest odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń serwisowych związanych z eksploatacją, zarządzaniem i utrzymaniem sprzętu w trybie 24h/dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Centrum obsługi umożliwia rejestrację zgłoszeń za pomocą kanałów komunikacyjnych wskazanych § 11 ust. 1 wzoru umowy, h) upoważnienie wskazanego konta Zamawiającego, w serwisie producenta, zapewniającego dostęp do pełnej informacji technicznej producenta (w tym o nowych wersjach oprogramowania, urządzeń, dokumentacji) oraz do bazy wiedzy opisującej znane problemy oraz sposoby ich rozwiązywania, i) przedłożenie do protokołu odbioru wymiany/naprawy urządzenia, oświadczenia producenta o wykupieniu wymaganych pakietów serwisowych na cały okres świadczenia serwisu, j) konsultacje w kwestiach konfiguracji i problemów sieciowych na warunkach określonych w § 12 wzoru umowy. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikiem stanowiący załącznik nr 7 do siwz. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz ofert częściowych 5. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 72611000-6

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 193495.93
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Dimension Data Polska Sp. z o.o.,
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Sienna 73
Kod pocztowy: 00-833
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 228718.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 210227
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 228718.50
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych