Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500003890-N-2018 z dnia 05-01-2018 r.
Toruń:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o konkursie
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 500072606-N-2017
Data: 08-12-2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia, Krajowy numer identyfikacyjny 59690300000, ul. ul. Wały gen. Sikorskiego  8, 87100   Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 118 713, e-mail bzp@um.torun.pl, faks 566 118 622.
Adres strony internetowej (url): www.bip.torun.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt:
W ogłoszeniu jest: WARUNKI UDZIAŁU Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: 1.Uczestnik Konkursu ubiegający się o dopuszczenie do udziału w Konkursie zobowiązany jest spełnić warunki udziału w Konkursie wskazane w art. 22 ust. 1 Ustawy dotyczące: a)posiadania wykształcenia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b)posiadania wiedzy i doświadczenia; c)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d)sytuacji ekonomicznej i finansowej, 2.W zakresie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 Ustawy Organizator wymaga, aby Uczestnik Konkursu wykazał, iż: 2.1.Dysponuje co najmniej następującymi osobami które będą uczestniczyć w wykonywaniu pracy konkursowej: a)1 osobą posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia na kierunku Architektura lub Architektura i Urbanistyka, b)1 osobą posiadającą dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia z zakresu projektowania terenów zielonych lub architektura krajobrazu. 3.Jeśli Uczestnikiem konkursu jest osoba fizyczna posiadająca wymagane w punkcie 2.1. wykształcenie, to wówczas warunek dysponowania taką osobą jest spełniony. 4. W celu oceny spełnienia warunków udziału w konkursie określonych w Regulaminie oraz braku podstaw do wykluczenia z udziału w konkursie wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie musi zawierać: a) Wypełniony formularz wniosku o dopuszczenie sporządzony wg Złącznika nr 1 do Regulaminu konkursu. b) Oświadczenie Uczestnika konkursu o spełnieniu warunków udziału w Konkursie określonych w art. 22 ust.1 Ustawy, sporządzone wg Załącznika nr 2 do Regulaminu. c) Wykaz osób, o których mowa w podpunkcie 2.1. wraz z informacją o ich wykształceniu wraz z podaniem numeru dyplomu i daty jego uzyskania, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Regulaminu konkursu. d) Dokument potwierdzający prawo do reprezentacji dla osoby, która składa wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie w imieniu Uczestnika konkursu lub powołuje pełnomocnika/pełnomocników występujących w imieniu Uczestnika konkursu (np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, umowę spółki, aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub inny dokument, właściwym dla danej formy organizacyjnej Uczestnika konkursu). e) Oświadczenie o udzieleniu Organizatorowi licencji na korzystanie z prac konkursowych i przeniesieniu na Organizatora autorskich praw majątkowych i praw zależnych do pracy konkursowej, która otrzymała I Nagrodę - Załącznik nr 4 do Regulaminu. f) Dokument pełnomocnictwa w przypadku reprezentowania Uczestnika samodzielnie biorącego udział w konkursie lub Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie przez pełnomocnika/ów. Należy wówczas dołączyć do Wniosku o dopuszczenie pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. Uczestnik konkursu może wykorzystać wzory pełnomocnictw załączone do Regulaminu: - wzór pełnomocnictwa do reprezentowania Uczestnika samodzielnie biorącego udział w konkursie - Załącznik nr 5 do Regulaminu, - wzór pełnomocnictwa do reprezentowania Uczestników wspólnie biorący udział w konkursie - Załączniku nr 6 do Regulaminu. 5. Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz oświadczenia i dokumenty, o których mowa: - w punkcie a), b), c) oraz e) należy przedstawić w formie oryginału, - w punkcie Id) f) w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Uczestnika konkursu lub pełnomocnika/ów,
W ogłoszeniu powinno być: WARUNKI UDZIAŁU Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: 1.Uczestnik Konkursu ubiegający się o dopuszczenie do udziału w Konkursie zobowiązany jest spełnić warunki udziału w Konkursie wskazane w art. 22 ust. 1 Ustawy dotyczące: a)posiadania wykształcenia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b)posiadania wiedzy i doświadczenia; c)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d)sytuacji ekonomicznej i finansowej, 2.W zakresie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 Ustawy Organizator wymaga, aby Uczestnik Konkursu wykazał, iż: 2.1.Dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu pracy konkursowej, posiadającą dyplom ukończenia studiów wyższych I stopnia na kierunku Architektura lub Architektura i Urbanistyka lub posiadającą dyplom ukończenia studiów wyższych I stopnia z zakresu projektowania terenów zielonych lub architektura krajobrazu. 3.Jeśli Uczestnikiem konkursu jest osoba fizyczna posiadająca wymagane w punkcie 2.1. wykształcenie, to wówczas warunek dysponowania taką osobą jest spełniony. 4. W celu oceny spełnienia warunków udziału w konkursie określonych w Regulaminie oraz braku podstaw do wykluczenia z udziału w konkursie wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie musi zawierać: a) Wypełniony formularz wniosku o dopuszczenie sporządzony wg Złącznika nr 1 do Regulaminu konkursu. b) Oświadczenie Uczestnika konkursu o spełnieniu warunków udziału w Konkursie określonych w art. 22 ust.1 Ustawy, sporządzone wg Załącznika nr 2 do Regulaminu. c) Wykaz osób, o których mowa w podpunkcie 2.1. wraz z informacją o ich wykształceniu wraz z podaniem numeru dyplomu i daty jego uzyskania, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Regulaminu konkursu. d) Dokument potwierdzający prawo do reprezentacji dla osoby, która składa wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie w imieniu Uczestnika konkursu lub powołuje pełnomocnika/pełnomocników występujących w imieniu Uczestnika konkursu (np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, umowę spółki, aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub inny dokument, właściwym dla danej formy organizacyjnej Uczestnika konkursu). e) Oświadczenie o udzieleniu Organizatorowi licencji na korzystanie z prac konkursowych i przeniesieniu na Organizatora autorskich praw majątkowych i praw zależnych do pracy konkursowej, która otrzymała I Nagrodę - Załącznik nr 4 do Regulaminu. f) Dokument pełnomocnictwa w przypadku reprezentowania Uczestnika samodzielnie biorącego udział w konkursie lub Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie przez pełnomocnika/ów. Należy wówczas dołączyć do Wniosku o dopuszczenie pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. Uczestnik konkursu może wykorzystać wzory pełnomocnictw załączone do Regulaminu: - wzór pełnomocnictwa do reprezentowania Uczestnika samodzielnie biorącego udział w konkursie - Załącznik nr 5 do Regulaminu, - wzór pełnomocnictwa do reprezentowania Uczestników wspólnie biorący udział w konkursie - Załączniku nr 6 do Regulaminu. 5. Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz oświadczenia i dokumenty, o których mowa: - w punkcie a), b), c) oraz e) należy przedstawić w formie oryginału, - w punkcie Id) f) w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Uczestnika konkursu lub pełnomocnika/ów,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 2.1)
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych: Data: 08/01/2018, godzina: 18:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych: Data: 31/01/2018, godzina: 18:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych