Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510023926-N-2019 z dnia 06-02-2019 r.
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia: Zagospodarowanie turystyczno–rekreacyjne lasów miejskich przy ul. Bema „Rudelka” w Toruniu.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 654904-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500302509-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia, Krajowy numer identyfikacyjny 59690300000, ul. ul. Wały gen. Sikorskiego  8, 87100   Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 118 713, e-mail bzp@um.torun.pl, faks 566 118 622.
Adres strony internetowej (url): www.bip.torun.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zagospodarowanie turystyczno–rekreacyjne lasów miejskich przy ul. Bema „Rudelka” w Toruniu.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
191/2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn. „Zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne lasów miejskich przy ul. Bema „Rudelka” w Toruniu. 1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 1) wykonanie robót drogowych i ziemnych: a) prace przygotowawcze i geodezyjne, b) wykonanie robót ziemnych polegających na wykonaniu koryta pod powierzchnię ścieżek i korektę toru saneczkowego, c) ułożenie nawierzchni pod śmietnik z kostki betonowej gr. 6 cm na podbudowie z kruszywa i podsypce cementowo piaskowej, zakończonych obrzeżem betonowym, d) remont chodników (ścieżek) o szer. 1,5m, 2m i 3m wykonanych z pospółki i kruszywa łamanego, zakończonych obrzeżem ogrodowym eko–bord, e) remont toru saneczkowego polegający na poszerzeniu toru z profilowaniem i regulacją obustronną skarp przy torze saneczkowym, f) remont schodów terenowych z kostki betonowej gr. 6 cm ułożonych na podkładzie betonowym, z balustradą z rur stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo, 2) prace zieleniarskie: a) wykonanie łąki kwietnej, b) nasadzenie krzewów, c) ułożenie trawnika z rolki, d) wywóz nadmiaru ziemi, 3) wykonanie placu zabaw w części zabawowej z nawierzchni piaszczystej, pozostała część w formie istniejącegoukształtowania terenu i nawierzchni runa leśnego. Plac zabaw składa się m.in. z: huśtawki „bocianie’’ gniazdo, trasy wspinaczkowej, szczudeł, zestawu zabawowego, tablicy z regulaminem, ławek drewnianych z oparciem i drewnianym stojakiem na rowery, metalowego systemowego ogrodzenia z furtkami, 4) wykonanie wybiegu dla psów, składającego się m.in. z podestu dla psów, drewnianych kłód, toalety dla psów, ławek z oparciem, kosza na śmieci, kosza na psie odchody i tablicy z regulaminem, wybieg ogrodzony przęsłami stalowymi z furtkami, 5) zakup i montaż na ścieżce edukacyjnej stelaży drewnianych do tablic gatunkowych, gry sprawność tropicieli, lekcji dendrologii, ptasie pary, sprawność ornitologa, kierunkowskazów, drewnianych stojaków rowerowych, ławek drewnianych z oparciem, ławek bez oparcia, koszy na śmieci, koszy na psie odchody, budek dla ptaków. 1.3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział Toruń; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do wzoru umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, sztuką budowlaną i ogrodniczą, na podstawie oględzin terenu budowy oraz zgodnie z posiadanymi przez Zamawiającego decyzjami administracyjnymi. 1.4. Wykonawca oświadcza, że zapozna się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzględni je w wynagrodzeniu ryczałtowym. 1.5. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, osób wykonujących wskazane poniżej czynności związane robotami budowlanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia: 1) czynności fizyczne i obsługa maszyn przy robotach drogowych przy wykonaniu ścieżek spacerowych i gospodarczych, pracach zieleniarskich oraz robotach związanych z montażem elementów małej architektury. Szczegóły dotyczące wymagań zatrudnienia na umowę o pracę zawarte zostały we wzorze umowy, który stanowi załącznik do SIWZ. 1.6. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy. 1.7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 1.8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 1.9. Informacje i wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo oraz wypłacie wynagrodzenia w częściach i procentowej wartości ostatniej części wynagrodzenia zawarta są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do siwz.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/01/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 975609
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Usług Ślusarsko Spawalniczych i Transportowych Mirosław Szok
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Świętopełka 37/39
Kod pocztowy: 87-100
Miejscowość: Toruń
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 738000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 738000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1458000
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych