Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510035023-N-2019 z dnia 22-02-2019 r.
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia: Wykonania zadania pn. „ Zielona brama gotyckiej starówki – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 653556-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500300635-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia, Krajowy numer identyfikacyjny 59690300000000, ul. ul. Wały gen. Sikorskiego  8, 87-100  Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 118 713, e-mail bzp@um.torun.pl, faks 566 118 622.
Adres strony internetowej (url): www.bip.torun.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonania zadania pn. „ Zielona brama gotyckiej starówki – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
190/2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonania zadania pn. „ Zielona brama gotyckiej starówki – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu. 1.1. Część 1 - Zagospodarowanie terenów zielonych przy Muzeum Etnograficznym. 1.1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 1) roboty przygotowawcze polegające na zerwaniu nawierzchni z płyt chodnikowych, rozebraniu krawężników, zagęszczaniu i umacnianiu nasypów, 2) wykonanie nawierzchni z płyt granitowych gr. 8 cm z korytowaniem, podbudową, podsypką i ułożeniem krawężnika 15 x 30 cm, 3) wykonanie dwóch fontann wodnych żelbetowych (mokre chodniki) z montażem urządzeń hydraulicznych, automatyką i sterowaniem elektrycznym, 4) montaż koszy parkowych, ławek parkowych, leżaków, stojaków na rowery, wykonanie pionowego oznakowania, dostawa i montaż tablic informacyjnych ze słupkami, 5) prace zieleniarskie, wykonanie trawnika, tzw. łąki, sadzenie drzew i krzewów i żywopłotu, 6) prace przygotowawcze jak prace ziemne, ułożenie instalacji elektrycznej do zasilania latarń, kamer, montaż skrzynki rozdzielczej, szafek z tablicą bezpiecznikową punktu kamerowego, 7) montaż latarni oświetleniowych parkowych o wys. 5 m, 8) montaż elementów systemu monitoringu miejskiego, 9) wykonanie systemu nawadniania, 10) wykonanie 2 szt. tablic informacyjno–pamiątkowych. 1.2. Część 2: Zagospodarowanie zieleni parkowej Jordanek. 1.2.1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 1) budowa ciągów komunikacyjnych polegająca na wykonaniu robót ziemnych z wykorytowaniem, wykonaniem podbudowy, montażem obrzeży 20 x 6 cm, w tym nawierzchni placów z kostki granitowej z podbudową z tłucznia i ułożeniem geowłókniny, alejek utwardzonych o nawierzchni mineralno-żywicznej wodoprzepuszczalnej z podbudową z kruszywa, 2) roboty zieleniarskie polegające na przycinaniu, nasadzeniu drzew i krzewów, wykonaniu trawników, 3) montaż elementów małej architektury jak: tablicy informacyjnej, koszy na śmieci, poidełek i karmników dla ptaków, stacji obsługi rowerów, stojaków rowerowych, 4) dostawa i montaż siedzisk tzw. czerwonej wstęgi, prace polegające na wykonaniu wykopów, podkładów betonowych, ław fundamentowych i montażu elementów czerwonej wstęgi, 5) dowóz ziemi, formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, 6) wykonanie żelbetowych bram wejściowych nr 1 i 2 w nasypie, 7) prace sanitarne polegające na wykonaniu przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, 8) prace elektryczne polegające na wykonaniu zasilania oświetlenia terenu, wykonanie dwóch projektowanych linii kablowych, montaż słupów parkowych o wys. 6 m i kolumn oświetleniowych o wys. 3,6 m, 9) wykonanie systemu nawadniania, 10) wykonanie 2 szt. tablic informacyjno-pamiątkowych. 1.3 Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy. 1.4. Informacje i wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo oraz wypłacie wynagrodzenia w częściach i procentowej wartości ostatniej części wynagrodzenia zawarta są we wzorach umów stanowiących załączniki do siwz.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Wykonania zadania pn. „ Zielona brama gotyckiej starówki – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu - Zagospodarowanie terenów zielonych przy Muzeum Etnograficznym
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2682927
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Janusz Ostrowicki
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Jasień 53
Kod pocztowy: 87-605
Miejscowość: Tłuchowo
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 3423000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3423000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5413376
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Wykonania zadania pn. „ Zielona brama gotyckiej starówki – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu - Zagospodarowanie zieleni parkowej Jordanek
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2032520
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 3557000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3557000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6478890
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych