Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510010332-N-2019 z dnia 16-01-2019 r.
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia: Sukcesywna publikację ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Torunia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 651018-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia, Krajowy numer identyfikacyjny 59690300000, ul. ul. Wały gen. Sikorskiego  8, 87100   Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 118 713, e-mail bzp@um.torun.pl, faks 566 118 622.
Adres strony internetowej (url): www.bip.torun.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywna publikację ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Torunia
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
186/2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest usługa publikacji ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Torunia w prasie codziennej o zasięgu lokalnym (obejmującym teren miasta Torunia) oraz w prasie codziennej o zasięgu ogólnopolskim. Część 1: Usługa sukcesywnej publikacji ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Torunia w prasie o zasięgu lokalnym. Ogłoszenia prasowe publikowane będą w wersji czarno – białej lub kolorowej, w wydaniach od poniedziałku do soboty, na stronach redakcyjnych i ogłoszeniowych dziennika oraz w dodatkach do dziennika. Zamawiający przewiduje możliwość publikacji mniejszej ilości cm2 ogłoszeń prasowych w dzienniku o zasięgu lokalnym, przy czym gwarantuje zlecenie min. 15 500 cm2 tych ogłoszeń. Część 2: Usługa sukcesywnej publikacji ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Torunia w prasie o zasięgu ogólnopolskim. Ogłoszenia prasowe publikowane będą w wersji czarno – białej lub kolorowej, w wydaniach od poniedziałku do piątku, na stronach redakcyjnych i ogłoszeniowych dziennika oraz w dodatkach do dziennika Zamawiający przewiduje możliwość publikacji mniejszej ilości cm2 ogłoszeń prasowych w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, przy czym gwarantuje zlecenie min. 4000 cm2 tych ogłoszeń. 1.2. Łączna powierzchnia ogłoszeń prasowych zlecanych przez Urząd Miasta Torunia nie przekroczy: - dla ogłoszeń o zasięgu lokalnym – 21 000 cm2, - dla ogłoszeń o zasięgu ogólnopolskim – 6 000 cm2.. 1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla obu części znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 79970000-4

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Usługa publikacji ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Torunia w prasie codziennej o zasięgu lokalnym (obejmującym teren miasta Torunia)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 35772.36
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: 2. Press Polska sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, w Bydgoszczy, ul. Zamoyskiego 2, 85-063 Bydgoszcz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Domaniewska 45
Kod pocztowy: 02-672
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 43470
Oferta z najniższą ceną/kosztem 43470
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 43470
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Usługa publikacji ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Torunia w prasie codziennej o zasięgu ogólnopolskim.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 17886.18
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Infor Biznes Sp. z o.o
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Okopowa 58/72
Kod pocztowy: 01-042
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 19200
Oferta z najniższą ceną/kosztem 19200
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 20880
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych