Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500307548-N-2018 z dnia 28-12-2018 r.
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia: Przygotowanie projektów i publikacja 16 tur kolorowych ogłoszeń prasowych promujących projekt Toruńska Starówka- ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
„Toruńska Starówka ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II” POIŚ na lata 2014-2020.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 649832-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia, Krajowy numer identyfikacyjny 59690300000, ul. ul. Wały gen. Sikorskiego  8, 87100   Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 118 713, e-mail bzp@um.torun.pl, faks 566 118 622.
Adres strony internetowej (url): www.bip.torun.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przygotowanie projektów i publikacja 16 tur kolorowych ogłoszeń prasowych promujących projekt Toruńska Starówka- ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II”.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
185/2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi sukcesywnej publikacji ogłoszeń prasowych promujących projekt „Toruńska Starówka ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II” w prasie o zasięgu lokalnym lub w dodatku lokalnym oraz przygotowywanie sukcesywnie 16 projektów ogłoszeń prasowych o różnej treści wraz z opracowaniem tekstu i wykonaniem zdjęć. Ogłoszenia muszą być opublikowane w gazetach zarejestrowanych w Związku Kontroli Dystrybucji Prasy (ZDKP) jako dzienniki o tematyce lokalnej lub posiadające dodatek lokalny w polskiej wersji językowej, rozpowszechniane co najmniej od poniedziałku do piątku, obejmujących swoim zasięgiem miasto Toruń. 2. Ogłoszenia prasowe w ilości 64 publikowane będą w kolorze, w 16 turach, w okresie od I kwartału 2019 r. do końca IV kwartału 2022 r. W ramach jednej tury Wykonawca zobowiązany jest do opublikowania ogłoszenia raz w tygodniu, w wydaniach poniedziałkowych (cztery pierwsze poniedziałki miesiąca) przez jeden miesiąc w każdym kwartale.Ogłoszenia w formacie podanym w ofercie umieszczane będą na dziewiątej stronie dziennika lub pierwszej stronie dodatku lokalnego tego dziennika. 3. Szczegółowe terminy rozpoczęcia publikacji ogłoszeń w danym kwartale będą uzależnione od przebiegu realizacji projektu i będą każdorazowo wskazywane przez Zamawiającego Wykonawcy drogą elektroniczną, z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem wraz z informacjami dotyczącymi obecnie prowadzonych działań i stanu realizacji projektu, niezbędnymi do umieszczenia w ogłoszeniu. 4. Wykonawca na podstawie informacji, o których mowa w pkt1.3 przygotuje projekt ogłoszeń, spełniających warunki, o których mowa w § 2 wzoru umowy, który przedstawi Zamawiającemu do akceptacji najpóźniej na 7 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia publikacji ogłoszeń w danej turze ,drogą elektroniczną. Warunkiem publikacji ogłoszeń jest otrzymanie drogą elektroniczną na adres e-mail zgody Zamawiającego na ich publikację. 5. Wykonawca po publikacji każdego ogłoszenia prasowego, przekaże bezpłatnie Zamawiającemu 2 egzemplarze gazety z ogłoszeniem. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 7. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 79700000-4

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 123169
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Polska Press Sp. z o.o., oddział w Bydgoszczy
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Zamoyskiego 2
Kod pocztowy: 85-063
Miejscowość: Bydgoszcz
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 188928
Oferta z najniższą ceną/kosztem 188928
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 188928
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych