Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500258511-N-2018 z dnia 26-10-2018 r.
Toruń:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 621718-N-2018
Data: 2018-10-02
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia, Krajowy numer identyfikacyjny 59690300000, ul. ul. Wały gen. Sikorskiego  8, 87100   Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 118 713, e-mail bzp@um.torun.pl, faks 566 118 622.
Adres strony internetowej (url): www.bip.torun.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 1) roboty budowlane (m.in. konstrukcja fundamentów, ścian, stropu, stropodachu, stolarka okienna i drzwiowa, prace wykończeniowe), 2) instalacje elektryczne i niskoprądowe (m.in. oświetleniowa i gniazd, odgromowa, okablowanie strukturalne, monitoring wizyjny, nagłośnienie sali multimedialnej, instalacja domofonowa, instalacja RTV, instalacja alarmowa z SSWiN, instalacja fotowoltaiczna), 3) instalacje sanitarne (m.in. kanalizacja sanitarna, instalacja wodociągowa i hydrantowa, instalacja wentylacji mechanicznej, instalacja c.o., przyłącza wod.-kan.), 4) zagospodarowanie terenu, m.in.: drogi, dojazdy, parking z kostki betonowej, ogrodzenie z bramą i furtką, kształtowanie terenów zieleni, elementy małej architektury, plac zabaw, 5) dostawa i montaż wyposażenia kuchni. Ponad to przedmiotem realizacji jest m. In.: projekt organizacji placu budowy oraz sporządzenie planu BIOZ, ustanowienie kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych, przygotowanie i organizacja placu budowy w tym wykonanie ogrodzenia budowy, wykonanie zasilania elektrycznego i zaopatrzenia w media placu budowy wraz z podlicznikami, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, wyposażenie budynków w sprzęt p. poż. ( gaśnice, oznakowanie p. poż.). 2. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez Pawła Glińskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: „BUDEN Biuro Inżynierskie Paweł Gliński”, w tym aneks do projektu budowlanego - opracowanie własne Zamawiającego; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, sztuką budowlaną, na podstawie oględzin terenu budowy oraz zgodnie z posiadanymi przez Zamawiającego decyzjami administracyjnymi. 3. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, osób wykonujących wskazane poniżej czynności związane robotami budowlanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia: 1) czynności fizyczne i obsługa maszyn przy robotach ogólnobudowlanych związanych z budową budynków, robotach sanitarnych oraz robotach elektrycznych. 4. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy. 5. Informacje i wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo oraz wypłacie wynagrodzenia w częściach i procentowej wartości ostatniej części wynagrodzenia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do siwz.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 1) roboty budowlane (m.in. konstrukcja fundamentów, ścian, stropu, stropodachu, stolarka okienna i drzwiowa, prace wykończeniowe), 2) instalacje elektryczne i niskoprądowe (m.in. oświetleniowa i gniazd, odgromowa, okablowanie strukturalne, monitoring wizyjny, instalacja domofonowa, instalacja RTV, instalacja alarmowa z SSWiN, instalacja fotowoltaiczna), 3) instalacje sanitarne (m.in. kanalizacja sanitarna, instalacja wodociągowa i hydrantowa, instalacja wentylacji mechanicznej, instalacja c.o., przyłącza wod.-kan.), 4) zagospodarowanie terenu, m.in.: drogi, dojazdy, parking z kostki betonowej, ogrodzenie z bramą i furtką, kształtowanie terenów zieleni, elementy małej architektury, plac zabaw, 5) dostawa i montaż wyposażenia kuchni. Ponad to przedmiotem realizacji jest m. In.: projekt organizacji placu budowy oraz sporządzenie planu BIOZ, ustanowienie kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych, przygotowanie i organizacja placu budowy w tym wykonanie ogrodzenia budowy, wykonanie zasilania elektrycznego i zaopatrzenia w media placu budowy wraz z podlicznikami, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, wyposażenie budynków w sprzęt p. poż. ( gaśnice, oznakowanie p. poż.). 2. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez Pawła Glińskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: „BUDEN Biuro Inżynierskie Paweł Gliński”, w tym aneks do projektu budowlanego - opracowanie własne Zamawiającego; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, sztuką budowlaną, na podstawie oględzin terenu budowy oraz zgodnie z posiadanymi przez Zamawiającego decyzjami administracyjnymi. 3. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, osób wykonujących wskazane poniżej czynności związane robotami budowlanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia: 1) czynności fizyczne i obsługa maszyn przy robotach ogólnobudowlanych związanych z budową budynków, robotach sanitarnych oraz robotach elektrycznych. 4. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy. 5. Informacje i wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo oraz wypłacie wynagrodzenia w częściach i procentowej wartości ostatniej części wynagrodzenia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do siwz.

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych