Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500288086-N-2018 z dnia 03-12-2018 r.
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia: Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 621718-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500246852-N-2018, 500254998-N-2018, 500258511-N-2018, 500258530-N-2018, 500261048-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia, Krajowy numer identyfikacyjny 59690300000, ul. ul. Wały gen. Sikorskiego  8, 87100   Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 118 713, e-mail bzp@um.torun.pl, faks 566 118 622.
Adres strony internetowej (url): www.bip.torun.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
164/2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 1) roboty budowlane (m.in. konstrukcja fundamentów, ścian, stropu, stropodachu, stolarka okienna i drzwiowa, prace wykończeniowe), 2) instalacje elektryczne i niskoprądowe (m.in. oświetleniowa i gniazd, odgromowa, okablowanie strukturalne, monitoring wizyjny, nagłośnienie sali multimedialnej, instalacja domofonowa, instalacja RTV, instalacja alarmowa z SSWiN, instalacja fotowoltaiczna), 3) instalacje sanitarne (m.in. kanalizacja sanitarna, instalacja wodociągowa i hydrantowa, instalacja wentylacji mechanicznej, instalacja c.o., przyłącza wod.-kan.), 4) zagospodarowanie terenu, m.in.: drogi, dojazdy, parking z kostki betonowej, ogrodzenie z bramą i furtką, kształtowanie terenów zieleni, elementy małej architektury, plac zabaw, 5) dostawa i montaż wyposażenia kuchni. Ponad to przedmiotem realizacji jest m. In.: projekt organizacji placu budowy oraz sporządzenie planu BIOZ, ustanowienie kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych, przygotowanie i organizacja placu budowy w tym wykonanie ogrodzenia budowy, wykonanie zasilania elektrycznego i zaopatrzenia w media placu budowy wraz z podlicznikami, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, wyposażenie budynków w sprzęt p. poż. ( gaśnice, oznakowanie p. poż.). 2. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez Pawła Glińskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: „BUDEN Biuro Inżynierskie Paweł Gliński”, w tym aneks do projektu budowlanego - opracowanie własne Zamawiającego; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, sztuką budowlaną, na podstawie oględzin terenu budowy oraz zgodnie z posiadanymi przez Zamawiającego decyzjami administracyjnymi. 3. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, osób wykonujących wskazane poniżej czynności związane robotami budowlanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia: 1) czynności fizyczne i obsługa maszyn przy robotach ogólnobudowlanych związanych z budową budynków, robotach sanitarnych oraz robotach elektrycznych. 4. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy. 5. Informacje i wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo oraz wypłacie wynagrodzenia w częściach i procentowej wartości ostatniej części wynagrodzenia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do siwz
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 8130081.30
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  8
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  8
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Hosta Group Sp. z o.o. Sp. K,
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kowalewska 20
Kod pocztowy: 87-122
Miejscowość: Grębocin
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 7498845.11
Oferta z najniższą ceną/kosztem 7498845.11
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 11980000
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych