Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 20.08.2019
  Data publikacji ( 2019-08-20)
-


(LISTA)
   


     

Ogłoszenia Prezydenta


Ilość ogłoszeń: 5425
1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 >>>

Data publikacji Tytuł
5 sierpnia 2019 Dnia 30 lipca 2019 r. Stowarzyszenie MUSICA VERA złożyło ofertę na realizację projektu pn. "Koncert „Msza o błogosławionym księdzu Stefanie Wincentym Frelichowskim”, w ramach zadania: „Wspieranie rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej”, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688).
31 lipca 2019 W dniu 25.07.2019 r. Stowarzyszenie Musica Vera złożyło ofertę na realizację projektu pn.: Koncert: Couperin - "Ciemne Jutrznie" w ramach zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 688).
23 lipca 2019 W dniu 22.07.2019 r. Fundacja ZW złożyła ofertę na realizację projektu pn.: "Organizacja wystawy "BOXer" Jerzego Brzuskiewicza w toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej", w ramach zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
22 lipca 2019 W dniu 19.07.2019 r. Stowarzyszenie Epsilon Plus złożyło ofertę na realizację projektu pn.: Profilaktyka pozytywna w praktyce pracy szkoły w ramach zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
22 lipca 2019 Gmina Miasta Toruń ogłasza rozpoczęcie naboru wniosków o najem lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku położonym w Toruniu przy ul. Hubego 2-2b, stanowiącym własność Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
14 lipca 2019 Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w roku 2019 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez realizację zadania z budżetu partycypacyjnego Torunia na rok 2019 pn. "Mamo, Tato, idziemy do teatru - niedzielne rodzinne poranki teatralne" na Wrzosach – II TURA.
11 lipca 2019 Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy w roku 2019 w zakresie WSPIERANIA ROZWOJU WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH - CZĘŚĆ III. Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadania w 2019 roku w zakresie prowadzenia w okresie od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. lokalnych miejsc spotkań i aktywności dla mieszkańców Torunia - Centrów Aktywności Lokalnej (CAL), zlokalizowanych w czterech okręgach miasta Torunia: Stawki; Wrzosy; Rubinkowo; Skarpa.
26 czerwca 2019 W dniu 24.06.2019 r. Stowarzyszenie ZASP - Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji złożyło ofertę na realizację projektu pn.: Kujawsko-Pomorskie dźwięki i słowa na 100-lecie ZASP, w ramach zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
21 czerwca 2019 Prezydent Miasta Torunia informuje, że do dnia 3 lipca 2019 r., w ramach ostatniego etapu konsultacji społecznych, można wnosić uwagi do projektu uchwały Rady Miasta Torunia w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia.
13 czerwca 2019 Prezydent Miasta Torunia ogłasza: otwarty konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w trybie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej na realizację w okresie od września 2019 r. do czerwca 2020r. Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV).
13 czerwca 2019 Prezydent Miasta Torunia informuje, że posiada do rozdysponowania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości pow. 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
12 czerwca 2019 Prezydent Miasta Torunia informuje o rozpoczęciu I etapu konsultacji społecznych „Wspólnie o programie” w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2020 r.
12 czerwca 2019 W dniu 06 czerwca 2019r. Mundurowy Klub Motorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Toruniu złożył ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Promocja marki Toruń w kraju i za granicą” w ramach zadania publicznego z zakresu promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
10 czerwca 2019 W dniu 6 czerwca 2019r. Fundacja „Światło” z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 64 w Toruniu złożyła ofertę realizacji zadania publicznego pn. „II Wojewódzki/Toruński Piknik Osób Niepełnosprawnych” w ramach zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
10 czerwca 2019 W dniu 31 maja 2019r. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Toruniu złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Rodzinna rehabilitacja” w ramach zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
10 czerwca 2019 Prezydent Miasta Torunia informuje o rozpoczęciu kolejnego etapu konsultacji społecznych w sprawie Aktualizacji Strategii rozwoju kultury miasta Torunia do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy rozwoju do 2028 r., noszącego tytuł "Porozmawiajmy o kulturze - Edukacja kulturalna".
7 czerwca 2019 Prezydent Miasta Torunia ogłasza: otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa – II TURA
4 czerwca 2019 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie rozwoju sportu zadanie: organizacja krajowych letnich obozów sportowych dla uzdolnionych zawodników w kategorii młodzieżowej, w okresie od 22.06 do 31.08. 2019 r.
4 czerwca 2019 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2018 roku przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2019 w zakresie rozwoju sportu.
4 czerwca 2019 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 11 kwietnia 2019 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w roku 2019 w trybie powierzenia wykonania zadania w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa poprzez realizację Festiwalu Drwęcy w Toruniu – II TURA
4 czerwca 2019 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2020 r. zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej polegającego na utworzeniu i prowadzeniu dwóch placówek wsparcia dziennego dla łącznie 120 dzieci w wieku 6-18 lat na terenie Gminy Miasta Toruń (po 60 dzieci każda) w związku z realizacją projektu „W rodzinie siła!” w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
3 czerwca 2019 W dniu 23.05.2019 r. Stowarzyszenie ds. Osób Niepełnosprawnych w Toruniu, z siedzibą przy ul. Szosa Bydgoska 1, złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. PUNKT INFORMACJI I PORADNICTWA PRAWNO-SPOŁECZNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, w ramach zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3 czerwca 2019 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Torunia ogłasza: otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2020r. zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej polegającego na: utworzeniu i prowadzeniu dwóch placówek wsparcia dziennego dla łącznie 120dzieci w wieku 6-18 lat na terenie Gminy Miasta Toruń (po 60 dzieci każda) w związku z realizacją projektu „W rodzinie siła!” w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
2 czerwca 2019 Do 30 czerwca 2019 r. można zgłaszać kandydatów na ławników sądów rejonowych i okręgowych. Obecna kadencja ławników kończy się 31 grudnia. Wyboru nowych - na kadencję 2020-2023 dokona Rada Miasta Torunia najpóźniej w październiku.
27 maja 2019 W dniu 21.05.2019 r. stowarzyszenie Toruńskie Spencery Fotograficzne złożyło ofertę na realizację projektu pn.: "100 razy Toruń” – wystawa fotograficzna, w ramach zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 688).
20 maja 2019 Prezydent Miasta Torunia informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych „Centra Aktywności Lokalnej” w sprawie oczekiwań i pomysłów dotyczących działania Centrów Aktywności Lokalnej w Toruniu.
13 maja 2019 W dniu 09.05.2019 r. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Toruniu złożyło ofertę na realizację projektu pn.: "Zjazd Zjednoczenia Bractw Kurkowych Rzeczypospolitej Polskiej", w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
13 maja 2019 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 1 marca 2019 r. Przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie w roku 2019 zadania publicznego gminy w zakresie wspierania edukacji i wychowania - realizacja przedsięwzięć w ramach kampanii społecznej pn. "Toruński Tydzień Tolerancji" - (Konkurs nr 41).
7 maja 2019 Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z art. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Prezydent Miasta Torunia ogłasza: otwarty konkurs ofert na wykonanie w latach 2019-2021 zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy dla łącznie 40 osób.
6 maja 2019 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 28 lutego 2019 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2019, w zakresie: działania na rzecz wspierania integracji i aktywizacji mieszkańców oraz przedsiębiorców Toruńskiego Centrum Miasta.

1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 >>>


Pokaż wszystkie aktualne ogłoszenia


Pokaż zarządzenia Prezydenta Miasta Torunia


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A