Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 21.01.2019
  Data publikacji ( 2019-01-21)
-


(LISTA)
   


     

Ogłoszenia Prezydenta


Ilość ogłoszeń: 5306
1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 >>>

Data publikacji Tytuł
2 stycznia 2019 Obwieszczenie PMT o wydaniu spółce Panattoni Europe Sp. z o.o. decyzji o pozwoleniu na budowę Centrum magazynowo – produkcyjnego z częściami socjalno – biurowymi i towarzyszącą infrastrukturą, w tym: hala C z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą oraz na rozbiórkę budynku mieszkalnego i dwóch budynków gospodarczych na terenie przy ul. Przelot w Toruniu (obręb 54, działka nr 74/2; adres działki wg ewidencji gruntów: ul. Ostra 5)
2 stycznia 2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej SN pomiędzy stacjami transformatorowymi ST Sobieskiego, a ST Sobieskiego 4 zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Sobieskiego w Toruniu (część działki nr 11 z obrębu 19).
28 grudnia 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn. „budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym, siłownią i placem zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu tj. infrastrukturą techniczną (przyłącza, sieci) i drogową (droga wewnętrzna, parkingi, schody zewnętrzne)” na terenie położonym przy ul. Kujawskiej 16-18 w Toruniu (działka nr 375, obręb 64 oraz część działki nr 76, obręb 65).
21 grudnia 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej oraz stacji transformatorowej zlokalizowanych na terenie położonym przy ul. Batorego 51, 51a oraz 53 w Toruniu (działki nr 271/1, 271/4 i 271/5 oraz część działki nr 277 z obrębu 4).
20 grudnia 2018 Obwieszczenie PMT o rozszerzeniu terenu inwestycji w toczącym się postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o pozwoleniu na budowę obejmującej wykonanie zadaszeń nad balkonami na ostatnim piętrze w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bema 4-6-8, 10-12-14, 16-16A-16B w Toruniu (dz. nr 40/1, 40/2, obr. 9) oraz o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę w/w zadaszeń
18 grudnia 2018 Obwieszczanie PMT o zawieszeniu na wniosek inwestora postępowania w sprawie wydania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę WAiB-II-7353/592/2005 z dnia 10.08.2005 r. dla inwestycji: rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie nieruchomości przy ul. Boboli 37 w Toruniu (działka nr 38 z obrębu 37, jednostka ewidencyjna 046301_1 Toruń)
18 grudnia 2018 Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn: „Rozbudowa ulicy Św. Józefa na odc. od ul. Grunwaldzkiej do Pl. bł. ks. Phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu” na działkach oznaczonych numerami: Obręb 1: działki 124/4 (działka po podziale pod inwestycję), 125, 126, 146, 147, 148, 150, 149 (działka przejmowana w całości), Obręb 2: działki 48/2, 50/5 (działka po podziale pod inwestycję), 88/2, 90/2, 209, Obręb 6: działki 210, 211, 216/1, 219, 220, oraz działki przeznaczone do czasowego zajęcia: 50/6 (działka po podziale), 63 obręb 2 oraz działki 217/1, 218 obręb 6.
15 grudnia 2018 Prezydent Miasta Torunia, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór na Partnera/Partnerów w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu „Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, Schematu: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w otoczeniu zbiorników i cieków wodnych, zwanego dalej „Projektem”.
14 grudnia 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV pomiędzy stacjami transformatorowymi ST Pająkowskiego – ST Targowisko Studzienna wraz ze złączem kablowym SN-15kV na terenie położonym przy ul. Pająkowskiego, Studziennej w Toruniu (działki nr 174/4, 173, 168, 471 obręb 55 oraz działka nr 171/3 i część działki nr 109 obręb 56).
14 grudnia 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Przy Nasypie oraz ul. Cierpickiej (części działek nr 387, 401 i 402 z obrębu 63).
14 grudnia 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odgałęzienia bocznego kanalizacji ogólnospławnej zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Rabiańskiej (część działki nr 225 z obrębu 14).
14 grudnia 2018 Obwieszczenie PMT o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: „Rozbudowa ul. Świętego Józefa na odc. od ul. Osiedlowej do ul. Kaszubskiej wraz z budową miejsc postojowych, budową drogi rowerowej wzdłuż ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Szosa Chełmińska do ul. Kaszubskiej i przebudową ul. Kaszubskiej w Toruniu” na działkach oznaczonych numerami: Obręb 34: działki 48/1 (działka przejmowana w całości), 48/2, 49, 50, 51, 58/6 (działka po podziale), 65 Obręb 35: działki 677/2 (działka po podziale przejmowana pod inwestycję) Obręb 36: działki 322, 321, 320/1 (działka po podziale), 311/3 (działka po podziale przejmowana pod inwestycję), 311/2, 310/3 (działka po podziale przejmowana pod inwestycję), 308/1 (działka po podziale), 273, 271, 265/1 (działka po podziale przejmowana pod inwestycję), 63, 62/3, 62/4, 62/5, 61, 57/27 (działka po podziale), 57/23 (działka po podziale), 2/2, 1/4 oraz działki przeznaczone do czasowego zajęcia: dz nr. 1/1, 62/1, 330, 326, 4/4, 57/28 (z podziału działki 57/20), 265/2 (z podziału działki 265), 59/7 obr. 36 oraz dz. 695 obr. 35
14 grudnia 2018 Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: "budowa centrum magazynowo - usługowego z zapleczem socjalno - biurowym i niezbędną infrastrukturą w Toruniu przy ul. Poznańskiej 290-292
13 grudnia 2018 Wyniki ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia w dniu 19 października 2018 r. otwartego konkursu ofert na prowadzenie przez organizacje pozarządowe czterech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej / nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz prowadzenie edukacji prawnej w ośmiu punktach w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. na terenie Gminy Miasta Toruń
11 grudnia 2018 obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "zmiana sposobu użytkowania części budynku magazynowego na cele związane z produkcją folii stretch przy ul. Lipnowskiej 63A w Toruniu" (dz. nr 273, 274 - obręb 69)
7 grudnia 2018 Obwieszczenie PMT o zawieszeniu z urzędu postępowania w sprawie prowadzonej na wniosek Grabowscy Mickiewicza Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 4, 87-100 Toruń, o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym z infrastrukturą na terenie przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (obręb 10, działki nr 580/1 i 581/6)
6 grudnia 2018 Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) w związku z art. 190 ust. l i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018r. poz. 998 z póżn. zm.) Prezydent Miasta Torunia ogłasza:otwarty konkurs ofert na wykonanie w latach 2019-2021 zadania publicznego:prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci.
6 grudnia 2018 Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) w związku z art. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2018 poz. 1508 z późn. zm.) Prezydent Miasta Torunia ogłasza:otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2019 zadania publicznego:prowadzenie i zapewnienie miejsc całodobowych okresowego pobytu w ośrodku wsparcia dla mieszkańców Torunia opuszczających zakłady karne
6 grudnia 2018 Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) w związku art. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2018 poz. 1508 z późn. zm.) Prezydent Miasta Torunia ogłasza: otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2019 zadania publicznego:prowadzenie ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy dla 25 osób z zaburzeniami psychicznymi
6 grudnia 2018 Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) w związku z art. 25 ust.1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 poz. 1508 z późn. zm.) Prezydent Miasta Torunia ogłasza: otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2019 zadania publicznego: organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi
5 grudnia 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu 34 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z portiernią i infrastrukturą techniczną, na terenie położonym przy ul. Polnej 69 w Toruniu (dz. nr 181/l obręb 43).
5 grudnia 2018 Obwieszczenie PMT o wydaniu firmie TANK Sp. j. W. Konczalski M. Konczalski, z siedzibą przy ul. Chrzanowskiego 11, 87-100 Toruń, decyzji, zmieniającej decyzję o pozwoleniu na budowę sklepu z częściami samochodowymi przy ul. Włocławskiej 91d w Toruniu (działka nr 658, obręb 66), w zakresie zmiany funkcji obiektów objętych w/w pozwoleniem na budowę i zmiany zagospodarowania terenu - na stację paliw płynnych i gazu z myjnią samochodową dwustanowiskową i infrastrukturą towarzyszącą
5 grudnia 2018 Obwieszczenie PMT o wydaniu postanowienia zawieszającego na żądanie strony postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na remont i przebudowę budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 w Toruniu (obręb 8, działki nr 204/1, 204/18, 205, 66), z przeznaczeniem na budynek mieszkalny z usługami dla społeczności lokalnej oraz na rozbiórkę budynku oficyny przy ul. Mickiewicza 57 (obręb 8, działka nr 204/18)
5 grudnia 2018 Prezydent Miasta Torunia zaprasza przedstawicieli toruńskich organizacji pozarządowych do zgłaszania swoich kandydatur na członków komisji konkursowych do oceny ofert, które zostaną złożone w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2019 r. oraz w latach 2019-2021.
4 grudnia 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odgałęzienia bocznego kanalizacji sanitarnej zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Tadeusza Kościuszki w Toruniu (części działek nr 73/3 z obrębu 11 i 326/4 z obrębu 4).
4 grudnia 2018 Obwieszczenie PMT o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego z wbudowanymi gabinetami lekarskimi wraz z budową przyłącza wodociągowego przy ul. Bydgoskiej 35 i 35A w Toruniu (dz. nr 172/2, 173, 174/2 obr. 12 i dz. nr 381/1 obr. 8, jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ)
3 grudnia 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Przy Nasypie oraz ul. Cierpickiej (części działek nr 387, 401, 402 z obrębu 63).
30 listopada 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej – linii kablowej WN-110 kV wraz z kanalizacją teletechniczną realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa linii 110 kV relacji Toruń Przysiek – Toruń Zachód na linię kablową od GPZ Toruń Przysiek do słupa nr 6” na terenie położonym przy ul. Port Drzewny, Szosa Bydgoska 129-135 w Toruniu (części działek nr 49, 50/1, 50/3, 50/4, 53, 64, 66, obręb 22).
30 listopada 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na: zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na hostel, rozbudowie w poziomie piwnicy, budowie obiektu towarzyszącego o funkcji hotelowo-restauracyjnej wraz z budową podziemnego łącznika z istniejącym budynkiem, na terenie położonym przy ul. Chopina 24-26 w Toruniu (dz. nr 276, 278, 279, 280, 281 oraz części działek 274, 275/2 obręb 13).
30 listopada 2018 Działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r, poz. 1405 z późn. zm.), Prezydent Miasta Torunia ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu pn. Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych.

1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 >>>


Pokaż wszystkie aktualne ogłoszenia


Pokaż zarządzenia Prezydenta Miasta Torunia


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A