Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 23.03.2019
  Data publikacji ( 2019-03-23)
-


(LISTA)
   


     

Ogłoszenia Prezydenta


Ilość ogłoszeń: 5348
1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 >>>

Data publikacji Tytuł
28 lutego 2019 Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy w roku 2019 w zakresie: WSPIERANIA ROZWOJU WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH - CZĘŚĆ II. Przedmiot konkursu: Wsparcie realizacji zadania w 2019 roku w zakresie prowadzenia lokalnych miejsc spotkań i aktywności dla mieszkańców Torunia na toruńskich osiedlach mieszkaniowych, tzw. Punkty Aktywności Lokalnej (PAL), z wyłączeniem osiedli: Bielawy, Bydgoskie Przedmieście i Czerniewice, dla których realizowane będą projekty przyjęte w I części postępowania konkursowego.
27 lutego 2019 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2019 w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych
27 lutego 2019 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2019 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2019 w zakresie wspierania rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa.
26 lutego 2019 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2018r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie WSPIERANIA ROZWOJU KULTURY I OCHRONY JEJ DÓBR ORAZ PODTRZYMYWANIA TRADYCJI NARODOWEJ
21 lutego 2019 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w latach 2019-2021 w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym – świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne
21 lutego 2019 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w latach 2019-2021 w zakresie zatrudnienia socjalnego poprzez zapewnienie mieszkańcom miasta Torunia uczestnictwa w zajęciach reintegracji społecznej i zawodowej prowadzonych przez centrum integracji społecznej
21 lutego 2019 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2019r. z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-20120 w ramach celu operacyjnego nr 2 "Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych , uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi"
20 lutego 2019 Prezydent Miasta Torunia ogłasza: otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w roku 2019 w zakresie DZIAŁAŃ NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI – II TURA
18 lutego 2019 Prezydent Miasta Torunia informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych „Zielony plan dla Torunia” w sprawie koncepcji rozwoju terenów zieleni w Toruniu.
15 lutego 2019 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie rozwoju sportu w roku 2019 r. - rodzaj zadania: ROZWÓJ SPORTU NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE W KATEGORII SENIOR
15 lutego 2019 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie rozwoju sportu w roku 2019 r. - rodzaj zadania: ROZWÓJ SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORTOWO
15 lutego 2019 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2019 w zakresie: ROZWOJU SPORTU w I półroczu 2019 r., tj. od 01.01. do 30.06.2019 r. Rodzaj zadania: ORGANIZACJA I UDZIAŁ ZAWODNIKÓW W MIĘDZYNARODOWYCH I OGÓLNOPOLSKICH WYDARZENIACH SPORTOWYCH kreujących sportowy wizerunek miasta Torunia (Mistrzostwa Świata, Puchar Świata, Mistrzostwa Europy, Puchar Europy, Mistrzostwa Polski, Puchar Polski oraz organizacja memoriałów i turniejów cyklicznych).
14 lutego 2019 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 13 kwietnia 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie w roku 2018 zadania publicznego gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
14 lutego 2019 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2019 w zakresie wspierania opieki na miejscami pamięci oraz miejscami trwałego upamiętnienia w trybie wspierania wykonania zadania
14 lutego 2019 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2019 w zakresie powierzenia zadania upowszechniania turystyki i krajoznawstwa
14 lutego 2019 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2019 w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa
14 lutego 2019 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2018r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2019 w zakresie promocji marki Toruń w kraju i za granicą
14 lutego 2019 Wyniki otwartych konkursów Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2019 w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej
14 lutego 2019 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2019 w zakresie działania na rzecz wspierania integracji i aktywizacji mieszkańców oraz przedsiębiorców Toruńskiego Centrum Miasta
14 lutego 2019 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2019 w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na rzecz integracji i aktywizacji mieszkańców i przedsiębiorców obszaru Toruńskiego Centrum Miasta, w tym: organizacja Wigilii dla mieszkańców na Rynku Nowomiejskim w Toruniu oraz organizacja Święta Ulic: Szerokiej i Królowej Jadwigi
14 lutego 2019 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2019 w zakresie Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2018r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w roku 2019 r. w trybie wspierania wykonania zadań w zakresie: 1. DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB W WIEKU 65+; 2. ORGANIZACJI „ŚWIĘTA SENIORA” – „SENIORIADY 2019”
14 lutego 2019 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2019 w zakresie profilaktyki problemów zdrowia psychicznego oraz promocji zdrowia
14 lutego 2019 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2019 w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej poprzez: 23.1. EDUKACJĘ LIDERÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I GRUP NIEFORMALNYCH.
14 lutego 2019 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2019 w zakresie Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2019 w zakresie: WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I REKREACJI
14 lutego 2019 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie w roku 2019 zadania publicznego gminy w zakresie edukacji i wychowania (Konkurs: 8.2: organizacja przedsięwzięć w ramach kampanii społecznej pn. "Toruński Tydzień Tolerancji")
14 lutego 2019 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie w roku 2019 zadania publicznego gminy w zakresie edukacji i wychowania (Konkurs: 8.1 )
11 lutego 2019 Prezydent Miasta Torunia ogłasza: otwarty konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w trybie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej na realizację od kwietnia 2019r. do listopada 2019r. Modułu I i II programu profilaktyki i leczenia wad postawy pn. „Postawa to podstawa”.
11 lutego 2019 Prezydent Miasta Torunia ogłasza: otwarty konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w trybie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej na realizację od kwietnia 2019r. do listopada 2019r. programu profilaktyki próchnicy i urazów zębów mlecznych i stałych skierowanego do dzieci i młodzieży, ich rodziców i opiekunów oraz pracowników oświaty pn. „Toruń olśniewa uśmiechem”.
11 lutego 2019 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2019 w zakresie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
7 lutego 2019 Prezydent Miasta Torunia ogłasza: otwarty konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w trybie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej na realizację w 2019r. pilotażowego programu polityki zdrowotnej pn. „Qźnia zdrowia – program wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród osób w wieku produkcyjnym po 40 r.ż. w Toruniu”.

1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 >>>


Pokaż wszystkie aktualne ogłoszenia


Pokaż zarządzenia Prezydenta Miasta Torunia


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A