Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 24.04.2017
  Data publikacji ( 2017-04-24)
-


(LISTA)
   


     

Ogłoszenia Prezydenta


Ilość ogłoszeń: 4543
1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 >>>

Data publikacji Tytuł
24 kwietnia 2017 Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Budowa ulicy Witkowskiego w Toruniu” (dz. nr 779/2, 779/3, 785/2, 793, 784/2, 119, 783/3 – obr. 70 (numery działek w całości i po projektowanych podziałach) oraz numery działek, na których przewiduje budowę infrastruktury technicznej – kanalizację deszczową, dla których ustanawia się ograniczone korzystanie z nieruchomości na czas realizacji inwestycji: dz. nr 760/2, 759, 757 – obr. 70).
21 kwietnia 2017 W dniu 20.04.2017 r. Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Toruniu złożył ofertę na realizację projektu pn. "Barwy toruńskiej różnorodności - protestanci: z okazji 500-lecia Reformacji "Soundcheck jazz quartet" w Dworze Artusa", w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).
19 kwietnia 2017 PMT obwieszcza o wydaniu decyzji pozwolenie wodnoprawne dla Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. na  tymczasowe odwodnienie wykopów budowlanych o długości 93,7m i 158,7m w ul. Ziemi Michałowskiej w Toruniu pod budowę przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, za pomocą zestawu igłofiltrów wpłukiwanych z odprowadzeniem wód z odwodnienia wykopów do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
19 kwietnia 2017 Obwieszczenie PMT o wydanym postanowieniu stwierdzającym brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych dla przedsięwzięcia pn.: "przebudowa i rozbudowa ulicy Chrzanowskiego w Toruniu"
19 kwietnia 2017 W dniu 11.04.2017 r. Fundacja VERDA złożyła ofertę na realizację projektu pn."Podróże z Muzami - klub dyskusyjny", w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).
18 kwietnia 2017 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w 2017 roku zakresie: Działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
18 kwietnia 2017 Na podstawie art. 18a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) unieważnia się otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2017 w zakresie działań na rzecz ochrony zdrowia psychicznego, ogłoszony w dniu 10 lutego 2017 r.
18 kwietnia 2017 Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 13.04.2017 r. znak: WAiB.6740.15.2.3.2017.MB pn.: budowa ulicy Długiej w Toruniu na odcinku od ul. Szosa Chełmińska do ul. Św. Józefa oraz rozbudowa i przebudowa ulicy Hurynowicz w Toruniu.
14 kwietnia 2017 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w 2017 roku zakresie: Dofinansowania wkładu własnego do projektów realizujących zadania własne Gminy Miasta Toruń finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz z funduszy krajowych.
13 kwietnia 2017 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2017 w zakresie: wspierania integracji i aktywizacji mieszkańców i przedsiębiorców obszaru toruńskiego centrum miasta (II tura).
13 kwietnia 2017 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2017 w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. "Wigilia dla mieszkańców na Rynku Nowomiejskim w Toruniu".
13 kwietnia 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie wydania decyzji pozwolenie wodnoprawne dla Fastern Budownictwo Sp. z o.o. Sp. K, Głogowo ul. Warszawska 63, 87-123 Dobrzejewice na: tymczasowe odwodnienie wykopów budowlanych o długości całkowitej 193 m w rejonie ul. Tarnowskiej i Zielonogórskiej w Toruniu.
12 kwietnia 2017 Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w sprawie: wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn: „Budowa ul. Winnica w Toruniu – Etap II”. (działki 163/1, 164, 165, 166, 167/1, 140/15, 140/16, 167/5, 157/5, 157/2, 167/3, 156/1, 155/1, 199/22, 212/8, 217/1, 213, 197/1, obr. 57 - (działki stanowiące istniejący pas drogowy), działka 138/1 obr. 57 – (działka Gminy Miasta Toruń przeznaczona pod drogę w całości), działka 140/14 obr. 57 – (działka osób fizycznych przejmowana pod drogę w całości), działki 157/8, 158/1, 167/7, 167/6, 140/22 – (działki powstałe z podziałów) oraz na działkach, na których przewiduje się budowę kanalizacji deszczowej, dla których ustanawia się ograniczone korzystanie z nieruchomości dla realizacji inwestycji: działki 140/12, 200/1, 199/17, 199/18, 197/2, 212/9, 199/20, 199/21, 200/5 obr. 57.
10 kwietnia 2017 W dniu 31.03.2017 r. Stowarzyszenie Wolontariuszy RAZEM złożyło ofertę na realizację projektu pn."Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny prowadzący anonimowo i bezpłatnie badania w kierunku HIV połączone z poradnictwem okołotestowym", w ramach zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).
7 kwietnia 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie wydania decyzji pozwolenie wodnoprawne dla Powiatu Toruńskiego przy ul. Towarowej 4-6 na odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z terenu inwestycji pn." Rozbudowa drogi powiatowej nr 2019C na odcinku ok. 400 m w mjsc. Brąchnowo, gm. Łubianka".
7 kwietnia 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na nadbudowie budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego im. Ks. Jerzego Popiełuszki na terenie położonym przy ul. Ligi Polskiej 8 w Toruniu (działka nr 39/4 i 41/2, obręb 59).
6 kwietnia 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu usytuowanego przy ul. Batorego 17/19 w Toruniu (działka nr 86/15, obr. 11).
5 kwietnia 2017 Informacja o wynikach otwartego naboru na partnera w celu zawiązania partnerstwa, którego liderem będzie Gmina Miasta Toruń, na rzecz udziału w realizacji projektu pn. "Re - cup Circular Coffee City", w ramach konkursu Urban Innovative Actions na lata 2017-2020 w okresie jego przygotowania, realizacji i trwania, w zakresie działalności dotyczącej ekologii i recyclingu.
5 kwietnia 2017 W dniu 04.04.2017 r. Toruńskie Stowarzyszenie na Rzecz Seniorów NESTOR złożyło ofertę na realizację projektu pn."Spotkania z tańcami w kręgu", w ramach zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).
5 kwietnia 2017 Informacja o wynikach otwartego naboru na partnera w celu zawiązania partnerstwa, którego liderem będzie Gmina Miasta Toruń, na rzecz udziału w realizacji projektu pn. "Re - cup Circular Coffee City", w ramach konkursu Urban Innovative Actions na lata 2017-2020 w okresie jego przygotowania, realizacji i trwania, w zakresie działalności dotyczącej wsparcia w obszarze przedsiębiorczości i ekonomii społecznej.
4 kwietnia 2017 Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla "rozbudowy ulicy Granicznej w Toruniu"
4 kwietnia 2017 Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn: „Rozbudowa ul. Droga Trzeposka na odcinku od ul. Żółkiewskiego do ul. Pająkowskiego w Toruniu na działkach oznaczonych numerami 31, 21, 118, 17, 18/4 – obr. 56 (działki stanowiące istniejący pas drogowy) 148/1, 149/1, 16, 2/3 obr. 56 (działki przejmowane pod drogę w całości) 30/6, 30/8, 147/3, 147/4, 29/1, 148/3, 28/1, 27/1, 22/1, 20/3, 145/5, 18/20, 18/22, 15/2, 5/7, 145/6, (działki przejmowane pod drogę - numery działek po projektowanych podziałach) oraz na działkach, na których przewiduje się przebudowę sieci uzbrojenia teren, przebudowę zjazdów oraz przebudowę innych dróg publicznych, dla których ustanawia się ograniczone korzystanie z nieruchomości dla realizacji inwestycji: dz. nr 388/6, 440, 441, 439, 454/2 obr. 49 oraz dz. nr 156, 155, 154, 5/6, 153, 149/2 – obr. 56 (działki nie ulegające podziałowi) oraz dz. 15/3, 20/4, 18/21, 22/2, 27/2, 28/2, 30/9, 29/2 obr. 56 (działki po projektowanym podziale).
4 kwietnia 2017 Informacja PMT o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "budowa magazynu dystrybucyjnego wysokiego składowania wraz z parkingiem i infrastrukturą dróg wewnętrznych przy ul. Fortecznej 35-37 w Toruniu (dz. 157/1, 157/2 - obręb 30)"
4 kwietnia 2017 Obwieszczenie PMT o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych i wydanym postanowieniu stwierdzającym brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie OM Rudak B w Toruniu (w ulicach: Aleksandrowskiej, Projektowanej CLXXII wraz z drogami dojazdowymi, Projektowanej CLXXIII, Projektowanej CLXXIV, Projektowanej CLXXV, Golubskiej)"
3 kwietnia 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn. zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu – etap II (budynek B, D) oraz etap III (budynek A, C) przy ul. Poznańskiej 294c w Toruniu (dz. nr 47/5, obręb 77, jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ)
3 kwietnia 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej na terenie położonym przy ul. Jodłowej (części dz. nr 295, 320, obręb 50).
30 marca 2017 Prezydent Miasta Torunia informuje, że: Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia w Centrum Handlowym PLAZA przy ul. Broniewskiego 90 będzie przyjmował interesantów 10 kwietnia 2017 r. w godz. 11:00 do 19:00, natomiast w dniu 15 kwietnia br. Punkt będzie nieczynny.
30 marca 2017 Prezydent Miasta Torunia ogłasza: otwarty konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w trybie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na realizację w od maja do grudnia 2017 r. modułu II programu profilaktyki i leczenia wad postawy pt. „Postawa to podstawa”.
30 marca 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na nadbudowie, przebudowie i remoncie budynku Koszar Bramy Chełmińskiej (Bastion IV) z przeznaczeniem na Muzeum Twierdzy Toruń, na terenie położonym przy ul. Wały gen. Sikorskiego 23-25, Uniwersyteckiej 2-8, gen. Dąbrowskiego 9-25 w Toruniu (działki nr 62 i 64 oraz części działek nr 61, 65 i 103, obręb 18).
30 marca 2017 Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "budowa sieci ciepłowniczych na terenie miasta Torunia zasilanych ciepłem pochodzącym z ciepłowni geotermalnej"

1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 >>>


Pokaż wszystkie aktualne ogłoszenia


Pokaż zarządzenia Prezydenta Miasta Torunia


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A