Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 23.06.2018
  Data publikacji ( 2018-06-23)
-


(LISTA)
   


     

Ogłoszenia Prezydenta


Ilość ogłoszeń: 5048
1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 >>>

Data publikacji Tytuł
22 czerwca 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia: Na podstawie art. 6 i art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1023 t.j.) oraz w związku z Uchwałą Nr 539/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 lutego 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2023 Prezydent Miasta Torunia zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji pn. Program Rewitalizacji Torunia do roku 2023.
22 czerwca 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: zmianie sposobu użytkowania budynku byłej prochowni na funkcję usługową (sanitariaty z pomieszczeniami obsługi pomostu rekreacyjnego) w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul. Podgórskiej” na terenie położonym przy ul. Woyczyńskiego w Toruniu (część działki nr 104 z obrębu 65).
22 czerwca 2018 Obwieszczenie PMT w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych określający warunki geol - inz. na potrzeby projektowanego hbudynku hotelowego przy ul. Wielkie garbary/Piernikarska/Browarna
21 czerwca 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie Szkoły Podstawowej nr 11 o salę gimnastyczną z zapleczem socjalno-szatniowym i salami lekcyjnymi, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie położonym przy ul. Gagarina 36 w Toruniu (dz. nr 53, 80, 152, obręb 5).
20 czerwca 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przesłaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rewitalizacji terenu osiedla wraz z budową miejsc parkingowych na obszarze ograniczonym ulicami: Przy Kaszowniku, Grudziądzka, Przy Rynku Wełnianym, Jagiellońska w Toruniu (działki nr 603/9, 607, 632/20 i 636/35 obręb 10) do uzgodnień.
20 czerwca 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na nadbudowie i rozbudowie budynku dworca autobusowego na funkcję biurową na terenie położonym przy ul. Dąbrowskiego 8-24 w Toruniu (dz. nr 17/1, 18/1, 20, 21, 24, 28, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 60/1, obręb 18).
20 czerwca 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie Pomnika Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939 r. wraz z zagospodarowaniem terenu położonego przy ul. gen. Dąbrowskiego 9-25 i ul. Uniwersyteckiej 2-8 w Toruniu (części działek nr 10, 12, 13, 14, 65/1, 65/3, obręb 18)
19 czerwca 2018 W dniu 07.06.2018 r. Stowarzyszenie Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Toruński złożyło ofertę na realizację projektu pn "Trendy na Ducha (instalacja artystyczna)" w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
18 czerwca 2018 Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2018 w zakresie przedsięwzięć rewitalizacyjnych na obszarze rewitalizacji (Bydgoskiego Przedmieścia, Podgórza i Starego Miasta). Konkurs na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).
15 czerwca 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kablowej SN-15 kV na terenie położonym przy ul. Pająkowskiego, Pułaskiego, Jana III Sobieskiego w Toruniu (dz. nr 6/2, 7/2, 8/7 i część dz. nr 1/142 z obrębu 19 oraz dz. nr 24, 25, 174/4 i części dz. nr 173, 268, 272 z obrębu 55).
12 czerwca 2018 Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) Prezydent Miasta Torunia ogłasza: Otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2018 zadania publicznego gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości – II TURA.
12 czerwca 2018 Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w trybie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na realizację programu promocji zdrowia wśród dzieci i młodzieży toruńskich szkół na rok szkolny 2018/2019 i 2019/2020.
12 czerwca 2018 Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji odmawiającej wydania pozwolenia na rozbudowę istniejących balkonów i dobudowę nowych balkonów do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Długiej 49-49E w Toruniu (działki nr 412/8 i 137/7 z obrębu 38
12 czerwca 2018 W dniu 11.06.2018 r. Jestem Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia z siedzibą przy ul. Fałata 98 - 102 w Toruniu złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Góry bez barier - Karkonosze 2018” w ramach zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
12 czerwca 2018 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 13 kwietnia 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie w roku 2018 zadania publicznego gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
11 czerwca 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Batorego i Chrobrego w Toruniu (działki nr 137/1, 137/3 i część działki nr 156 z obrębu 39 oraz działki nr 2/2, 6/4, 6/6, 11/3, 12, 16/2, 16/4, 17/2, 28/1, 29/1, 30/1, 31/1, 32, 33, 36, 37, 94, 96, 176, 184/2 1122 i części działek nr 15, 29/4, 97, 98, 175/2, 183, 188, 194, 195, 374 z obrębu 43).
7 czerwca 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku byłej prochowni na funkcję usługową (sanitariaty z pomieszczeniami obsługi pomostu rekreacyjnego) w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul. Podgórskiej” na terenie położonym przy ul. Woyczyńskiego w Toruniu (część działki nr 104 z obrębu 65).
5 czerwca 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej w ul. Chełmińskiej i ul. Franciszkańskiej w Toruniu (części działek nr 59 i 60 obr. 15) w celu przyłączenia do niej budynku usytuowanego przy ul. Chełmińskiej 1 / Rynek Staromiejski 26-27 w Toruniu.
1 czerwca 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowo-mieszkalnego (usługi hotelarskie, gastronomiczne, fryzjerskie itp.) na terenie położonym przy ul. Wojska Polskiego 24 w Toruniu (działka nr 123/3, obręb 11).
30 maja 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie słupów oświetleniowych z oprawami oświetleniowymi i kablem zasilającym (element iluminacji budynku Wojskowej Komendy Uzupełnień) na częściach działek nr 65/2, 65/3 i 69 w obrębie 18 położonych przy ul. Uniwersyteckiej i ul. Dąbrowskiego w Toruniu.
30 maja 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia i monitoringu na terenie cmentarza położonego przy ul. Wybickiego 78, 80, Żwirki i Wigury 56 w Toruniu (dz. nr 295, obręb 37).
30 maja 2018 Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn. dobudowa nowych części hali produkcyjnej do istniejącego budynku produkcyjnego na potrzeby budowy nowej linii technologicznej do obróbki mechanicznej i chemicznej stali austenitycznej, na terenie nieruchomości przy ul. Na Uboczu 12 w Toruniu, dz. nr 73/2, 73/6, 69/34, 69/28, 69/43 (powstała z podziału działki nr 69/27), 69/41 (powstała z podziału działki nr 69/33), obręb 42
29 maja 2018 Obwieszczenie PMT o wydaniu postanowienia wzywającego Inwestora do uzupełnienia wniosku o zmianę decyzji z dnia 13 września 2017 r. znak: WAiB.6740.13.553.72.2017.MSx o pozwoleniu na budowę budynku Sądu Rejonowego w Toruniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na placu Zwycięstwa, w rejonie ulic: Grudziądzkiej, Warneńczyka i Jagiellońskiej (działki nr 769/5, 622, 623, 624, 625, obręb 10)
29 maja 2018 Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy dróg na terenie byłej Elany w Toruniu
29 maja 2018 obwieszczenie PMT o wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy ulicy Bluszczowej oraz ulicy Osiedlowej na odcinku od Hugona Morycińskiego do ul. Orzechowej w Toruniu
29 maja 2018 Lista osób, z którymi zawarto w 2018 r. umowy najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń. Stan na dzień 31.03.2018 r.
28 maja 2018 Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450) Prezydent Miasta Torunia ogłasza: Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w roku 2018 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dotyczący realizacji Festiwalu Wisły w Toruniu.
28 maja 2018 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2017 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie rozwoju sportu w 2018 r. pn. organizacja i udział zawodników w międzynarodowych i ogólnopolskich wydarzeniach sportowych kreujących sportowy wizerunek miasta Torunia (Mistrzostwa Świata, Puchar Świata, Mistrzostwa Europy, Puchar Europy, Mistrzostwa Polski, Puchar Polski oraz organizacja memoriałów i turniejów cyklicznych). Oferty złożone do dnia 7 maja 2018 r.
28 maja 2018 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2017 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie rozwoju sportu zadanie: organizacja krajowych letnich obozów sportowych dla uzdolnionych zawodników w kategorii młodzieżowej. Oferty złożone do dnia 7 maja 2018 r.
25 maja 2018 Obwieszczenie PMT o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz budynku z garażami wielostanowiskowymi i wbudowaną osłoną śmietnikową w miejscu dawnej kotłowni osiedlowej przeznaczonej do rozbiórki, na terenie nieruchomości przy ul. Czecha 20-20a w Toruniu (działki nr 719/1, 731/1, 664/1, 731/4, 732/4, 736/5, 731/2, 673, 664/2, 664/5, 732/1, 732/3 z obrębu 37, jednostka ewidencyjna 046301_1 Toruń)

1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 >>>


Pokaż wszystkie aktualne ogłoszenia


Pokaż zarządzenia Prezydenta Miasta Torunia


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A