Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 20.08.2018
  Data publikacji ( 2018-08-20)
-


(LISTA)
   


     

Ogłoszenia Prezydenta


Ilość ogłoszeń: 5139
1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 >>>

Data publikacji Tytuł
17 sierpnia 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV w pasie drogowym ul. Aleksandrowskiej, Lipnowskiej i Otłoczyńskiej w Toruniu (działka nr 339 oraz części działek nr 319, 336, obręb 68)
16 sierpnia 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Batorego i Chrobrego w Toruniu (działki nr 137/1, 137/3 i część działki nr 156 z obrębu 39 oraz działki nr 2/2, 6/4, 6/6, 11/3, 12, 16/2, 16/4, 17/2, 28/1, 29/1, 30/1, 31/1, 32, 33, 36, 37, 94, 96, 176, 184/2 1122 i części działek nr 15, 29/4, 97, 98, 175/2, 183, 188, 194, 195, 374 z obrębu 43).
14 sierpnia 2018 obwieszczenie PMT o wydanej w dniu 10 sierpnia 2018 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa układu torowo – drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. św. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo – autobusowego w Toruniu” (teren inwestycji obejmuje: al. św. Jana Pawła II od ul. Bydgoskiej i początku Mostu im. Józefa Piłsudskiego do ronda Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z ulicami: Czerwona Droga, Kraszewskiego, al. 700-lecia i Mickiewicza wraz z terenami bezpośrednio przylegającymi, ulicę Wały gen. Sikorskiego od skrzyżowania z al. św. Jana Pawła II do skrzyżowania z al. Solidarności, ul. Chopina od skrzyżowania z al. św. Jana Pawła II do skrzyżowania z al. 500-lecia wraz z tym skrzyżowaniem)
14 sierpnia 2018 W dniu 9 sierpnia 2018 r. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii św. Antoniego w Toruniu z siedzibą przy ul. Św. Antoniego 4 złożył ofertę realizacji zadania publicznego pn. "W poszukiwaniu autorytetów" w trybie art. 19a ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450).
10 sierpnia 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kontenerowej stacji transformatorowej na terenie położonym przy ul. Żwirki i Wigury 55 w Toruniu (część działki nr 284/2, obręb 37).
10 sierpnia 2018 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 18 czerwca 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie w roku 2018 zadania publicznego gminy w zakresie przedsięwzięć rewitalizacyjnych na obszarze rewitalizacji (Bydgoskiego Przedmieścia, Podgórza i Starego Miasta) w trybie powierzenia realizacji zadania.
9 sierpnia 2018 W dniu 03.08.2018 r. Stowarzyszenie Musica Vera złożyło ofertę na realizację projektu pn. "Koncert Jazzowo-Chorałowo-Organowy", w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
9 sierpnia 2018 W dniu 03.08.2018 r. Stowarzyszenie Musica Vera złożyło ofertę na realizację projektu pn. "Koncert Bogurodzica - polifonia późnego średniowiecza. Jerycho.", w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
8 sierpnia 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym Placu Mariana Rapackiego w Toruniu (część działki nr 65, obręb 14), na potrzeby posesji położonej przy Placu Mariana Rapackiego 8.
8 sierpnia 2018 Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w roku 2018 w trybie powierzenia wykonania zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, edukacji mającej na celu wyrabianie prawidłowych postaw wobec środowiska i przyrody ożywionej.
8 sierpnia 2018 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, działając z upoważnienia Prezydenta Miasta Torunia, ogłasza: Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 września 2018r. do 31 stycznia 2020 r. zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej polegającego na: utworzeniu i prowadzeniu dwóch placówek wsparcia dziennego dla łącznie 120 dzieci w wieku 6-18 lat na terenie Gminy Miasta Toruń (po 60 dzieci każda) w związku z realizacją projektu "W rodzinie siła!", w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Konkurs dla podmiotów wymienionych w art. 190 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
7 sierpnia 2018 Prezydent Miasta Torunia podaje do publicznej wiadomości Raport końcowy z konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji pn. "Program Rewitalizacji Torunia do roku 2023" wraz z projektem Programu zawierającym uwzględnione uwagi.
1 sierpnia 2018 Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie: wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn: „Rozbudowa ul. Świętego Józefa na odc. od ul. Osiedlowej do ul. Kaszubskiej wraz z budowa miejsc postojowych, budową drogi rowerowej wzdłuż ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Szosa Chełmińska do ul. Kaszubskiej i przebudową ul. Kaszubskiej w Toruniu” Obręb 34: działki 48/1 (działka przejmowana w całości), 48/2, 49, 50, 51, 58/6 (działka po podziale), 65 Obręb 35: działki 677/2 (działka po podziale przejmowana pod inwestycję) Obręb 36: działki 322, 321, 320/1 (działka po podziale), 311/3 (działka po podziale przejmowana pod inwestycję), 311/2, 310/3 (działka po podziale przejmowana pod inwestycję), 308/1 (działka po podziale), 273, 271, 265/1 (działka po podziale przejmowana pod inwestycję), 63, 62/3, 62/4, 62/5, 61, 57/27 (działka po podziale), 57/23 (działka po podziale), 57/25 (działka po podziale przejmowana pod inwestycję), 2/2, 1/4 oraz działki przeznaczone do czasowego zajęcia: dz nr. 1/1, 62/1, 330, 326, 4/4, 57/28 (z podziału działki 57/20), 265/2 (z podziału działki 265), 59/7 obr. 36 oraz dz. 695 obr. 35
31 lipca 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na terenie położonym przy ul. Poznańskiej w Toruniu (działka nr 892 oraz części działek nr 914, 930, 937/6, obręb 63).
31 lipca 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na terenie położonym przy ul. Romantycznej w Toruniu (działki nr 94/4, 94/5, 94/6, 94/7, 94/8, 94/10, 94/40, 94/51, obręb 78).
30 lipca 2018 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia w dniu 30 listopada 2017 r. na wykonanie zadań publicznych Gminy w latach 2018-2020 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów realizujących zadania własne Gminy Miasta Toruń finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz z funduszy krajowych - II termin naboru.
30 lipca 2018 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 1 marca 2018r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie w roku 2018 zadania publicznego gminy w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych, działalności na rzecz integracji cudzoziemców, upowszechniania oraz ochrony wolności i praw człowieka: ORGANIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH KAPMPANII SPOŁECZNEJ PN. „TORUŃSKI TYDZIEŃ TOLERANCJI” II TURA (III termin naboru ofert – do dnia 15 czerwca 2018r.).
30 lipca 2018 W dniu 27 lipca 2018r. Fundacja „Zamek Dybów i Gród Nieszawa” z siedzibą przy ul. Matejki 74/2 w Toruniu złożyła ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Kulturalny Zamek 2018” w ramach zadania publicznego z zakresu Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
27 lipca 2018 W dniu 26 lipca 2018r. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Powiatowy w Toruniu z siedzibą przy ul. Jęczmiennej 10 w Toruniu złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Dłuższe życie z cukrzycą” w ramach zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 03 sierpnia 2018 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wzips@um.torun.pl
27 lipca 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia i monitoringu na terenie cmentarza położonego przy ul. Wybickiego 78, 80, Żwirki i Wigury 56 w Toruniu (działka nr 295, obręb 37).
27 lipca 2018 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 11 czerwca 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie w roku 2018 zadania publicznego gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości – II tura.
27 lipca 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Kruczej w Toruniu (część działki nr 788, obręb 31), na potrzeby posesji położonej przy ul. Kruczej 17A
27 lipca 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Sobieskiego w Toruniu (część działki nr 21 i 22, obręb 55).
27 lipca 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jagiellońskiej w Toruniu (część działki nr 769/4 z obrębu 10).
27 lipca 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Romantycznej w Toruniu (część działki nr 94/10, obręb 78) na potrzeby posesji położonej przy ul. Romantycznej 5.
27 lipca 2018 Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2018 zadania publicznego gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości – III TURA.
25 lipca 2018 Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:„Rozbudowa ulicy Włocławskiej (Lipnowskiej) w Toruniu” – dz. nr 286, 287, 288, 289, 291, 292, 296, 297, 298, 343/1 w obrębie 69 (działka po podziale przejmowana pod inwestycję).
25 lipca 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV w pasie drogowym ul. Aleksandrowskiej, Lipnowskiej i Otłoczyńskiej w Toruniu (działka nr 339 oraz części działek 319, 336, 348, obręb 68).
25 lipca 2018 Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 23 lipca 2018 r., znak: WAiB.6740.15.3.4.2018 KJ dla inwestycji pn: „Uzbrojenie terenów na osiedlu JAR w Toruniu – Etap III – Budowa ulicy H. Strobanda, Łukasza Watzenrodego, J. Heweliusza, E. Halleya, J. Rybińskiego, J. Keplera w Toruniu” działki nr 170, 130, 126, 125, 112, 111, 118, 115, 117, 42/2, 133, 164, 161, 134, 42/4, 154, 172, 150, 144, 141, 127/2 (działka po podziale) obr. 30, działki nr 4/2, 5/2, 33/2, 34/2, 41/2, 12/2, 62/4 obr. 30 (działki po podziale przejmowane pod inwestycję) oraz działki nr 131, 124, 159 obr. 30 (działki przeznaczone do czasowego zajęcia).
24 lipca 2018 Prezydent Miasta Torunia informuje,że posiada do rozdysponowania jedno zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, dla punktu sprzedaży usytuowanego na terenie Okręgu nr 13 - Bydgoskie.

1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 >>>


Pokaż wszystkie aktualne ogłoszenia


Pokaż zarządzenia Prezydenta Miasta Torunia


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A