Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 22.04.2018
  Data publikacji ( 2018-04-22)
-


(LISTA)
   


     

Ogłoszenia Prezydenta


Ilość ogłoszeń: 4984
1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 >>>

Data publikacji Tytuł
20 kwietnia 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN-15kV na terenie położonym przy ul. Piastowskiej, Skrzyńskiego, Chłopickiego w Toruniu (części działek nr 109, 110, 113, 132, 177, 178, 212, 230, 233, obręb 18).
20 kwietnia 2018 Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2018 w zakresie działań na rzecz osób w wieku 65+: ORGANIZACJA „ŚWIĘTA SENIORA”.
19 kwietnia 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej w ul. Dworcowej w Toruniu (część działki nr 162 z obrębu 48).
18 kwietnia 2018 Test
18 kwietnia 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kablowej SN-15 KV na terenie położonym przy ul. Pająkowskiego, Pułaskiego, Jana III Sobieskiego w Toruniu (dz. nr 6/2, 7/2, 8/7 i część dz. nr 1/142 z obrębu 19 oraz dz. nr 25, 26, 173, 174/4 i części dz. nr 268, 272 z obrębu 55).
17 kwietnia 2018 Informacja PMT o prowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa układu torowo – drogowego w ul. Wały Gen. Sikorskiego i Al. Św. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo – autobusowego w Toruniu” (teren inwestycji obejmuje: Al. Św. Jana Pawła II od ul. Bydgoskiej i początku Mostu im. Józefa Piłsudskiego do Ronda Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z ulicami: Czerwona Droga, Kraszewskiego, Al. 700-lecia i Mickiewicza wraz z terenami bezpośrednio przylegającymi, ulicę Wały Gen. Sikorskiego od skrzyżowania z Al. Św. Jana Pawła II do skrzyżowania z Al. Solidarności, ul. Chopina od skrzyżowania z Al. Św. Jana Pawła II do skrzyżowania z Al. 500-lecia wraz z tym skrzyżowaniem)
17 kwietnia 2018 Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę czterech hal magazynowo – usługowych przy ul. Chrobrego 129 w Toruniu (dz. nr 127, 115 obr. 43, jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ) – ETAP I
16 kwietnia 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do Osiedla Jar – etap I w ramach projektu pn.: „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II” w pasie drogowym ul. Długiej w Toruniu (części działek nr 402, 404, 405, obręb 38 oraz część działki nr 2/19; obręb 37).
16 kwietnia 2018 Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji zmieniającej pozwolenie  na budowę z dnia 24.06.2014 r., znak: WAiB.6740.13.268.71.2013. KK.IBJ, WAiB-163/IV80 tom IV/1, dotyczące zmiany sposobu użytkowania wraz z rozbudową, nadbudową i przebudową budynku na cele usługowo-mieszkalne oraz budową niezbędnej infrastruktury technicznej przy ul. Żwirki i Wigury 55 w Toruniu, działki nr 284/2  i 494 z obrębu 37,  jednostka ewidencyjna 046301_1 Toruń, w zakresie zmiany projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego z uwzględnieniem wyłączenia z obszaru inwestycji działki nr 494 z obrębu 37
16 kwietnia 2018 Obwieszczenie PMT o przekazaniu Inwestorowi uwag strony postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową, garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną, na terenie nieruchomości przy ul. Lubickiej 17, 19-21 w Toruniu (działka nr 312/1 i 313 z obrębu 55)
16 kwietnia 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Dwernickiego w Toruniu (części działek nr 600, 601 z obrębu 66 oraz części działek nr 874, 877, 878, 886, 893, 896, 909, 910/1, 923/1, 925 z obrębu 67).
13 kwietnia 2018 W dniu 13.04.2018 r. Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Kujawsko - Pomorski złożył ofertę na realizację projektu pn. Chronione branże obszaru staromiejskiego Torunia w obiektywie artystów fotografików - wystawa fotograficzna w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450).
13 kwietnia 2018 Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2018 zadania publicznego gminy w zakresiekultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
10 kwietnia 2018 obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa ul. Działowej w Toruniu
10 kwietnia 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Chrobrego w Toruniu (części działek nr 2/2 i 6/4 z obrębu 43) na potrzeby nieruchomości położonej przy ul. Chrobrego 98 w Toruniu.
10 kwietnia 2018 Obwieszczenie Prezydenta miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału dotyczącego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie złącza kablowego SN oraz skablowaniu istniejących linii napowietrznych SN przewidzianych do demontażu na terenie położonym przy ul. Dwernickiego w Toruniu (dz. nr 884, 886, 887, 893, 890/1, 894, 895/1, 923/3 oraz części działek nr 909, 910/1, 881/2, 877, 878, 921/2, 896 obręb 67).
10 kwietnia 2018 Ogłoszenie dotyczące oferty na realizację projektu pn."Targi Młodej Sztuki Toruń 2018", złożonej przez Fundację Pinata w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
10 kwietnia 2018 Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w latach 2018-2020 w zakresie: dofinansowania wkładu własnego do projektów realizujących zadania własne Gminy Miasta Toruń, finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz z funduszy krajowych. I termin naboru.
10 kwietnia 2018 Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w trybie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej na realizację w 2018 r. "Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Torunia po 65 roku życia na lata 2015-2020."
6 kwietnia 2018 Obwieszczenie PMT o wydaniu zawiadomienia o zmianie zakresu wniosku oraz zebraniu materiału dowodowego w sprawie zmiany pozwolenia na budowę z dnia 24.06.2014 r., znak: WAiB.6740.13.268.71.2013.KK.IBJ, WAiB-163/IV80 tom IV/1, dotyczącego zmiany sposobu użytkowania wraz z rozbudową, nadbudową i przebudową budynku na cele usługowo-mieszkalne oraz budową niezbędnej infrastruktury technicznej przy ul. Żwirki i Wigury 55 w Toruniu (działki nr 284/2  i 494 z obrębu 37  jednostka ewidencyjna 046301_1 Toruń)
6 kwietnia 2018 Obwieszczenie PMT o wydaniu postanowienia wzywającego Inwestora do uzupełnienia wniosku w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz budynku z garażami wielostanowiskowymi i wbudowaną osłoną śmietnikową w miejscu dawnej kotłowni osiedlowej przeznaczonej do rozbiórki, na terenie nieruchomości przy ul. Czecha 20-20a w Toruniu (działki nr 719/1, 731/1, 664/1, 731/4, 732/4, 736/5, 731/2, 673, 664/2, 664/5, 732/1, 732/3 z obrębu 37, jednostka ewidencyjna 046301_1 Toruń)
6 kwietnia 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie zespołu 12 garaży na terenie położonym przy ul. Pod Dębową Górą 34-44 w Toruniu (dz. nr 222/1, obręb 39).
5 kwietnia 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej w ul. Romantycznej i Relaksowej w Toruniu (działka nr 94/10 i część działki nr 94/49; obręb 78).
3 kwietnia 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału dotyczącego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie wolno stojącego budynku gospodarczego na terenie Przedszkola Miejskiego nr 16 położonego przy ul. Sucharskiego 2 w Toruniu (dz. nr 109/2, 132/2, obręb 11) wraz z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych
29 marca 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie linii kablowej SN i NN oraz stacji transformatorowej na terenie położonym przy ul. Kościuszki w Toruniu (część działki nr 320, obręb 48).
29 marca 2018 Obwieszczenie PMT o postanowieniu wzywającym do uzupełnienia wniosku w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową, garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną, na terenie nieruchomości przy ul. Lubickiej 17, 19-21 w Toruniu (działka nr 312/1 i 313 z obrębu 55, jednostka ewidencyjna 046301_1 Toruń).
29 marca 2018 Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 sierpnia 2018r. do 30 czerwca 2021r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie dziennego domu pomocy społecznej dla co najmniej 15 osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Konkurs jest przeznaczony dla podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.
28 marca 2018 obwieszczenie PMT o wydanym postanowieniu stwierdzającym konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "budowa centrum magazynowo - produkcyjnego z zapleczem socjalno - biurowym i niezbędną infrastrukturą przy ul. Poznańskiej 290-292 w Toruniu
28 marca 2018 Obwieszczenia PMT o wydaniu decyzji odmawiająca pozwolenia na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek biurowo-handlowy, na terenie przy ul. Kujota 1 w Toruniu (działka nr 169 obręb 12  jednostka ewidencyjna 046301_1 Toruń)
28 marca 2018 Biuro Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Torunia ogłasza nabór najemców gminnych niezalegających z opłatami wobec Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, chętnych do zamiany dotychczas zajmowanego lokalu mieszkalnego (z wyłączeniem: lokali socjalnych, związanych ze stosunkiem pracy oraz tymczasowego pomieszczenia) na nowo wybudowane, pełnostandardowe mieszkania (z balkonami i z piwnicami).

1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 >>>


Pokaż wszystkie aktualne ogłoszenia


Pokaż zarządzenia Prezydenta Miasta Torunia


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A