Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 23.02.2017
  Data publikacji ( 2017-02-23)
-


(LISTA)
   


     

Ogłoszenia Prezydenta


Ilość ogłoszeń: 4456
1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 >>>

Data publikacji Tytuł
22 lutego 2017 Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "budowa centrum magazynowo - produkcyjnego z częściami socjalno - biurowymi i towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Przelot 66,66A,74-76 / Ostrej 5 w Toruniu"
22 lutego 2017 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2017 w zakresie wspierania rozwoju kultury, ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej.
22 lutego 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie ciągu pieszo-rowerowego od ul. Droga Starotoruńska do wału przeciwpowodziowego rz. Wisły w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych pod funkcję rekreacyjną, położonych przy ul. Droga Starotoruńska w Toruniu (części działek nr 129/4, 121/9, 123/1, 123/2, 124/2, 124/3, 124/8, 128, 130, 188, 213/2; obręb 22).
22 lutego 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinków sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia na działce nr 290 oraz na części działki nr 769, obr. 71, dla zasilania nieruchomości położonej przy ul. Skrytej 9-13 w Toruniu.
22 lutego 2017 Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy ulicy Długiej w Toruniu na odcinku od ul. Szosa Chełmińska do Św. Józefa oraz rozbudowa i przebudowa ulicy Hurynowicz w Toruniu
21 lutego 2017 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2017 w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym.
21 lutego 2017 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2017 w zakresie działań na rzecz osób i rodzin wielodzietnych posiadających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.
21 lutego 2017 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na utworzeniu i prowadzeniu klubu samopomocy dla 10 osób niesamodzielnych, w tym starszych i niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 10 osób z ich otoczenia, w związku z realizacją projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń”, w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
21 lutego 2017 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia na realizację zadania polegającego na prowadzeniu osiedlowych domów kultury na Bielawach i Bydgoskim Przedmieściu oraz osiedlowego ośrodka integracji dzieci, młodzieży, seniorów i osób niepełnosprawnych w Czerniewicach (w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2018 r.).
21 lutego 2017 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie rozwoju sportu w roku 2017, polegających na rozwoju sportu dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, w tym: szkolenie sportowe, udział we współzawodnictwie sportowym, organizacja i udział w imprezach sportowych.
21 lutego 2017 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie rozwoju sportu w roku 2017, polegających na organizacji znaczących wydarzeń sportowych na stałe wpisanych w kreowanie wizerunku miasta oraz organizacji i udziału w imprezach sportowych o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej, w tym: Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Puchar Świata, Puchar Europy, Mistrzostwa Polski, Puchar Polski.
17 lutego 2017 Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: rozbudowa ulicy Granicznej w Toruniu (dz. 240, 242, 244, 287, 293, 241/2, 19/4, 6/2, 289/2, 291/4, 292/2, 295/3 obr. 3 (numery działek w całości i po projektowanych podziałach).
17 lutego 2017 Informacja PMT o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Odwodnienie terenu w rejonie dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Freytaga 3B, 5B w Toruniu” (dz. nr 207 z obrębu 30).
15 lutego 2017 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2017 w zakresie wspierania edukacji i wychowania.
15 lutego 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie ekranów akustycznych na terenie położonym przy ul. Lipnowskiej / Dwernickiego w Toruniu (części działek nr 241 i 242 obr. 68).
14 lutego 2017 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2017 w zakresie działań na rzecz osób w wieku 65+.
14 lutego 2017 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2017 w zakresie promocji marki Toruń w kraju i za granicą.
14 lutego 2017 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2017 w zakresie działań na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
13 lutego 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej ś/c na terenie położonym przy ul. Batorego w Toruniu (działki nr 1122, 17/2, 18/1, 96, 30/1, 29/1, 28/1 oraz części działek nr 12, 97, 18/7, 30/2, obręb 43).
10 lutego 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej na terenie stanowiącym drogę dojazdową do ul. Rudackiej w Toruniu (część działki nr 141, obręb 67).
10 lutego 2017 W dniu 01.02.2017 r. Stowarzyszenie AIESEC Polska, Komitet Lokalny Toruń UMK Polska złożyło ofertę na realizację projektu pn. "Dni Kariery Toruń 2017" w ramach zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).
10 lutego 2017 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2017 w zakresie: wspierania integracji i aktywizacji mieszkańców i przedsiębiorców obszaru toruńskiego centrum miasta
10 lutego 2017 Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2017 pn. TORUŃSKI FESTIWAL ŁAWEK.
10 lutego 2017 Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817) Prezydent Miasta Torunia ogłasza: Otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2017 w zakresie: 1. DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2. DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO
10 lutego 2017 Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) Prezydent Miasta Torunia ogłasza: otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2017 w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. WIGILIA DLA MIESZKAŃCÓW NA RYNKU NOWOMIEJSKIM W TORUNIU
10 lutego 2017 Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) Prezydent Miasta Torunia ogłasza: otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w okresie od1.04.2017 r. do 31.12.2017 r. pn.: WSPIERANIE INTEGRACJI I AKTYWIZACJI MIESZKAŃCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW OBSZARU TORUŃSKIEGO CENTRUM MIASTA
10 lutego 2017 Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) Prezydent Miasta Torunia ogłasza: otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w latach 2017-2019 w zakresie: BEZPIECZEŃSTWA NA WODACH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA TORUNIA
8 lutego 2017 Obwieszczenie PMT o wydanym postanowieniu zawieszającym postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa układu torowo – drogowego w ul. Wały Gen. Sikorskiego i Al. Św. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo – autobusowego w Toruniu” (teren inwestycji obejmuje: Al. Św. Jana Pawła II od ul. Bydgoskiej i początku Mostu im. Józefa Piłsudskiego do Ronda Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z ulicami: Czerwona Droga, Kraszewskiego, Al. 700-lecia i Mickiewicza wraz z terenami bezpośrednio przylegającymi, ulicę Wały Gen. Sikorskiego od skrzyżowania z Al. Św. Jana Pawła II do skrzyżowania z Al. Solidarności, ul. Chopina od skrzyżowania z Al. Św. Jana Pawła II do skrzyżowania z Al. 500-lecia wraz z tym skrzyżowaniem) do czasu przedłożenia raportu oddziaływania na środowisko.
8 lutego 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na nadbudowie, przebudowie i remoncie budynku Koszar Bramy Chełmińskiej (Bastion IV) z przeznaczeniem na Muzeum Twierdzy Toruń na terenie położonym przy ul. Wały gen. Sikorskiego 23-25, Uniwersytecka 2-8, gen. Dąbrowskiego 9-25 w Toruniu (działki nr 62, 64 oraz części działek nr 61, 65 i 103, obręb 18).
6 lutego 2017 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2017 w zakresie: działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.

1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 >>>


Pokaż wszystkie aktualne ogłoszenia


Pokaż zarządzenia Prezydenta Miasta Torunia


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A