Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 18.10.2017
  Data publikacji ( 2017-10-18)
-


(LISTA)
   


     

Ogłoszenia Prezydenta


Ilość ogłoszeń: 4753
1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 >>>

Data publikacji Tytuł
18 października 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu usytuowanego przy ul. Batorego 17/19 w Toruniu (działka nr 86/15 obr. 11).
18 października 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku hospicjum na terenie położonym przy ul. Św. Józefa 53-59 w Toruniu (działka nr 52/4 oraz część działki nr 52/5; obręb 34).
17 października 2017 Lista osób, z którymi zawarto w 2017 r. umowy najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń (stan na 30.09.2017 r.).
16 października 2017 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o naborze kandydatów do Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych.
12 października 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji transformatorowej na terenie położonym przy ul. Kozackiej 21 w Toruniu (część działki nr 425/9, obręb 38).
12 października 2017 Obwieszczenie PMT o wydaniu uzupełniającego zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w poziomie parteru wraz z budową podjazdu (pochylni) dla osób niepełnosprawnych do lokalu mieszkalnego nr 36 przy ul. Jamontta 2A w Toruniu (dz. nr 75/11, 75/12 z obrębu 52, jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ)
12 października 2017 Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji o pozwoleniu na zmianę pozwolenia na budowę z dnia 04.05.2017 r. znak: WAiB.6740.12.141.70.2017.BCz dla zamierzenia – budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Grzybowej 23A w Toruniu, na terenie dz. nr 528 z obrębu 67 w jednostce ewidencyjnej 046301_1 TORUŃ, w zakresie przedstawionym w projekcie budowlanym zmian
12 października 2017 Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: "Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Szosa Bydgoska na odcinku od pętli tramwajowej do Placu Skalskiego oraz po śladzie dawnej linii kolejowej odcinek od ul. Pera Jonssona do granic miasta wraz z połączeniem z Barbarką – odcinek 3B – rozbudowa drogi gminnej poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku od drogi krajowej nr 80 do granic miasta Torunia"
12 października 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Czystej w Toruniu (część dz. nr 349, obręb 35) na potrzeby budynku mieszkalnego położonego przy ul. Czystej 38.
11 października 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn. „Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu” (dotyczy budowy odcinków sieci elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej) na działce nr 83 i części działek nr 88, 141 i 225 obręb 14 oraz części działek nr 117, 157 i 168 obręb 16.
10 października 2017 Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255 z późn. zm. Prezydent Miasta Torunia ogłasza: otwarty konkurs ofert na prowadzenie przez organizacje pozarządowe, prowadzące działalność pożytku publicznego, czterech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. na terenie Gminy Miasta Toruń.
10 października 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie drogi rowerowej w rejonie ul. Szosa Bydgoska w Toruniu (działka nr 13 obręb 23).
10 października 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci ciepłowniczych na terenie miasta Torunia zasilanych ciepłem pochodzącym z ciepłowni geotermalnej – zakres „M1” na terenie położonym przy ul. Szosa Bydgoska 73, 75, 77 w Toruniu (części działek nr 127, 134/2 z obrębu 22)
10 października 2017 Prezydent Miasta Torunia ogłasza nabór do prac komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie przez organizacje pozarządowe, prowadzące działalność pożytku publicznego, czterech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
9 października 2017 Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 2 października 2017 r., znak: WAiB.6740.15.7.10.2017 MB dla inwestycji pn:: „Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Szosa Bydgoska na odcinku od pętli tramwajowej do Placu Skalskiego oraz po śladzie dawnej linii kolejowej odcinek od ul. Pera Jonssona do granic miasta wraz z połączeniem z Barbarką – odcinek 1A – rozbudowa ulicy Łukasiewicza i Szosy Okrężnej poprzez budowę drogi rowerowej wraz z przebudową sieci energetycznej kolidującej z planowaną budową na odcinku od Szosy Okrężnej do końca ul. Łukasiewicza w Toruniu”.
6 października 2017 Obwieszczenie PMT o wydanej zmianie decyzji z dnia 30.09.2016 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu (na obszarze ograniczonym: od północy murami miejskimi i ul. Św. Jakuba, od południa linią brzegową rzeki Wisły, od wschodu ul. Traugutta i mostem kolejowym, od zachodu zachodnią granicą parkingu samochodowego położonego przy moście drogowym im. J. Piłsudskiego w zakresie w zakresie rozszerzenia inwestycji o fragmenty ulic: Św. Ducha, Żeglarskiej i Mostowej
6 października 2017 Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 2 października 2017 r., znak: WAiB.6740.15.6.9.2017 KJ dla inwestycji pn: „Rozbudowa ul. Przysieckiej poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku od granic miasta Torunia do Barbarki w ramach zadania – Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Szosa Bydgoska na odcinku od pętli tramwajowej do placu Skalskiego oraz po śladzie dawnej linii kolejowej odcinek od ul. Pera Jonssona do granic wraz z połączeniem z Barbarką realizowanego w ramach „Bydgosko – Toruńskiego partnerstwa na rzecz zrównoważonego transportu – odcinek 4 na działkach oznaczonych numerami 7, 23, 13/2 – obr. 25 (działki stanowiące istniejący pas drogowy) 17/1, 3, 8 obr. 25 (działki przejmowane pod drogę w całości) oraz dz. 10/1, 6/3, 6/5, 6/7, 17/9, 17/7, 17/8 obr. 25 (działki przejmowane pod drogę - numery działek po projektowanych podziałach) oraz na działkach, na których przewiduje się przebudowę innych dróg publicznych, dla których ustanawia się ograniczone korzystanie z nieruchomości dla realizacji inwestycji: dz. nr 11, 25 – obr. 25 (działki nie ulegające podziałowi).
5 października 2017 Obwieszczenie PMT o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przekazaniu raportu oddziaływania na środowisko do uzgodnień dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa układu torowo – drogowego w ul. Wały Gen. Sikorskiego i Al. Św. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo – autobusowego w Toruniu” (teren inwestycji obejmuje: Al. Św. Jana Pawła II od ul. Bydgoskiej i początku Mostu im. Józefa Piłsudskiego do Ronda Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z ulicami: Czerwona Droga, Kraszewskiego, Al. 700-lecia i Mickiewicza wraz z terenami bezpośrednio przylegającymi, ulicę Wały Gen. Sikorskiego od skrzyżowania z Al. Św. Jana Pawła II do skrzyżowania z Al. Solidarności, ul. Chopina od skrzyżowania z Al. Św. Jana Pawła II do skrzyżowania z Al. 500-lecia wraz z tym skrzyżowaniem)
4 października 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu zawiadomienia o zmianie zakresu wniosku oraz zebraniu materiału dowodowego w przedmiocie wydania pozwolenia na budowę dla zamierzenia pod nazwą: budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Żelaznej 10 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenu (działki nr 627/7 i 632/4, 578/4 z obrębu 3, jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ
4 października 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn: „Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego Torunia – rozbudowa ulicy Św. Jakuba”. (dz. nr 222/2, 221/1, 222/5, 222/6 – obr. 18, dz. nr 72/1 – obr. 17 (numery działek w całości i po projektowanych podziałach).
4 października 2017 Informacja PMT o wydaniu pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego obejmującego: „Budowę dwóch zbiorników na substancję ropopochodną o pojemności 50 m3 każdy wraz z budową wiaty nad stanowiskiem załadunku i niezbędną infrastrukturą na terenie działek nr 211/12 i 115/59 z obrębu 45 przy ulicy M. Skłodowskiej – Curie 75R w Toruniu”.
4 października 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci cieplnej magistralnej dn600 od EC1 do komory S16 w pasie drogowym ul. Olimpijskiej, Konstytucji 3 Maja, Teligi i Leśny Trakt w Toruniu (części działek nr 24/3, 25/4, 26/3, 96/6, 97, 98, obręb 59).
2 października 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu decyzji o pozwoleniu na przebudowę balkonu typu loggia i wymianę drzwi balkonowych dostosowanych do wózka inwalidzkiego przy ul. Buszczyńskich 3A/35 w Toruniu, na terenie dz. nr 31/36 z obrębu 51 w jednostce ewidencyjnej 046301_1 Toruń.
2 października 2017 W dniu 28.09.2017 r. Fundacja na rzecz integracji międzypokoleniowej i dobrego życia seniorów "Łączymy Pokolenia" złożyła ofertę na realizację projektu pn. "Gazeta Toruńskich Seniorów BEZ METRYKI – warsztaty", w ramach zadania publicznego z zakresu działań ochrony i promocji zdrowia oraz promocji zdrowia psychicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).
29 września 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu decyzji pozwolenie wodnoprawne dla AMB Inwestycje Sp. z o.o. na typczasowe odwodnienie wykopów budowlanych przy ul. Armii Ludowej 63-67
29 września 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu decyzji pozwolenie wodnoprawne dla BUDLEX Winnica Sp. z o.o. , s.k. na tymczasowe odwodnienie wykopów budowlanych na działce nr 295/2 obręb 4 w Toruniu przy ul. St. Batorego
28 września 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie podjęcia postępowania administracyjnego wszczętego wnioskiem z dnia 20.07.2017 r., dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie budynku hospicjum na terenie położonym przy ul. Św. Józefa 53-59 w Toruniu (działka nr 52/4 oraz część działki nr 52/5, obręb 34).
27 września 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci gazowej w pasie drogowym ul. Kameralnej w Toruniu (część działki nr 891, obręb 63).
27 września 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Familijnej w Toruniu (część działek nr 105/1, 106, obręb 78) na potrzeby budynku mieszkalnego położonego przy ul. Familijnej 12A.
22 września 2017 Wyniki III tury otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2017 w zakresie: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 >>>


Pokaż wszystkie aktualne ogłoszenia


Pokaż zarządzenia Prezydenta Miasta Torunia


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A