Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 25.03.2017

Liczba wejść na stronę: 718928
  Data publikacji ( 2017-03-25)
-


(LISTA)
   


     

Ogłoszenia Prezydenta


Ilość ogłoszeń: 37
1-30 31-37 

Data publikacji Tytuł
23 marca 2017 obwieszczenie PMT o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę z dnia 15.09.2015 r., znak: WAiB.6740.12.92.153.2015.IBJ.WS; WAiB.16.IV.2015, dla inwestycji pn.: budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych – I Etap: Budynek E, Budynek F, Budynek G wraz infrastrukturą tj. parkingami, drogami wewnętrznymi, zjazdem, oświetleniem terenu, instalacjami zewnętrznymi – kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodnej oraz instalacjami wewnętrznymi – elektrycznymi, c.o., wodno-kanalizacyjnymi, na terenie położonym przy ul. Poznańskiej 294 C w Toruniu, dz. nr 47/1, 47/2, 47/3, 47/5, 47/4 (przed podziałem działki nr 32/11 i 32/14) oraz dz. nr 32/13 z obrębu 77
23 marca 2017 Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: budowa hali produkcyjno – magazynowej (dz. 142/8, 175) przy ul. Kościuszki 61-63, hali produkcyjno – magazynowej (dz. 172/1, 173/2 oraz dz. nr 334/1 i 334/2 – po scaleniu i podziale dz. nr 142/6 i 148) przy ul. Dworcowej 5, rozbudowa, nadbudowa i modernizacja budynku biurowo – usługowego (dz. 138, 139/2, 142/7 oraz dz. nr 334/1 i 334/2 – po scaleniu i podziale dz. 142/6 i 148) przy ul. Dworcowej 3a, 3b, budowa namiotowej hali magazynowej (dz. nr 334/1 i 334/2 – po scaleniu i podziale dz. nr 142/6 i 148142/6) przy ul. Dworcowej 3a, 3b w Toruniu
22 marca 2017 Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Odwodnienie terenu w rejonie dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Freytaga 3B, 5B w Toruniu” (dz. nr 207 z obrębu 30).
22 marca 2017 Informacja PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. "Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów kredy górnej tj. studni głębinowej nr 1 do głębokości 98,0 m o wydajności Q=4,69 m3/h zlokalizowanej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. "X-Lecia" przy ul. Fabrycznej w Toruniu na terenie dz. nr 108/2 w obrębie 49
21 marca 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na nadbudowie budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego im. Ks. Jerzego Popiełuszki na terenie położonym przy ul. Ligi Polskiej 8 w Toruniu (działka nr 39/4 i 41/2, obręb 59).
17 marca 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowanie o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie wód opadowych do rurociągu na dz. o nr ew. 103 obręb Brąchnowo
17 marca 2017 W dniu 15.03.2017 r. Fundacja Nie-Art, ul. Browarna 6,87-100 Toruń złożyła ofertę na realizację projektu pn. „Spotkania edukacyjne”, w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).
17 marca 2017 Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2017 zadania publicznego gminy w zakresie: KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W RAMACH OBCHODÓW ROKU RZEKI WISŁY (w trybie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz. U. z 2016 r. poz. 1817).
17 marca 2017 W dniu 09.03.2017 r. Stowarzyszenie Festiwal Kolorów złożyło ofertę na realizację projektu pn. "Festiwal Kolorów", w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariacie.
17 marca 2017 Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 15 marca 2017 r., znak: WAiB.6740.15.10.1.2016 MB dla inwestycji pn: „Budowa ulicy Ceramicznej w Toruniu (dz. 114, 115, 119/1, 130, 131, 121, 176, 184/1, 185, 183/2, 171/1, 172/1, 173/1, 184/2, 188/1, 132/1, 177/3, 122/128, 122/153, 122/105, 179, 180, 122/126, 122/145, 122/147, 122/149, 175/1, 177/5, 186/1, 188/3, 122/151 obr. 42 (numery działek w całości i po projektowanych podziałach)” oraz działki, z których korzystanie będzie ograniczone 122/150, 122/152 obr. 42
16 marca 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postepowania administarcyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odgałęzienia bocznego kanalizacji sanitarnej na działce nr 874 z obrębu 67.
15 marca 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na nadbudowie, przebudowie i remoncie budynku Koszar Bramy Chełmińskiej (Bastion IV) z przeznaczeniem na Muzeum Twierdzy Toruń na terenie położonym przy ul. Wały gen. Sikorskiego 23-25, Uniwersytecka 2-8, gen. Dąbrowskiego 9-25 w Toruniu (działki nr 62, 64 oraz części działek nr 61, 65 i 103, obręb 18)
15 marca 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn. zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym (budynek A i B), miejscami postojowymi naziemnymi, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanych przy ul. Henryka Strobanda 11 w Toruniu (dz. nr 162/1, obręb 30, jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ) – I etap inwestycji
15 marca 2017 Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Torunia rozpoczął nabór zgłoszeń obiektów do udziału w konkursie "Obiekt Roku" – edycja 2015-2016.
14 marca 2017 Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn: „Budowa ulicy Witkowskiego w Toruniu”. (dz. nr 779/2, 779/3, 785/2, 793, 784/2, 119, 783/3 – obr. 70 (numery działek w całości i po projektowanych podziałach) oraz numery działek, na których przewiduje budowę infrastruktury technicznej – kanalizację deszczową, dla których ustanawia się ograniczone korzystanie z nieruchomości na czas realizacji inwestycji: dz. nr 760/2, 759, 757 – obr. 70).
14 marca 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej do podłączenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Toruniu przy ul. Matejki 37/Mickiewicza 29, planowanej na terenie położonym przy ul. Matejki, ul. Krasińskiego, Krasińskiego 18-20, 24A, 19-27, ul. Mickiewicza 23, stanowiącym części działki nr 384 z obrębu 8 oraz działkach nr 110/13, 110/14 i częściach działek nr 110/16, 110/17, 112/10, 122, 145, 146, 150/1 z obrębu 13.
14 marca 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie odcinków sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia na działce nr 290 oraz na części działki nr 769, obr. 71, dla zasilania nieruchomości położonej przy ul. Skrytej 9-13 w Toruniu
14 marca 2017 Obwieszczenie PMT o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej decyzji z dnia 16 marca 2016 r., znak: WAiB.6740.15.10.3.2015.KJ udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa i budowa ul. Końcowej w Toruniu”. (dz. 232/5, 229/1, 235/1, 34/3, 224/6, 230/6, 232/7, 228/8, 228/9, 226/1, 231, 233, 227, 225, 234, 236, 319 obr. 3)
13 marca 2017 Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Punkt zbierania odpadów metali żelaznych i nieżelaznych przy ul. Bukowej 10A w Toruniu"
9 marca 2017 Obwieszczenie - Prezydent Miasta Torunia zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Torunia uchwały Nr 539/17 z dnia 23 lutego 2017r. o przystąpieniu do sporządzenia Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2023.
7 marca 2017 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa w sprawie: wydania przez Prezydenta Miasta Torunia decyzji - pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie, przez Firmę Handlowo-Produkcyjną PAK Sp. z o.o. w Toruniu na terenie spółki przy ul. Chrobrego 117 w Toruniu.
3 marca 2017 Od 1 marca do 19 kwietnia 2017 r. jest przeprowadzana na terenie miasta Torunia kwalifikacja wojskowa zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r.
1 marca 2017 Urząd Miasta Torunia - Wydział Gospodarki Komunalnej informuje inwestorów realizujących budownictwo mieszkaniowe, że do dnia 14 kwietnia 2017 r., przy ul. Legionów 220 w Toruniu, pok. nr 1, przyjmowane będą wnioski dot. finansowania części kosztów uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe w 2017 r.
27 lutego 2017 Informacja Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu o obowiązku uzyskiwania zezwoleń na usuwanie drzew z terenów wpisanych do rejestru zabytków.
27 grudnia 2016 Na podstawie art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji Prezydent Miasta Torunia ogłasza zakończenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Torunia w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Torunia oraz publikuje Raport Końcowy z konsultacji.
23 grudnia 2016 Prezydent Miasta Torunia informuje o udzieleniu Toruńskim Wodociągom Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopu fundamentowego o łącznej długości 126,5 m dla potrzeb wykonania przewodów sieci wodociągowej w pasie drogowym ul. Pod Dębową Górą i Pałubickiego w Toruniu.
12 grudnia 2016 Informacja Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu decyzji - pozwolenie zintegrowane dla instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych dla Plast_Farb S.K. ul. M. Skłodowskiej - Curie w Toruniu
25 listopada 2016 Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817) Prezydent Miasta Torunia ogłasza: Otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2017 oraz Otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w latach 2017-2019.
9 września 2016 Prezydent Miasta Torunia udziela Toruńskim Wodociogom Sp. z o.o., ul. Rybaki 31-35 87-100 pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopu budowlanego o łącznej długości 499,5 m w pasie drogowym ulicy Batorego.
10 sierpnia 2016 Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych dla ELANA - ENERGETYKA Sp. z o.o., ul. M. Skłodowskiej - Curie 73

1-30 31-37 


Pokaż archiwalne ogłoszenia


Pokaż zarządzenia Prezydenta Miasta Torunia


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A