Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 24.02.2018
  Data publikacji ( 2018-02-24)
-


(LISTA)
   


     

Ogłoszenia Prezydenta


Ilość ogłoszeń: 55
1-30 31-55 

Data publikacji Tytuł
23 lutego 2018 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30.11.2017 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2018 w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i profilaktyki i promocji zdrowia.
23 lutego 2018 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30.11.2017 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2018 w zakresie działań na rzecz osób i rodzin wielodzietnych posiadających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.
23 lutego 2018 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30.11.2017 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2018 r. z zakresu zdrowia publicznego.
23 lutego 2018 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30.11.2017 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2018 w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, edukacji mającej na celu wyrabianie prawidłowych postaw wobec środowiska i przyrody ożywionej, w trybie powierzenia wykonania zadania.
23 lutego 2018 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30.11.2017 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2018 w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, edukacji mającej na celu wyrabianie prawidłowych postaw wobec środowiska i przyrody ożywionej, w trybie wspierania wykonania zadania.
22 lutego 2018 Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla "budowy dróg na terenie byłej Elany w Toruniu"
22 lutego 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Dwernickiego w Toruniu (części działek nr 600, 601 z obrębu 66 oraz części działek nr 874, 877, 878, 886, 893, 896, 909, 910/1, 923/1, 925 z obrębu 67 ).
21 lutego 2018 Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "budowa centrum magazynowo - produkcyjnego z zapleczem socjalno - biurowym i niezbędną infrastrukturą w Toruniu przy ul. Poznańskiej 290-292 (dz. nr 29/19, 29/14, 29/5, 29/4 - obręb 77)"
21 lutego 2018 Informacja PMT o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „modernizacja zakładu o lokalizację dwóch kabin lakierniczych, stref przygotowawczych wraz z podczyszczalnią ścieków przemysłowych w obiektach spółki przy ul. Włocławskiej 163-165 w Toruniu (dz. 17, 19 obręb 76)”
20 lutego 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w ul. Bażyńskich w Toruniu (części działek nr 150/1, 11/5, 196 z obrębu 11).
20 lutego 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w ul. Rolniczej w Toruniu (części działek nr 151/55, 151/61, 160/40 z obrębu 33).
19 lutego 2018 obwieszczenie PMT o wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: "zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu - rozbudowa ul. Św. Jakuba"
19 lutego 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci cieplnej magistralnej dn 600 od EC1 do komory S16 w pasie drogowym ul. Olimpijskiej, Konstytucji 3-go Maja, Teligi i Leśny Trakt w Toruniu (części działek nr 15/27, 15/31, 15/33, 26/3, 26/8, 96/6, 97, 98, obręb 59)
19 lutego 2018 Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji odmawiającej wydania decyzji o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscu istniejącego o konstrukcji szachulcowej po jego rozbiórce przy ul. Krótkiej 6 w Toruniu, na terenie dz. nr 247 z obrębu 3 w jednostce ewidencyjnej 046301_1 Toruń
19 lutego 2018 Na podstawie art. 30, art. 39 oraz art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1405) oraz art. 119 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 519 ze zm.) ZAWIADAMIAM o możliwości zapoznania się z projektem "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Torunia na lata 2018-2022".
16 lutego 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Chrobrego w Toruniu (części działek nr 2/2, 6/4, obręb 43) na potrzeby nieruchomości położonej przy ul. Chrobrego 98
16 lutego 2018 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30.11.2017 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2018 w zakresie działań na rzecz osób w wieku 65+.
16 lutego 2018 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30.11.2017 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie rozwoju sportu w 2018 r.: rozwój sportu dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, w tym: szkolenie sportowe, udział we współzawodnictwie sportowym, organizacja i udział w imprezach sportowych.
16 lutego 2018 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30.11.2017 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie rozwoju sportu w 2018 r.: organizacja i udział zawodników w międzynarodowych i ogólnopolskich wydarzeniach sportowych kreujących sportowy wizerunek miasta Torunia (Mistrzostwa Świata, Puchar Świata, Mistrzostwa Europy, Puchar Europy, Mistrzostwa Polski, Puchar Polski oraz organizacja memoriałów i turniejów cyklicznych).
16 lutego 2018 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o otwartym naborze ofert na wynajem gminnych lokali użytkowych na działalność statutową organizacji pozarządowych realizujących zadania własne gminy.
14 lutego 2018 W związku z podjęciem Uchwały Nr 794/18 Rady Miasta Torunia z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Toruń, PREZYDENT MIASTA TORUNIA OGŁASZA NABÓR NA CZŁONKÓW KOMITETU REWITALIZACJI.
14 lutego 2018 Informacja PMT o wydaniu decyzji uchylającej decyzję PMT z dnia 30 grudnia 2010 r. i po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko wydanie nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. : "Budowa hali magazynowej częścią administracyjno - biurowa przy ul. Chrobrego w Toruniu"
14 lutego 2018 Informacja PMT o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia pn. "Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na dz. nr 157/20 w obrębie 45 ( pod potrzeby hali produkcyjnej dla zbierania i przetwarzania w tym recyklingu odpadów) przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 73 w Toruniu"
13 lutego 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku garażowo-gospodarczego na cele klubu ucznia (szkolnej sali teatralnej z kawiarnią) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie położonym przy ul. Zaułek Prosowy 1 w Toruniu (dz. nr 307/1, obręb 15).
12 lutego 2018 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2017r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2018 w zakresie promocji marki Toruń w kraju i za granicą.
9 lutego 2018 Obwieszczenie PMT o wydaniu postanowienia wzywającego Inwestora do uzupełnienia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych e1 i e2 z garażami podziemnymi  przy  ul. Hubego 10 w Toruniu (działki nr 200/1 i 200/2 z obrębu 30, jednostka ewidencyjna 046301_1 Toruń)
9 lutego 2018 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2017 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2018 w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa.
9 lutego 2018 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2017 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2018 w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych, działalności na rzecz integracji cudzoziemców, upowszechniania oraz ochrony wolności i praw człowieka: organizacja przedsięwzięć w ramach kampanii społecznej pn. "Toruński Tydzień Tolerancji".
9 lutego 2018 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2017 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2018 w zakresie działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
9 lutego 2018 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2017 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2018 w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej oraz działań wspierających rozwój gospodarczy, w tym wspierania przedsiębiorczości.

1-30 31-55 


Pokaż archiwalne ogłoszenia


Pokaż zarządzenia Prezydenta Miasta Torunia


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A