Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 18.06.2018
  Data publikacji ( 2018-06-18)
-


(LISTA)
   


     

Ogłoszenia Prezydenta


Ilość ogłoszeń: 30
1-30 

Data publikacji Tytuł
18 czerwca 2018 Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2018 w zakresie przedsięwzięć rewitalizacyjnych na obszarze rewitalizacji (Bydgoskiego Przedmieścia, Podgórza i Starego Miasta). Konkurs na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).
15 czerwca 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kablowej SN-15 kV na terenie położonym przy ul. Pająkowskiego, Pułaskiego, Jana III Sobieskiego w Toruniu (dz. nr 6/2, 7/2, 8/7 i część dz. nr 1/142 z obrębu 19 oraz dz. nr 24, 25, 174/4 i części dz. nr 173, 268, 272 z obrębu 55).
12 czerwca 2018 Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) Prezydent Miasta Torunia ogłasza: Otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2018 zadania publicznego gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości – II TURA.
12 czerwca 2018 Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w trybie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na realizację programu promocji zdrowia wśród dzieci i młodzieży toruńskich szkół na rok szkolny 2018/2019 i 2019/2020.
12 czerwca 2018 Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji odmawiającej wydania pozwolenia na rozbudowę istniejących balkonów i dobudowę nowych balkonów do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Długiej 49-49E w Toruniu (działki nr 412/8 i 137/7 z obrębu 38
12 czerwca 2018 W dniu 11.06.2018 r. Jestem Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia z siedzibą przy ul. Fałata 98 - 102 w Toruniu złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Góry bez barier - Karkonosze 2018” w ramach zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
12 czerwca 2018 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 13 kwietnia 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie w roku 2018 zadania publicznego gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
11 czerwca 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Batorego i Chrobrego w Toruniu (działki nr 137/1, 137/3 i część działki nr 156 z obrębu 39 oraz działki nr 2/2, 6/4, 6/6, 11/3, 12, 16/2, 16/4, 17/2, 28/1, 29/1, 30/1, 31/1, 32, 33, 36, 37, 94, 96, 176, 184/2 1122 i części działek nr 15, 29/4, 97, 98, 175/2, 183, 188, 194, 195, 374 z obrębu 43).
7 czerwca 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku byłej prochowni na funkcję usługową (sanitariaty z pomieszczeniami obsługi pomostu rekreacyjnego) w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul. Podgórskiej” na terenie położonym przy ul. Woyczyńskiego w Toruniu (część działki nr 104 z obrębu 65).
5 czerwca 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej w ul. Chełmińskiej i ul. Franciszkańskiej w Toruniu (części działek nr 59 i 60 obr. 15) w celu przyłączenia do niej budynku usytuowanego przy ul. Chełmińskiej 1 / Rynek Staromiejski 26-27 w Toruniu.
30 maja 2018 Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn. dobudowa nowych części hali produkcyjnej do istniejącego budynku produkcyjnego na potrzeby budowy nowej linii technologicznej do obróbki mechanicznej i chemicznej stali austenitycznej, na terenie nieruchomości przy ul. Na Uboczu 12 w Toruniu, dz. nr 73/2, 73/6, 69/34, 69/28, 69/43 (powstała z podziału działki nr 69/27), 69/41 (powstała z podziału działki nr 69/33), obręb 42
29 maja 2018 Obwieszczenie PMT o wydaniu postanowienia wzywającego Inwestora do uzupełnienia wniosku o zmianę decyzji z dnia 13 września 2017 r. znak: WAiB.6740.13.553.72.2017.MSx o pozwoleniu na budowę budynku Sądu Rejonowego w Toruniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na placu Zwycięstwa, w rejonie ulic: Grudziądzkiej, Warneńczyka i Jagiellońskiej (działki nr 769/5, 622, 623, 624, 625, obręb 10)
29 maja 2018 Lista osób, z którymi zawarto w 2018 r. umowy najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń. Stan na dzień 31.03.2018 r.
28 maja 2018 Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450) Prezydent Miasta Torunia ogłasza: Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w roku 2018 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dotyczący realizacji Festiwalu Wisły w Toruniu.
28 maja 2018 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2017 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie rozwoju sportu w 2018 r. pn. organizacja i udział zawodników w międzynarodowych i ogólnopolskich wydarzeniach sportowych kreujących sportowy wizerunek miasta Torunia (Mistrzostwa Świata, Puchar Świata, Mistrzostwa Europy, Puchar Europy, Mistrzostwa Polski, Puchar Polski oraz organizacja memoriałów i turniejów cyklicznych). Oferty złożone do dnia 7 maja 2018 r.
28 maja 2018 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2017 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie rozwoju sportu zadanie: organizacja krajowych letnich obozów sportowych dla uzdolnionych zawodników w kategorii młodzieżowej. Oferty złożone do dnia 7 maja 2018 r.
20 kwietnia 2018 Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2018 w zakresie działań na rzecz osób w wieku 65+: ORGANIZACJA „ŚWIĘTA SENIORA”.
30 listopada 2017 Prezydent Miasta Torunia ogłasza: I. OTWARTE KONKURSY OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY W 2018 ROKU oraz II. OTWARTE KONKURSY OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY W LATACH 2018-2020.
7 kwietnia 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie wydania decyzji pozwolenie wodnoprawne dla Powiatu Toruńskiego przy ul. Towarowej 4-6 na odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z terenu inwestycji pn." Rozbudowa drogi powiatowej nr 2019C na odcinku ok. 400 m w mjsc. Brąchnowo, gm. Łubianka".
23 grudnia 2016 Prezydent Miasta Torunia informuje o udzieleniu Toruńskim Wodociągom Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopu fundamentowego o łącznej długości 126,5 m dla potrzeb wykonania przewodów sieci wodociągowej w pasie drogowym ul. Pod Dębową Górą i Pałubickiego w Toruniu.
12 grudnia 2016 Informacja Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu decyzji - pozwolenie zintegrowane dla instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych dla Plast_Farb S.K. ul. M. Skłodowskiej - Curie w Toruniu
9 września 2016 Prezydent Miasta Torunia udziela Toruńskim Wodociogom Sp. z o.o., ul. Rybaki 31-35 87-100 pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopu budowlanego o łącznej długości 499,5 m w pasie drogowym ulicy Batorego.
10 sierpnia 2016 Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych dla ELANA - ENERGETYKA Sp. z o.o., ul. M. Skłodowskiej - Curie 73
4 kwietnia 2016 Decyzja pozwolenie wodnoprawne dla Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. na odwodnienie wykopów fundamentowych dla potrzeb wykonania kanalizacji sanitarnej_OM Bukowa Kępa
8 marca 2016 Obwieszczenie PMT o wydanie decyzji pozwolenie wodnoprawne na długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wód podziemnych pod budynkiem mieszkalnym przy ul. A Freytaga 3B, 5B, na powierzchni 3380 m2 w granicach działki ew. nr 207 obręb 30 Toruń, do uzyskania rzędnej zwierciadła wód podziemnych wynoszącej 66,5 m n.p.m., przy wykorzystaniu 6 studni odwodnieniowych Ø18” z zabudowaną kolumną filtrową PVC SBF-K DN 200, wierconych do głębokości 15 m, połączonych przewodami PE63 – PE90 ze studnią rozprężną i przyłączem do kolektora miejskiej kanalizacji deszczowej, który stanowił będzie odbiornik pompowanej wody.
6 lipca 2015 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego przy ul. Stanisława Sędziaka 14 w Toruniu. Zgłoszenia dokonali Ewa Bartosińska i Henryk Bartosiński.
6 lipca 2015 Informacja o dokonaniu zgłoszenia rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego przy ul. Białostockiej 6 w Toruniu. Zgłoszenia dokonali Aleksandra i Leszek Zduńscy.
3 lipca 2015 Zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zmianami), informuję, że Pani Monika Adamowicz reprezentująca Edukacja Artystyczna NEW ART dokonała zgłoszenia budowy przy ul. Dworcowej 5B w Toruniu przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz odgałęzienia bocznego sieci kanalizacji ogólnospławnej (dz. nr 196/3, 199, 146/1, 144, 200/14, 200/30 z obrębu 40). Czynności administracyjne w sprawie prowadzi Wydział Architektury i Budownistwa Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126B w Toruniu (pokój nr 301).
2 lipca 2015 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego przy ul. Golubskiej 9 w Toruniu. Zgłoszenia dokonał Filip Popowski.
2 lipca 2015 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego przy ul. Rypińskiej 60 w Toruniu. Zgłoszenia dokonał Filip Popowski.

1-30 


Pokaż archiwalne ogłoszenia


Pokaż zarządzenia Prezydenta Miasta Torunia


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A