Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 25.05.2017
  Data publikacji ( 2017-05-25)
-


(LISTA)
   


     

Ogłoszenia Prezydenta


Ilość ogłoszeń: 29
1-29 

Data publikacji Tytuł
23 maja 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej dn63PE w ul. Stalowej i Ziemi Michałowskiej w Toruniu (działki nr 63/6, 63/4, 64/1 oraz części działek nr 824, 825/2, 105/1, obręb 43).
23 maja 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie, remoncie oraz zmianie sposobu użytkowania Fortu Jakuba wraz z zagospodarowaniem terenu na cele Centrum Historycznego na terenie położonym przy ul. gen. Sowińskiego 9-11, Traugutta 1-61 w Toruniu (części działek nr 30, 27/1, 28; obręb 19)
22 maja 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. gen. Dwernickiego, ul. Lipnowskiej i ul. Otłoczyńskiej na terenie OM Rudak B w Toruniu (działki nr 320, 339 oraz części działek nr 274, 319, 336 z obrębu 68).
22 maja 2017 Informacja PMT o ponownym udostępnieniu raportu i dokumentacji dla społeczeństwa dla inwestycji pn.: "budowa stacji paliw płynnych i gazu z dwoma myjniami samochodowymi i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Włocławskiej 91D w Toruniu"
22 maja 2017 Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "przebudowa i rozbudowa ulicy Chrzanowskiego w Toruniu"
17 maja 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Storczykowej w Toruniu (części działek nr 677/2 i 792, obręb 32).
17 maja 2017 Informacja PMT o wydanej decyzji nr WAiB.6740.13.979.7.2017 MP o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia pn.: „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, odgałęzień bocznych kanalizacji deszczowej oraz przyłączy wodociągowych w ul.: Szymańskiego, Płaskiej w Toruniu (na terenie dawnego zakładu Elana)” (dz. nr 16/1, 142/67, 142/68, 142/72, 142/74, 142/76, 142/77, 142/86 (powstała w wyniku podziału dz. nr 142/73), 153/11, 153/12, 153/13, 153/14, 153/15, 205/6, 205/9, 205/11, 205/12, 206/2, 207/1, 207/4, 207/5, 207/6, 207/7, 207/9, 207/11, 207/12, 207/13, 208/1, 208/2, 208/4, 209/2, 209/3, 209/4, 210/4 (powstała w wyniku podziału dz. nr 210/1), 210/5 (powstała w wyniku podziału dz. nr 210/1), 210/2, 210/3, 220/6, 220/9, 220/10, 220/11, 220/17 z obrębu 45; dz. nr 144 z obrębu 47).
15 maja 2017 Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 11 maja 2017 r., znak: WAiB.6740.15.13.5.2016 KJ dla inwestycji pn: „Rozbudowa ul. Droga Trzeposka na odcinku od ul. Żółkiewskiego do ul. Pająkowskiego w Toruniu na działkach oznaczonych numerami 31, 21, 118, 17, 18/4 – obr. 56 (działki stanowiące istniejący pas drogowy) 148/1, 149/1, 16, 2/3 obr. 56 (działki przejmowane pod drogę w całości) 30/6, 30/8, 147/3, 147/4, 29/1, 148/3, 28/1, 27/1, 22/1, 20/3, 145/5, 18/20, 18/22, 15/2, 5/7, 145/6, (działki przejmowane pod drogę - numery działek po projektowanych podziałach) oraz na działkach, na których przewiduje się przebudowę sieci uzbrojenia teren, przebudowę zjazdów oraz przebudowę innych dróg publicznych, dla których ustanawia się ograniczone korzystanie z nieruchomości dla realizacji inwestycji: dz. nr 388/6, 440, 441, 439, 454/2 obr. 49 oraz dz. nr 156, 155, 154, 5/6, 153, 149/2 – obr. 56 (działki nie ulegające podziałowi) oraz dz. 15/3, 20/4, 18/21, 22/2, 27/2, 28/2, 30/9, 29/2 obr. 56 (działki po projektowanym podziale).
12 maja 2017 Obwieszczenie PMT o ponownym wystąpieniu o zaopiniowanie przedsięwzięcia pn.: "budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą przy ul. Batorego 43 w Toruniu (dz. nr 271 - obr. 4)"
11 maja 2017 Prezydent Miasta Torunia, działając na podstawie art. 30 i art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., poz. 1227 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o opracowywaniu projektu: "Koncepcja rozwoju systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Miasta Toruń do roku 2030" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
8 maja 2017 Informacja PMT o ponownym wyłożeniu raportu wraz z uzupełnieniem na okres 21 dni w związku z prowadzoną oceną oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "galwanizernia elementów aluminiowych wraz z oczyszczalnią przy ul. Kanałowej 40-42 w Toruniu".
13 kwietnia 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie wydania decyzji pozwolenie wodnoprawne dla Fastern Budownictwo Sp. z o.o. Sp. K, Głogowo ul. Warszawska 63, 87-123 Dobrzejewice na: tymczasowe odwodnienie wykopów budowlanych o długości całkowitej 193 m w rejonie ul. Tarnowskiej i Zielonogórskiej w Toruniu.
7 kwietnia 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie wydania decyzji pozwolenie wodnoprawne dla Powiatu Toruńskiego przy ul. Towarowej 4-6 na odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z terenu inwestycji pn." Rozbudowa drogi powiatowej nr 2019C na odcinku ok. 400 m w mjsc. Brąchnowo, gm. Łubianka".
4 kwietnia 2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
9 marca 2017 Obwieszczenie - Prezydent Miasta Torunia zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Torunia uchwały Nr 539/17 z dnia 23 lutego 2017r. o przystąpieniu do sporządzenia Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2023.
27 lutego 2017 Informacja Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu o obowiązku uzyskiwania zezwoleń na usuwanie drzew z terenów wpisanych do rejestru zabytków.
27 grudnia 2016 Na podstawie art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji Prezydent Miasta Torunia ogłasza zakończenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Torunia w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Torunia oraz publikuje Raport Końcowy z konsultacji.
23 grudnia 2016 Prezydent Miasta Torunia informuje o udzieleniu Toruńskim Wodociągom Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopu fundamentowego o łącznej długości 126,5 m dla potrzeb wykonania przewodów sieci wodociągowej w pasie drogowym ul. Pod Dębową Górą i Pałubickiego w Toruniu.
12 grudnia 2016 Informacja Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu decyzji - pozwolenie zintegrowane dla instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych dla Plast_Farb S.K. ul. M. Skłodowskiej - Curie w Toruniu
25 listopada 2016 Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817) Prezydent Miasta Torunia ogłasza: Otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2017 oraz Otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w latach 2017-2019.
9 września 2016 Prezydent Miasta Torunia udziela Toruńskim Wodociogom Sp. z o.o., ul. Rybaki 31-35 87-100 pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopu budowlanego o łącznej długości 499,5 m w pasie drogowym ulicy Batorego.
10 sierpnia 2016 Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych dla ELANA - ENERGETYKA Sp. z o.o., ul. M. Skłodowskiej - Curie 73
4 kwietnia 2016 Decyzja pozwolenie wodnoprawne dla Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. na odwodnienie wykopów fundamentowych dla potrzeb wykonania kanalizacji sanitarnej_OM Bukowa Kępa
8 marca 2016 Obwieszczenie PMT o wydanie decyzji pozwolenie wodnoprawne na długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wód podziemnych pod budynkiem mieszkalnym przy ul. A Freytaga 3B, 5B, na powierzchni 3380 m2 w granicach działki ew. nr 207 obręb 30 Toruń, do uzyskania rzędnej zwierciadła wód podziemnych wynoszącej 66,5 m n.p.m., przy wykorzystaniu 6 studni odwodnieniowych Ø18” z zabudowaną kolumną filtrową PVC SBF-K DN 200, wierconych do głębokości 15 m, połączonych przewodami PE63 – PE90 ze studnią rozprężną i przyłączem do kolektora miejskiej kanalizacji deszczowej, który stanowił będzie odbiornik pompowanej wody.
6 lipca 2015 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego przy ul. Stanisława Sędziaka 14 w Toruniu. Zgłoszenia dokonali Ewa Bartosińska i Henryk Bartosiński.
6 lipca 2015 Informacja o dokonaniu zgłoszenia rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego przy ul. Białostockiej 6 w Toruniu. Zgłoszenia dokonali Aleksandra i Leszek Zduńscy.
3 lipca 2015 Zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zmianami), informuję, że Pani Monika Adamowicz reprezentująca Edukacja Artystyczna NEW ART dokonała zgłoszenia budowy przy ul. Dworcowej 5B w Toruniu przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz odgałęzienia bocznego sieci kanalizacji ogólnospławnej (dz. nr 196/3, 199, 146/1, 144, 200/14, 200/30 z obrębu 40). Czynności administracyjne w sprawie prowadzi Wydział Architektury i Budownistwa Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126B w Toruniu (pokój nr 301).
2 lipca 2015 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego przy ul. Golubskiej 9 w Toruniu. Zgłoszenia dokonał Filip Popowski.
2 lipca 2015 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego przy ul. Rypińskiej 60 w Toruniu. Zgłoszenia dokonał Filip Popowski.

1-29 


Pokaż archiwalne ogłoszenia


Pokaż zarządzenia Prezydenta Miasta Torunia


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A