Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 24.04.2017
  Data publikacji ( 2017-04-24)
-


(LISTA)
   


     

Ogłoszenia Prezydenta


Ilość ogłoszeń: 24
1-24 

Data publikacji Tytuł
24 kwietnia 2017 Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Budowa ulicy Witkowskiego w Toruniu” (dz. nr 779/2, 779/3, 785/2, 793, 784/2, 119, 783/3 – obr. 70 (numery działek w całości i po projektowanych podziałach) oraz numery działek, na których przewiduje budowę infrastruktury technicznej – kanalizację deszczową, dla których ustanawia się ograniczone korzystanie z nieruchomości na czas realizacji inwestycji: dz. nr 760/2, 759, 757 – obr. 70).
19 kwietnia 2017 PMT obwieszcza o wydaniu decyzji pozwolenie wodnoprawne dla Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. na  tymczasowe odwodnienie wykopów budowlanych o długości 93,7m i 158,7m w ul. Ziemi Michałowskiej w Toruniu pod budowę przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, za pomocą zestawu igłofiltrów wpłukiwanych z odprowadzeniem wód z odwodnienia wykopów do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
19 kwietnia 2017 Obwieszczenie PMT o wydanym postanowieniu stwierdzającym brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych dla przedsięwzięcia pn.: "przebudowa i rozbudowa ulicy Chrzanowskiego w Toruniu"
18 kwietnia 2017 Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 13.04.2017 r. znak: WAiB.6740.15.2.3.2017.MB pn.: budowa ulicy Długiej w Toruniu na odcinku od ul. Szosa Chełmińska do ul. Św. Józefa oraz rozbudowa i przebudowa ulicy Hurynowicz w Toruniu.
13 kwietnia 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie wydania decyzji pozwolenie wodnoprawne dla Fastern Budownictwo Sp. z o.o. Sp. K, Głogowo ul. Warszawska 63, 87-123 Dobrzejewice na: tymczasowe odwodnienie wykopów budowlanych o długości całkowitej 193 m w rejonie ul. Tarnowskiej i Zielonogórskiej w Toruniu.
12 kwietnia 2017 Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w sprawie: wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn: „Budowa ul. Winnica w Toruniu – Etap II”. (działki 163/1, 164, 165, 166, 167/1, 140/15, 140/16, 167/5, 157/5, 157/2, 167/3, 156/1, 155/1, 199/22, 212/8, 217/1, 213, 197/1, obr. 57 - (działki stanowiące istniejący pas drogowy), działka 138/1 obr. 57 – (działka Gminy Miasta Toruń przeznaczona pod drogę w całości), działka 140/14 obr. 57 – (działka osób fizycznych przejmowana pod drogę w całości), działki 157/8, 158/1, 167/7, 167/6, 140/22 – (działki powstałe z podziałów) oraz na działkach, na których przewiduje się budowę kanalizacji deszczowej, dla których ustanawia się ograniczone korzystanie z nieruchomości dla realizacji inwestycji: działki 140/12, 200/1, 199/17, 199/18, 197/2, 212/9, 199/20, 199/21, 200/5 obr. 57.
7 kwietnia 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie wydania decyzji pozwolenie wodnoprawne dla Powiatu Toruńskiego przy ul. Towarowej 4-6 na odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z terenu inwestycji pn." Rozbudowa drogi powiatowej nr 2019C na odcinku ok. 400 m w mjsc. Brąchnowo, gm. Łubianka".
3 kwietnia 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn. zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu – etap II (budynek B, D) oraz etap III (budynek A, C) przy ul. Poznańskiej 294c w Toruniu (dz. nr 47/5, obręb 77, jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ)
9 marca 2017 Obwieszczenie - Prezydent Miasta Torunia zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Torunia uchwały Nr 539/17 z dnia 23 lutego 2017r. o przystąpieniu do sporządzenia Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2023.
1 marca 2017 Urząd Miasta Torunia - Wydział Gospodarki Komunalnej informuje inwestorów realizujących budownictwo mieszkaniowe, że do dnia 14 kwietnia 2017 r., przy ul. Legionów 220 w Toruniu, pok. nr 1, przyjmowane będą wnioski dot. finansowania części kosztów uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe w 2017 r.
27 lutego 2017 Informacja Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu o obowiązku uzyskiwania zezwoleń na usuwanie drzew z terenów wpisanych do rejestru zabytków.
27 grudnia 2016 Na podstawie art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji Prezydent Miasta Torunia ogłasza zakończenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Torunia w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Torunia oraz publikuje Raport Końcowy z konsultacji.
23 grudnia 2016 Prezydent Miasta Torunia informuje o udzieleniu Toruńskim Wodociągom Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopu fundamentowego o łącznej długości 126,5 m dla potrzeb wykonania przewodów sieci wodociągowej w pasie drogowym ul. Pod Dębową Górą i Pałubickiego w Toruniu.
12 grudnia 2016 Informacja Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu decyzji - pozwolenie zintegrowane dla instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych dla Plast_Farb S.K. ul. M. Skłodowskiej - Curie w Toruniu
25 listopada 2016 Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817) Prezydent Miasta Torunia ogłasza: Otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2017 oraz Otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w latach 2017-2019.
9 września 2016 Prezydent Miasta Torunia udziela Toruńskim Wodociogom Sp. z o.o., ul. Rybaki 31-35 87-100 pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopu budowlanego o łącznej długości 499,5 m w pasie drogowym ulicy Batorego.
10 sierpnia 2016 Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych dla ELANA - ENERGETYKA Sp. z o.o., ul. M. Skłodowskiej - Curie 73
4 kwietnia 2016 Decyzja pozwolenie wodnoprawne dla Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. na odwodnienie wykopów fundamentowych dla potrzeb wykonania kanalizacji sanitarnej_OM Bukowa Kępa
8 marca 2016 Obwieszczenie PMT o wydanie decyzji pozwolenie wodnoprawne na długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wód podziemnych pod budynkiem mieszkalnym przy ul. A Freytaga 3B, 5B, na powierzchni 3380 m2 w granicach działki ew. nr 207 obręb 30 Toruń, do uzyskania rzędnej zwierciadła wód podziemnych wynoszącej 66,5 m n.p.m., przy wykorzystaniu 6 studni odwodnieniowych Ø18” z zabudowaną kolumną filtrową PVC SBF-K DN 200, wierconych do głębokości 15 m, połączonych przewodami PE63 – PE90 ze studnią rozprężną i przyłączem do kolektora miejskiej kanalizacji deszczowej, który stanowił będzie odbiornik pompowanej wody.
6 lipca 2015 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego przy ul. Stanisława Sędziaka 14 w Toruniu. Zgłoszenia dokonali Ewa Bartosińska i Henryk Bartosiński.
6 lipca 2015 Informacja o dokonaniu zgłoszenia rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego przy ul. Białostockiej 6 w Toruniu. Zgłoszenia dokonali Aleksandra i Leszek Zduńscy.
3 lipca 2015 Zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zmianami), informuję, że Pani Monika Adamowicz reprezentująca Edukacja Artystyczna NEW ART dokonała zgłoszenia budowy przy ul. Dworcowej 5B w Toruniu przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz odgałęzienia bocznego sieci kanalizacji ogólnospławnej (dz. nr 196/3, 199, 146/1, 144, 200/14, 200/30 z obrębu 40). Czynności administracyjne w sprawie prowadzi Wydział Architektury i Budownistwa Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126B w Toruniu (pokój nr 301).
2 lipca 2015 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego przy ul. Golubskiej 9 w Toruniu. Zgłoszenia dokonał Filip Popowski.
2 lipca 2015 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego przy ul. Rypińskiej 60 w Toruniu. Zgłoszenia dokonał Filip Popowski.

1-24 


Pokaż archiwalne ogłoszenia


Pokaż zarządzenia Prezydenta Miasta Torunia


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A