Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 24.04.2018
  Data publikacji ( 2018-04-24)
-


(LISTA)
   


     

Ogłoszenia Prezydenta


Ilość ogłoszeń: 61
1-30 31-60 61 

Data publikacji Tytuł
24 kwietnia 2018 Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę osiedla domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ul. Krętej 67-85 w Toruniu, w skład którego wchodzą 84 (osiemdziesiąt cztery) budynki mieszkalne jednorodzinne, zaprojektowane w 14 (czternastu) segmentach szeregowych, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną (dz. nr 724, 725, 730/2, 731/2, 734, 736, 738, 730/1, 737, obr. 63, jedn. ewid. 046301_1 TORUŃ)
20 kwietnia 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN-15kV na terenie położonym przy ul. Piastowskiej, Skrzyńskiego, Chłopickiego w Toruniu (części działek nr 109, 110, 113, 132, 177, 178, 212, 230, 233, obręb 18).
20 kwietnia 2018 Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2018 w zakresie działań na rzecz osób w wieku 65+: ORGANIZACJA „ŚWIĘTA SENIORA”.
19 kwietnia 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej w ul. Dworcowej w Toruniu (część działki nr 162 z obrębu 48).
18 kwietnia 2018 Test
18 kwietnia 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kablowej SN-15 KV na terenie położonym przy ul. Pająkowskiego, Pułaskiego, Jana III Sobieskiego w Toruniu (dz. nr 6/2, 7/2, 8/7 i część dz. nr 1/142 z obrębu 19 oraz dz. nr 25, 26, 173, 174/4 i części dz. nr 268, 272 z obrębu 55).
17 kwietnia 2018 Informacja PMT o prowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa układu torowo – drogowego w ul. Wały Gen. Sikorskiego i Al. Św. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo – autobusowego w Toruniu” (teren inwestycji obejmuje: Al. Św. Jana Pawła II od ul. Bydgoskiej i początku Mostu im. Józefa Piłsudskiego do Ronda Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z ulicami: Czerwona Droga, Kraszewskiego, Al. 700-lecia i Mickiewicza wraz z terenami bezpośrednio przylegającymi, ulicę Wały Gen. Sikorskiego od skrzyżowania z Al. Św. Jana Pawła II do skrzyżowania z Al. Solidarności, ul. Chopina od skrzyżowania z Al. Św. Jana Pawła II do skrzyżowania z Al. 500-lecia wraz z tym skrzyżowaniem)
16 kwietnia 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do Osiedla Jar – etap I w ramach projektu pn.: „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II” w pasie drogowym ul. Długiej w Toruniu (części działek nr 402, 404, 405, obręb 38 oraz część działki nr 2/19; obręb 37).
16 kwietnia 2018 Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji zmieniającej pozwolenie  na budowę z dnia 24.06.2014 r., znak: WAiB.6740.13.268.71.2013. KK.IBJ, WAiB-163/IV80 tom IV/1, dotyczące zmiany sposobu użytkowania wraz z rozbudową, nadbudową i przebudową budynku na cele usługowo-mieszkalne oraz budową niezbędnej infrastruktury technicznej przy ul. Żwirki i Wigury 55 w Toruniu, działki nr 284/2  i 494 z obrębu 37,  jednostka ewidencyjna 046301_1 Toruń, w zakresie zmiany projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego z uwzględnieniem wyłączenia z obszaru inwestycji działki nr 494 z obrębu 37
16 kwietnia 2018 Obwieszczenie PMT o przekazaniu Inwestorowi uwag strony postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową, garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną, na terenie nieruchomości przy ul. Lubickiej 17, 19-21 w Toruniu (działka nr 312/1 i 313 z obrębu 55)
16 kwietnia 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Dwernickiego w Toruniu (części działek nr 600, 601 z obrębu 66 oraz części działek nr 874, 877, 878, 886, 893, 896, 909, 910/1, 923/1, 925 z obrębu 67).
13 kwietnia 2018 Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2018 zadania publicznego gminy w zakresiekultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
10 kwietnia 2018 obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa ul. Działowej w Toruniu
10 kwietnia 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Chrobrego w Toruniu (części działek nr 2/2 i 6/4 z obrębu 43) na potrzeby nieruchomości położonej przy ul. Chrobrego 98 w Toruniu.
10 kwietnia 2018 Obwieszczenie Prezydenta miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału dotyczącego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie złącza kablowego SN oraz skablowaniu istniejących linii napowietrznych SN przewidzianych do demontażu na terenie położonym przy ul. Dwernickiego w Toruniu (dz. nr 884, 886, 887, 893, 890/1, 894, 895/1, 923/3 oraz części działek nr 909, 910/1, 881/2, 877, 878, 921/2, 896 obręb 67).
10 kwietnia 2018 Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w latach 2018-2020 w zakresie: dofinansowania wkładu własnego do projektów realizujących zadania własne Gminy Miasta Toruń, finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz z funduszy krajowych. I termin naboru.
10 kwietnia 2018 Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w trybie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej na realizację w 2018 r. "Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Torunia po 65 roku życia na lata 2015-2020."
6 kwietnia 2018 Obwieszczenie PMT o wydaniu zawiadomienia o zmianie zakresu wniosku oraz zebraniu materiału dowodowego w sprawie zmiany pozwolenia na budowę z dnia 24.06.2014 r., znak: WAiB.6740.13.268.71.2013.KK.IBJ, WAiB-163/IV80 tom IV/1, dotyczącego zmiany sposobu użytkowania wraz z rozbudową, nadbudową i przebudową budynku na cele usługowo-mieszkalne oraz budową niezbędnej infrastruktury technicznej przy ul. Żwirki i Wigury 55 w Toruniu (działki nr 284/2  i 494 z obrębu 37  jednostka ewidencyjna 046301_1 Toruń)
6 kwietnia 2018 Obwieszczenie PMT o wydaniu postanowienia wzywającego Inwestora do uzupełnienia wniosku w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz budynku z garażami wielostanowiskowymi i wbudowaną osłoną śmietnikową w miejscu dawnej kotłowni osiedlowej przeznaczonej do rozbiórki, na terenie nieruchomości przy ul. Czecha 20-20a w Toruniu (działki nr 719/1, 731/1, 664/1, 731/4, 732/4, 736/5, 731/2, 673, 664/2, 664/5, 732/1, 732/3 z obrębu 37, jednostka ewidencyjna 046301_1 Toruń)
29 marca 2018 Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 sierpnia 2018r. do 30 czerwca 2021r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie dziennego domu pomocy społecznej dla co najmniej 15 osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Konkurs jest przeznaczony dla podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.
23 marca 2018 Gmina Miasta Toruń - Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków ogłasza II. nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie Gminy Miasta Toruń.
5 marca 2018 Informacja o wynikach konkursu ofert ogłoszonego dnia 11 grudnia 2017r. na realizację Modułu I i II programu profilaktyki i leczenia wad postawy pn. "Postawa to podstawa".
5 marca 2018 Informacja o wynikach konkursu ofert ogłoszonego dnia 11 grudnia 2017r. na realizację programu profilaktyki próchnicy i urazów zębów mlecznych i stałych, skierowanego do dzieci i młodzieży ich rodziców i opiekunów oraz pracowników oświaty pt. "Toruń olśniewa uśmiechem".
1 marca 2018 Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w roku 2018 w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych, działalności na rzecz integracji cudzoziemców, upowszechniania oraz ochrony wolności i praw człowieka: ORGANIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH KAMPANII SPOŁECZNEJ PN. "TORUŃSKI TYDZIEŃ TOLERANCJI", II TURA (z trzema terminami naboru ofert).
27 lutego 2018 Wyniki konkursu ofert na realizację, w okresie od 1.01.2018 r. do 30.06.2021 r., zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc całodobowych okresowego pobytu w ośrodku wsparcia o zasięgu gminnym dla co najmniej 13 osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.
27 lutego 2018 Wyniki konkursu ofert na realizację, w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r., zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc całodobowych okresowego pobytu w ośrodku wsparcia o zasięgu gminnym dla co najmniej 15 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym opuszczających zakłady karne.
27 lutego 2018 Wyniki konkursu ofert na realizację, w okresie od l.Ol.2018 r. do 30.06.202l r., zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie dziennego domu pomocy społecznej dla co najmniej 75 osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych
23 lutego 2018 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30.11.2017 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2018 w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i profilaktyki i promocji zdrowia.
23 lutego 2018 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30.11.2017 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2018 w zakresie działań na rzecz osób i rodzin wielodzietnych posiadających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.
23 lutego 2018 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30.11.2017 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2018 r. z zakresu zdrowia publicznego.

1-30 31-60 61 


Pokaż archiwalne ogłoszenia


Pokaż zarządzenia Prezydenta Miasta Torunia


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A