Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 17.10.2017

Liczba wejść na stronę: 773113
  Data publikacji ( 2017-10-17)
-


(LISTA)
   


     

Ogłoszenia Prezydenta


Ilość ogłoszeń: 32
1-30 31-32 

Data publikacji Tytuł
12 października 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji transformatorowej na terenie położonym przy ul. Kozackiej 21 w Toruniu (część działki nr 425/9, obręb 38).
12 października 2017 Obwieszczenie PMT o wydaniu uzupełniającego zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w poziomie parteru wraz z budową podjazdu (pochylni) dla osób niepełnosprawnych do lokalu mieszkalnego nr 36 przy ul. Jamontta 2A w Toruniu (dz. nr 75/11, 75/12 z obrębu 52, jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ)
12 października 2017 Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji o pozwoleniu na zmianę pozwolenia na budowę z dnia 04.05.2017 r. znak: WAiB.6740.12.141.70.2017.BCz dla zamierzenia – budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Grzybowej 23A w Toruniu, na terenie dz. nr 528 z obrębu 67 w jednostce ewidencyjnej 046301_1 TORUŃ, w zakresie przedstawionym w projekcie budowlanym zmian
12 października 2017 Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: "Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Szosa Bydgoska na odcinku od pętli tramwajowej do Placu Skalskiego oraz po śladzie dawnej linii kolejowej odcinek od ul. Pera Jonssona do granic miasta wraz z połączeniem z Barbarką – odcinek 3B – rozbudowa drogi gminnej poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku od drogi krajowej nr 80 do granic miasta Torunia"
12 października 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Czystej w Toruniu (część dz. nr 349, obręb 35) na potrzeby budynku mieszkalnego położonego przy ul. Czystej 38.
11 października 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn. „Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu” (dotyczy budowy odcinków sieci elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej) na działce nr 83 i części działek nr 88, 141 i 225 obręb 14 oraz części działek nr 117, 157 i 168 obręb 16.
10 października 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie drogi rowerowej w rejonie ul. Szosa Bydgoska w Toruniu (działka nr 13 obręb 23).
10 października 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci ciepłowniczych na terenie miasta Torunia zasilanych ciepłem pochodzącym z ciepłowni geotermalnej – zakres „M1” na terenie położonym przy ul. Szosa Bydgoska 73, 75, 77 w Toruniu (części działek nr 127, 134/2 z obrębu 22)
9 października 2017 Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 2 października 2017 r., znak: WAiB.6740.15.7.10.2017 MB dla inwestycji pn:: „Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Szosa Bydgoska na odcinku od pętli tramwajowej do Placu Skalskiego oraz po śladzie dawnej linii kolejowej odcinek od ul. Pera Jonssona do granic miasta wraz z połączeniem z Barbarką – odcinek 1A – rozbudowa ulicy Łukasiewicza i Szosy Okrężnej poprzez budowę drogi rowerowej wraz z przebudową sieci energetycznej kolidującej z planowaną budową na odcinku od Szosy Okrężnej do końca ul. Łukasiewicza w Toruniu”.
6 października 2017 Obwieszczenie PMT o wydanej zmianie decyzji z dnia 30.09.2016 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu (na obszarze ograniczonym: od północy murami miejskimi i ul. Św. Jakuba, od południa linią brzegową rzeki Wisły, od wschodu ul. Traugutta i mostem kolejowym, od zachodu zachodnią granicą parkingu samochodowego położonego przy moście drogowym im. J. Piłsudskiego w zakresie w zakresie rozszerzenia inwestycji o fragmenty ulic: Św. Ducha, Żeglarskiej i Mostowej
5 października 2017 Obwieszczenie PMT o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przekazaniu raportu oddziaływania na środowisko do uzgodnień dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa układu torowo – drogowego w ul. Wały Gen. Sikorskiego i Al. Św. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo – autobusowego w Toruniu” (teren inwestycji obejmuje: Al. Św. Jana Pawła II od ul. Bydgoskiej i początku Mostu im. Józefa Piłsudskiego do Ronda Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z ulicami: Czerwona Droga, Kraszewskiego, Al. 700-lecia i Mickiewicza wraz z terenami bezpośrednio przylegającymi, ulicę Wały Gen. Sikorskiego od skrzyżowania z Al. Św. Jana Pawła II do skrzyżowania z Al. Solidarności, ul. Chopina od skrzyżowania z Al. Św. Jana Pawła II do skrzyżowania z Al. 500-lecia wraz z tym skrzyżowaniem)
4 października 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu zawiadomienia o zmianie zakresu wniosku oraz zebraniu materiału dowodowego w przedmiocie wydania pozwolenia na budowę dla zamierzenia pod nazwą: budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Żelaznej 10 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenu (działki nr 627/7 i 632/4, 578/4 z obrębu 3, jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ
4 października 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn: „Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego Torunia – rozbudowa ulicy Św. Jakuba”. (dz. nr 222/2, 221/1, 222/5, 222/6 – obr. 18, dz. nr 72/1 – obr. 17 (numery działek w całości i po projektowanych podziałach).
4 października 2017 Informacja PMT o wydaniu pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego obejmującego: „Budowę dwóch zbiorników na substancję ropopochodną o pojemności 50 m3 każdy wraz z budową wiaty nad stanowiskiem załadunku i niezbędną infrastrukturą na terenie działek nr 211/12 i 115/59 z obrębu 45 przy ulicy M. Skłodowskiej – Curie 75R w Toruniu”.
4 października 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci cieplnej magistralnej dn600 od EC1 do komory S16 w pasie drogowym ul. Olimpijskiej, Konstytucji 3 Maja, Teligi i Leśny Trakt w Toruniu (części działek nr 24/3, 25/4, 26/3, 96/6, 97, 98, obręb 59).
2 października 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu decyzji o pozwoleniu na przebudowę balkonu typu loggia i wymianę drzwi balkonowych dostosowanych do wózka inwalidzkiego przy ul. Buszczyńskich 3A/35 w Toruniu, na terenie dz. nr 31/36 z obrębu 51 w jednostce ewidencyjnej 046301_1 Toruń.
29 września 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu decyzji pozwolenie wodnoprawne dla AMB Inwestycje Sp. z o.o. na typczasowe odwodnienie wykopów budowlanych przy ul. Armii Ludowej 63-67
29 września 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu decyzji pozwolenie wodnoprawne dla BUDLEX Winnica Sp. z o.o. , s.k. na tymczasowe odwodnienie wykopów budowlanych na działce nr 295/2 obręb 4 w Toruniu przy ul. St. Batorego
5 lipca 2017 Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 119 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska Prezydent Miasta Torunia zawiadamia, że z dniem 05 lipca 2017 roku Gmina Miasta Toruń przystępuje do opracowania projektu "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Torunia".
13 kwietnia 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie wydania decyzji pozwolenie wodnoprawne dla Fastern Budownictwo Sp. z o.o. Sp. K, Głogowo ul. Warszawska 63, 87-123 Dobrzejewice na: tymczasowe odwodnienie wykopów budowlanych o długości całkowitej 193 m w rejonie ul. Tarnowskiej i Zielonogórskiej w Toruniu.
7 kwietnia 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie wydania decyzji pozwolenie wodnoprawne dla Powiatu Toruńskiego przy ul. Towarowej 4-6 na odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z terenu inwestycji pn." Rozbudowa drogi powiatowej nr 2019C na odcinku ok. 400 m w mjsc. Brąchnowo, gm. Łubianka".
23 grudnia 2016 Prezydent Miasta Torunia informuje o udzieleniu Toruńskim Wodociągom Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopu fundamentowego o łącznej długości 126,5 m dla potrzeb wykonania przewodów sieci wodociągowej w pasie drogowym ul. Pod Dębową Górą i Pałubickiego w Toruniu.
12 grudnia 2016 Informacja Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu decyzji - pozwolenie zintegrowane dla instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych dla Plast_Farb S.K. ul. M. Skłodowskiej - Curie w Toruniu
9 września 2016 Prezydent Miasta Torunia udziela Toruńskim Wodociogom Sp. z o.o., ul. Rybaki 31-35 87-100 pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopu budowlanego o łącznej długości 499,5 m w pasie drogowym ulicy Batorego.
10 sierpnia 2016 Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych dla ELANA - ENERGETYKA Sp. z o.o., ul. M. Skłodowskiej - Curie 73
4 kwietnia 2016 Decyzja pozwolenie wodnoprawne dla Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. na odwodnienie wykopów fundamentowych dla potrzeb wykonania kanalizacji sanitarnej_OM Bukowa Kępa
8 marca 2016 Obwieszczenie PMT o wydanie decyzji pozwolenie wodnoprawne na długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wód podziemnych pod budynkiem mieszkalnym przy ul. A Freytaga 3B, 5B, na powierzchni 3380 m2 w granicach działki ew. nr 207 obręb 30 Toruń, do uzyskania rzędnej zwierciadła wód podziemnych wynoszącej 66,5 m n.p.m., przy wykorzystaniu 6 studni odwodnieniowych Ø18” z zabudowaną kolumną filtrową PVC SBF-K DN 200, wierconych do głębokości 15 m, połączonych przewodami PE63 – PE90 ze studnią rozprężną i przyłączem do kolektora miejskiej kanalizacji deszczowej, który stanowił będzie odbiornik pompowanej wody.
6 lipca 2015 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego przy ul. Stanisława Sędziaka 14 w Toruniu. Zgłoszenia dokonali Ewa Bartosińska i Henryk Bartosiński.
6 lipca 2015 Informacja o dokonaniu zgłoszenia rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego przy ul. Białostockiej 6 w Toruniu. Zgłoszenia dokonali Aleksandra i Leszek Zduńscy.
3 lipca 2015 Zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zmianami), informuję, że Pani Monika Adamowicz reprezentująca Edukacja Artystyczna NEW ART dokonała zgłoszenia budowy przy ul. Dworcowej 5B w Toruniu przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz odgałęzienia bocznego sieci kanalizacji ogólnospławnej (dz. nr 196/3, 199, 146/1, 144, 200/14, 200/30 z obrębu 40). Czynności administracyjne w sprawie prowadzi Wydział Architektury i Budownistwa Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126B w Toruniu (pokój nr 301).

1-30 31-32 


Pokaż archiwalne ogłoszenia


Pokaż zarządzenia Prezydenta Miasta Torunia


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A