Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 26.02.2017
  Data publikacji ( 2017-02-26)
-


(LISTA)
   


     

Ogłoszenia Prezydenta


Ilość ogłoszeń: 23
1-23 

Data publikacji Tytuł
23 lutego 2017 Obwieszczenie PMT o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa i budowa ul. Końcowej w Toruniu”. (dz. 232/5, 229/1, 235/1, 34/3, 224/6, 230/6, 232/7, 228/8, 228/9, 226/1, 231, 233, 227, 225, 234, 236, 319 obr. 3)
22 lutego 2017 Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "budowa centrum magazynowo - produkcyjnego z częściami socjalno - biurowymi i towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Przelot 66,66A,74-76 / Ostrej 5 w Toruniu"
22 lutego 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie ciągu pieszo-rowerowego od ul. Droga Starotoruńska do wału przeciwpowodziowego rz. Wisły w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych pod funkcję rekreacyjną, położonych przy ul. Droga Starotoruńska w Toruniu (części działek nr 129/4, 121/9, 123/1, 123/2, 124/2, 124/3, 124/8, 128, 130, 188, 213/2; obręb 22).
22 lutego 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinków sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia na działce nr 290 oraz na części działki nr 769, obr. 71, dla zasilania nieruchomości położonej przy ul. Skrytej 9-13 w Toruniu.
22 lutego 2017 Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy ulicy Długiej w Toruniu na odcinku od ul. Szosa Chełmińska do Św. Józefa oraz rozbudowa i przebudowa ulicy Hurynowicz w Toruniu
17 lutego 2017 Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: rozbudowa ulicy Granicznej w Toruniu (dz. 240, 242, 244, 287, 293, 241/2, 19/4, 6/2, 289/2, 291/4, 292/2, 295/3 obr. 3 (numery działek w całości i po projektowanych podziałach).
17 lutego 2017 Informacja PMT o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Odwodnienie terenu w rejonie dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Freytaga 3B, 5B w Toruniu” (dz. nr 207 z obrębu 30).
15 lutego 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie ekranów akustycznych na terenie położonym przy ul. Lipnowskiej / Dwernickiego w Toruniu (części działek nr 241 i 242 obr. 68).
13 lutego 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej ś/c na terenie położonym przy ul. Batorego w Toruniu (działki nr 1122, 17/2, 18/1, 96, 30/1, 29/1, 28/1 oraz części działek nr 12, 97, 18/7, 30/2, obręb 43).
12 stycznia 2017 Lista osób, z którymi zawarto w 2016 r. umowy najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń (stan na 31.12.2016 r.).
27 grudnia 2016 Na podstawie art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji Prezydent Miasta Torunia ogłasza zakończenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Torunia w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Torunia oraz publikuje Raport Końcowy z konsultacji.
23 grudnia 2016 Prezydent Miasta Torunia informuje o udzieleniu Toruńskim Wodociągom Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopu fundamentowego o łącznej długości 126,5 m dla potrzeb wykonania przewodów sieci wodociągowej w pasie drogowym ul. Pod Dębową Górą i Pałubickiego w Toruniu.
12 grudnia 2016 Informacja Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu decyzji - pozwolenie zintegrowane dla instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych dla Plast_Farb S.K. ul. M. Skłodowskiej - Curie w Toruniu
25 listopada 2016 Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817) Prezydent Miasta Torunia ogłasza: Otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2017 oraz Otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w latach 2017-2019.
9 września 2016 Prezydent Miasta Torunia udziela Toruńskim Wodociogom Sp. z o.o., ul. Rybaki 31-35 87-100 pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopu budowlanego o łącznej długości 499,5 m w pasie drogowym ulicy Batorego.
10 sierpnia 2016 Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych dla ELANA - ENERGETYKA Sp. z o.o., ul. M. Skłodowskiej - Curie 73
4 kwietnia 2016 Decyzja pozwolenie wodnoprawne dla Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. na odwodnienie wykopów fundamentowych dla potrzeb wykonania kanalizacji sanitarnej_OM Bukowa Kępa
8 marca 2016 Obwieszczenie PMT o wydanie decyzji pozwolenie wodnoprawne na długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wód podziemnych pod budynkiem mieszkalnym przy ul. A Freytaga 3B, 5B, na powierzchni 3380 m2 w granicach działki ew. nr 207 obręb 30 Toruń, do uzyskania rzędnej zwierciadła wód podziemnych wynoszącej 66,5 m n.p.m., przy wykorzystaniu 6 studni odwodnieniowych Ø18” z zabudowaną kolumną filtrową PVC SBF-K DN 200, wierconych do głębokości 15 m, połączonych przewodami PE63 – PE90 ze studnią rozprężną i przyłączem do kolektora miejskiej kanalizacji deszczowej, który stanowił będzie odbiornik pompowanej wody.
6 lipca 2015 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego przy ul. Stanisława Sędziaka 14 w Toruniu. Zgłoszenia dokonali Ewa Bartosińska i Henryk Bartosiński.
6 lipca 2015 Informacja o dokonaniu zgłoszenia rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego przy ul. Białostockiej 6 w Toruniu. Zgłoszenia dokonali Aleksandra i Leszek Zduńscy.
3 lipca 2015 Zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zmianami), informuję, że Pani Monika Adamowicz reprezentująca Edukacja Artystyczna NEW ART dokonała zgłoszenia budowy przy ul. Dworcowej 5B w Toruniu przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz odgałęzienia bocznego sieci kanalizacji ogólnospławnej (dz. nr 196/3, 199, 146/1, 144, 200/14, 200/30 z obrębu 40). Czynności administracyjne w sprawie prowadzi Wydział Architektury i Budownistwa Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126B w Toruniu (pokój nr 301).
2 lipca 2015 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego przy ul. Golubskiej 9 w Toruniu. Zgłoszenia dokonał Filip Popowski.
2 lipca 2015 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego przy ul. Rypińskiej 60 w Toruniu. Zgłoszenia dokonał Filip Popowski.

1-23 


Pokaż archiwalne ogłoszenia


Pokaż zarządzenia Prezydenta Miasta Torunia


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A