Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 24.10.2018
  Data publikacji ( 2018-10-24)
-


(LISTA)
   


     

Ogłoszenia Prezydenta


Ilość ogłoszeń: 38
1-30 31-38 

Data publikacji Tytuł
23 października 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Wiosennej w Toruniu (część działki nr 686, obręb 35) na potrzeby posesji położonej przy ul. Wiosennej 29/ Czystej 21.
23 października 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Stokrotkowej w Toruniu (część działki nr 661, obręb 32) na potrzeby posesji położonej przy ul. Stokrotkowej 6.
23 października 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odgałęzienia bocznego kanalizacji sanitarnej zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Stefana Batorego (części działek nr 75/1, 76/1 i 102 z obrębu 11).
23 października 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odgałęzienia bocznego kanalizacji ogólnospławnej zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Rabiańskiej (część działki nr 225 z obrębu 14).
23 października 2018 Obwieszczenie PMT o wydanym postanowieniu prostującym decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 17.11.2017 r. i decyzję z dnia 02.10.2018 r. przenoszącą decyzję z dotychczasowego Inwestora na nowego dla przedsięwzięcia pn.: "budowa centrum magazynowo - produkcyjnego z częściami socjalno - biurowymi i towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Przelot 66,66A,74-76 / Ostra 5 w Toruniu
22 października 2018 Obwieszczenie PMT o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w postępowaniu w sprawie wydania decyzji i środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "budowa centrum magazynowo - usługowego z zapleczem socjalno - biurowym i niezbędna infrastrukturą w Toruniu przy ul. Poznańskiej 290-292
19 października 2018 Prezydent Miasta Torunia ogłasza: otwarty konkurs ofert na prowadzenie przez organizacje pozarządowe, prowadzące działalność pożytku publicznego, czterech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej / nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz prowadzenie edukacji prawnej w ośmiu punktach w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. na terenie Gminy Miasta Toruń
19 października 2018 Prezydent Miasta Torunia ogłasza: nabór do prac komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie przez organizacje pozarządowe, prowadzące działalność pożytku publicznego, czterech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej / nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz prowadzenie edukacji prawnej w ośmiu punktach w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
19 października 2018 Prezydent Miasta Torunia ogłasza nabór przedstawicieli toruńskich organizacji pozarządowych do Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, kadencji 2019-2022
18 października 2018 W dniu 9 października 2018r. Fundacja VERDA z siedzibą przy ul. Żeromskiego 9/5 w Toruniu złożyła ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Świat na wyciągnięcie ręki – warsztaty międzykulturowe” w ramach zadania publicznego z zakresu Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
18 października 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanym postanowieniu w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: „Struga Toruńska wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacją ich otoczenia na odcinku od ul. St. Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik w Toruniu” polegającego między innymi na budowie chodników, ścieżek rowerowych, pochylni, pomostów, boiska do siatkówki, placu do street workoutu, planowanego w Toruniu przy ul. Wojska Polskiego 8, 13-45, ul. Przy Kaszowniku 2-24, ul. St. Batorego 1-3, ul. Bażyńskich na działkach nr 23/1, 24/2, 26, 27/1, 28, 37, 57/2, 58/1, 98, 99, 132/30, 136 z obrębu 11 oraz na działkach nr 41 i 44 z obrębu 18.
18 października 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej oraz stacji transformatorowej zlokalizowanych na terenie położonym przy ul. Batorego 51, 51a oraz 53 w Toruniu (działki nr 271/1, 271/4 i 271/5 oraz część działki nr 277 z obrębu 4).
18 października 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Owocowej w Toruniu (część działki nr 354, obręb 35) na potrzeby posesji położonej przy ul. Jesiennej 17/ Owocowej 38.
17 października 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na dobudowie windy do Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Bażyńskich 30/36 (części działki nr 121 z obrębu 11).
16 października 2018 Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w latach 2018-2020 w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów realizujących zadania własne Gminy Miasta Toruń finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz z funduszy krajowych - IV termin naboru
16 października 2018 W dniu 15 października 2018r. DAJ SZANSĘ Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych z siedzibą przy ul. Piskorskiej 11 w Toruniu złożyła ofertę realizacji zadania publicznego pn. „WSPIERAMY MAMY” w ramach zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
12 października 2018 Lista osób, z którymi zawarto w 2018 r. umowy najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń. Stan na dzień 30.09.2018 r.
12 października 2018 Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji znak: WAiB.6740.13.473.106.2018.WS, WAiB.406.IV.79 o pozwoleniu na budowę czterech hal magazynowo – usługowych przy ul. Chrobrego 129 w Toruniu (dz. nr 127, 115 obr. 43, jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ) – ETAP II: obiekty kubaturowe – dwie hale magazynowo – usługowe nr 3 i 4
12 października 2018 Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn. zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z miejscami postojowymi naziemnymi (budynek D, E, F, G), zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanych przy ul. Henryka Strobanda 13 w Toruniu (dz. nr 162/2, obręb 30, jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ)
9 października 2018 Obwieszczenie PMT o wydanym postanowieniu wzywającym Inwestora - Gminę Miasta Toruń - do uzupełnienia wniosku w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na remont i przebudowę budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 w Toruniu (obręb 8, działki nr 204/1, 204/18), z przeznaczeniem na budynek mieszkalny z usługami dla społeczności lokalnej oraz na rozbiórkę budynku oficyny przy ul. Mickiewicza 57 (obręb 8, działka nr 204/18) oraz o rozszerzeniu przez Inwestora wniosku o działki nr 205 i 66 z obrębu 8 (ul. Mickiewicza), na których zaprojektowano przyłącze wodociągowe
27 września 2018 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2017 r. - III TERMIN NABORU przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w latach 2018-2020 w zakresie: DOFINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO DO PROJEKTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA WŁASNE GMINY MIASTA TORUŃ FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH ORAZ Z FUNDUSZY KRAJOWYCH.
27 września 2018 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 8 sierpnia 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w roku 2018 w trybie powierzenia wykonania zadania w zakresie: EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO, EDUKACJI MAJĄCEJ NA CELU WYRABIANIE PRAWIDŁOWYCH POSTAW WOBEC ŚRODOWISKA I PRZYRODY OŻYWIONEJ.
26 września 2018 Informacja PMT o prowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "budowa centrum magazynowo - usługowego z zapleczem socjalno- biurowym i niezbędną infrastrukturą przy ul. Poznańskiej 290-292 w Toruniu (dz. 29/19, 29/14, 29/5, 29/4 - obręb 77)"
28 sierpnia 2018 Prezydent Miasta Torunia podaje do publicznej wiadomości Raport z opiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji pn. "Program Rewitalizacji Torunia do roku 2023" wraz z projektem Programu.
7 sierpnia 2018 Prezydent Miasta Torunia podaje do publicznej wiadomości Raport końcowy z konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji pn. "Program Rewitalizacji Torunia do roku 2023" wraz z projektem Programu zawierającym uwzględnione uwagi.
17 lipca 2018 Lista osób, z którymi zawarto w 2018 r. umowy najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń, stan na dzień 30.06.2018 r.
7 kwietnia 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie wydania decyzji pozwolenie wodnoprawne dla Powiatu Toruńskiego przy ul. Towarowej 4-6 na odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z terenu inwestycji pn." Rozbudowa drogi powiatowej nr 2019C na odcinku ok. 400 m w mjsc. Brąchnowo, gm. Łubianka".
23 grudnia 2016 Prezydent Miasta Torunia informuje o udzieleniu Toruńskim Wodociągom Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopu fundamentowego o łącznej długości 126,5 m dla potrzeb wykonania przewodów sieci wodociągowej w pasie drogowym ul. Pod Dębową Górą i Pałubickiego w Toruniu.
12 grudnia 2016 Informacja Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu decyzji - pozwolenie zintegrowane dla instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych dla Plast_Farb S.K. ul. M. Skłodowskiej - Curie w Toruniu
9 września 2016 Prezydent Miasta Torunia udziela Toruńskim Wodociogom Sp. z o.o., ul. Rybaki 31-35 87-100 pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopu budowlanego o łącznej długości 499,5 m w pasie drogowym ulicy Batorego.

1-30 31-38 


Pokaż archiwalne ogłoszenia


Pokaż zarządzenia Prezydenta Miasta Torunia


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A