Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 16.08.2018
  Data publikacji ( 2018-08-16)
-


(LISTA)
   


     

Ogłoszenia Prezydenta


Ilość ogłoszeń: 35
1-30 31-35 

Data publikacji Tytuł
14 sierpnia 2018 obwieszczenie PMT o wydanej w dniu 10 sierpnia 2018 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa układu torowo – drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. św. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo – autobusowego w Toruniu” (teren inwestycji obejmuje: al. św. Jana Pawła II od ul. Bydgoskiej i początku Mostu im. Józefa Piłsudskiego do ronda Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z ulicami: Czerwona Droga, Kraszewskiego, al. 700-lecia i Mickiewicza wraz z terenami bezpośrednio przylegającymi, ulicę Wały gen. Sikorskiego od skrzyżowania z al. św. Jana Pawła II do skrzyżowania z al. Solidarności, ul. Chopina od skrzyżowania z al. św. Jana Pawła II do skrzyżowania z al. 500-lecia wraz z tym skrzyżowaniem)
14 sierpnia 2018 W dniu 9 sierpnia 2018 r. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii św. Antoniego w Toruniu z siedzibą przy ul. Św. Antoniego 4 złożył ofertę realizacji zadania publicznego pn. "W poszukiwaniu autorytetów" w trybie art. 19a ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450).
10 sierpnia 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kontenerowej stacji transformatorowej na terenie położonym przy ul. Żwirki i Wigury 55 w Toruniu (część działki nr 284/2, obręb 37).
10 sierpnia 2018 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 18 czerwca 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie w roku 2018 zadania publicznego gminy w zakresie przedsięwzięć rewitalizacyjnych na obszarze rewitalizacji (Bydgoskiego Przedmieścia, Podgórza i Starego Miasta) w trybie powierzenia realizacji zadania.
9 sierpnia 2018 W dniu 03.08.2018 r. Stowarzyszenie Musica Vera złożyło ofertę na realizację projektu pn. "Koncert Jazzowo-Chorałowo-Organowy", w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
9 sierpnia 2018 W dniu 03.08.2018 r. Stowarzyszenie Musica Vera złożyło ofertę na realizację projektu pn. "Koncert Bogurodzica - polifonia późnego średniowiecza. Jerycho.", w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
8 sierpnia 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym Placu Mariana Rapackiego w Toruniu (część działki nr 65, obręb 14), na potrzeby posesji położonej przy Placu Mariana Rapackiego 8.
8 sierpnia 2018 Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w roku 2018 w trybie powierzenia wykonania zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, edukacji mającej na celu wyrabianie prawidłowych postaw wobec środowiska i przyrody ożywionej.
8 sierpnia 2018 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, działając z upoważnienia Prezydenta Miasta Torunia, ogłasza: Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 września 2018r. do 31 stycznia 2020 r. zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej polegającego na: utworzeniu i prowadzeniu dwóch placówek wsparcia dziennego dla łącznie 120 dzieci w wieku 6-18 lat na terenie Gminy Miasta Toruń (po 60 dzieci każda) w związku z realizacją projektu "W rodzinie siła!", w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Konkurs dla podmiotów wymienionych w art. 190 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
7 sierpnia 2018 Prezydent Miasta Torunia podaje do publicznej wiadomości Raport końcowy z konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji pn. "Program Rewitalizacji Torunia do roku 2023" wraz z projektem Programu zawierającym uwzględnione uwagi.
1 sierpnia 2018 Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie: wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn: „Rozbudowa ul. Świętego Józefa na odc. od ul. Osiedlowej do ul. Kaszubskiej wraz z budowa miejsc postojowych, budową drogi rowerowej wzdłuż ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Szosa Chełmińska do ul. Kaszubskiej i przebudową ul. Kaszubskiej w Toruniu” Obręb 34: działki 48/1 (działka przejmowana w całości), 48/2, 49, 50, 51, 58/6 (działka po podziale), 65 Obręb 35: działki 677/2 (działka po podziale przejmowana pod inwestycję) Obręb 36: działki 322, 321, 320/1 (działka po podziale), 311/3 (działka po podziale przejmowana pod inwestycję), 311/2, 310/3 (działka po podziale przejmowana pod inwestycję), 308/1 (działka po podziale), 273, 271, 265/1 (działka po podziale przejmowana pod inwestycję), 63, 62/3, 62/4, 62/5, 61, 57/27 (działka po podziale), 57/23 (działka po podziale), 57/25 (działka po podziale przejmowana pod inwestycję), 2/2, 1/4 oraz działki przeznaczone do czasowego zajęcia: dz nr. 1/1, 62/1, 330, 326, 4/4, 57/28 (z podziału działki 57/20), 265/2 (z podziału działki 265), 59/7 obr. 36 oraz dz. 695 obr. 35
30 lipca 2018 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia w dniu 30 listopada 2017 r. na wykonanie zadań publicznych Gminy w latach 2018-2020 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów realizujących zadania własne Gminy Miasta Toruń finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz z funduszy krajowych - II termin naboru.
30 lipca 2018 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 1 marca 2018r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie w roku 2018 zadania publicznego gminy w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych, działalności na rzecz integracji cudzoziemców, upowszechniania oraz ochrony wolności i praw człowieka: ORGANIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH KAPMPANII SPOŁECZNEJ PN. „TORUŃSKI TYDZIEŃ TOLERANCJI” II TURA (III termin naboru ofert – do dnia 15 czerwca 2018r.).
30 lipca 2018 W dniu 27 lipca 2018r. Fundacja „Zamek Dybów i Gród Nieszawa” z siedzibą przy ul. Matejki 74/2 w Toruniu złożyła ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Kulturalny Zamek 2018” w ramach zadania publicznego z zakresu Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
27 lipca 2018 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 11 czerwca 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie w roku 2018 zadania publicznego gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości – II tura.
27 lipca 2018 Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2018 zadania publicznego gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości – III TURA.
17 lipca 2018 Lista osób, z którymi zawarto w 2018 r. umowy najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń, stan na dzień 30.06.2018 r.
16 lipca 2018 Wyniki otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 30 listopada 2017 r. przez Prezydenta Miasta Torunia, na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie WSPIERANIA ROZWOJU KULTURY I OCHRONY JEJ DÓBR ORAZ PODTRZYMYWANIA TRADYCJI NARODOWEJ.
16 lipca 2018 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 1 lipca 2018r. do 30 czerwca 2020r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy dla łącznie 40 osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.
16 lipca 2018 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 30 czerwca 2021 r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie dziennego domu pomocy społecznej dla co najmniej 15 osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.
29 czerwca 2018 Prezydent Miasta Torunia ogłasza Konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy miasta Toruń świadczącego usługi na podstawie ustawy z dnia 22 maj 2003r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym
29 maja 2018 Lista osób, z którymi zawarto w 2018 r. umowy najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń. Stan na dzień 31.03.2018 r.
30 listopada 2017 Prezydent Miasta Torunia ogłasza: I. OTWARTE KONKURSY OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY W 2018 ROKU oraz II. OTWARTE KONKURSY OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY W LATACH 2018-2020.
7 kwietnia 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie wydania decyzji pozwolenie wodnoprawne dla Powiatu Toruńskiego przy ul. Towarowej 4-6 na odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z terenu inwestycji pn." Rozbudowa drogi powiatowej nr 2019C na odcinku ok. 400 m w mjsc. Brąchnowo, gm. Łubianka".
23 grudnia 2016 Prezydent Miasta Torunia informuje o udzieleniu Toruńskim Wodociągom Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopu fundamentowego o łącznej długości 126,5 m dla potrzeb wykonania przewodów sieci wodociągowej w pasie drogowym ul. Pod Dębową Górą i Pałubickiego w Toruniu.
12 grudnia 2016 Informacja Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu decyzji - pozwolenie zintegrowane dla instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych dla Plast_Farb S.K. ul. M. Skłodowskiej - Curie w Toruniu
9 września 2016 Prezydent Miasta Torunia udziela Toruńskim Wodociogom Sp. z o.o., ul. Rybaki 31-35 87-100 pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopu budowlanego o łącznej długości 499,5 m w pasie drogowym ulicy Batorego.
10 sierpnia 2016 Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych dla ELANA - ENERGETYKA Sp. z o.o., ul. M. Skłodowskiej - Curie 73
4 kwietnia 2016 Decyzja pozwolenie wodnoprawne dla Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. na odwodnienie wykopów fundamentowych dla potrzeb wykonania kanalizacji sanitarnej_OM Bukowa Kępa
8 marca 2016 Obwieszczenie PMT o wydanie decyzji pozwolenie wodnoprawne na długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wód podziemnych pod budynkiem mieszkalnym przy ul. A Freytaga 3B, 5B, na powierzchni 3380 m2 w granicach działki ew. nr 207 obręb 30 Toruń, do uzyskania rzędnej zwierciadła wód podziemnych wynoszącej 66,5 m n.p.m., przy wykorzystaniu 6 studni odwodnieniowych Ø18” z zabudowaną kolumną filtrową PVC SBF-K DN 200, wierconych do głębokości 15 m, połączonych przewodami PE63 – PE90 ze studnią rozprężną i przyłączem do kolektora miejskiej kanalizacji deszczowej, który stanowił będzie odbiornik pompowanej wody.

1-30 31-35 


Pokaż archiwalne ogłoszenia


Pokaż zarządzenia Prezydenta Miasta Torunia


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A