Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 20.02.2020
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty- SP
    Wniosek o wydanie zaświadczenia o przekształceniu 2019
    Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty - GMT

Wydanie zaświadczenia w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
WGN 9.14 NOWOŚĆ!!!
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Adres: ul. Grudziądzka 126 b, 87-100, Toruń
Telefon: 56 611 85 90 , 56 611 85 93, e-mail: wgn@um.torun.pl


Wnioski można składać osobiście w siedzibie WGN, Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta lub za pośrednictwem poczty.

Podstawa prawna:
  • ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • uchwała Rady Miasta Torunia nr 40/19 z dnia 10.01.2019 r. w sprawie bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń

I.  Dokumenty od wnioskodawcy:
wniosek wg. załączonego wzoru

II. Wymagane opłaty:
opłata skarbowa od wniosku – 50,- zł
Wpłaty należy dokonywać na rachunek Urzędu Miasta w Banku Millennium o numerze:
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799 lub w kasie Urzędu Miasta Torunia, ul. Grudziądzka 126 b

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi:
- 12 miesięcy z urzędu, licząc od dnia przekształcenia (bez wniosku)
- 4 miesiące na wniosek, licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku
- 30 dni na wniosek uzasadniony potrzebą dokonania czynności cywilnoprawnej (np. sprzedaży, darowizny, ustanowienia hipoteki), licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku

IV. Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Toruń, ul. Grudziądzka 126b
pokój 205, II piętro, tel. 56 611 85 93

V. Tryb odwoławczy:
Jeżeli właściciel nieruchomości nie zgadza się z zawartą w zaświadczeniu informacją o wysokości i okresie wnoszenia opłaty, może złożyć do Prezydenta Miasta Torunia, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia zaświadczenia, wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia tej opłaty w drodze decyzji.

VI. Uwagi:
W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie przysługuje stosowna bonifikata ustalona:
- w uchwale RMT nr 40/19 dla nieruchomości stanowiących własność GMT w w wysokości do 90% opłaty jednorazowej
- w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. dla nieruchomości stanowiących własność SP w wysokości do 60% opłaty jednorazowej


     

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A