Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 20.02.2020
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Wniosek o abonament zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty) przedsiębiorcy Podstrefa A w strefie płatnego parkowania w mieście Toruniu.
    Wniosek o abonament zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty) przedsiębiorcy Podstrefa A w strefie płatnego parkowania w mieście Toruniu.

Abonament zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty) przedsiębiorcy Podstrefa A w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność społecznie odpowiedzialną na rzecz społeczności lokalnej Zespołu
BTCM 19.7
Jednostka prowadząca sprawę:
Biuro Toruńskiego Centrum Miasta
Adres: ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100, Toruń
Telefon: 56 611 87 36 , fax.: 56 652 13 88 e-mail: starowka@um.torun.pl

Podstawa prawna:

 • art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506),

 • oraz § 4 ust. 1 pkt 8 uchwały nr 640/17 Rady Miasta Torunia z dnia 7 września 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Toruniu,

 • Zarządzenie Nr 271 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 września 2017 r. w sprawie nabywania abonamentu zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty) przedsiębiorcy Podstrefa A w strefie płatnego parkowania.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia

Biuro Toruńskiego Centrum Miasta


Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Miasta Torunia, z siedzibą w Toruniu przy ul. Wały Generała Sikorskiego 8.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji Pana/Pani praw może Pan/Pani kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo: iod@um.torun.pl, telefonicznie: 56 611 88 02 lub pisemnie na adres: ul. Wały Generała Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.

Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzali:

- w celu zaopiniowania wniosku wydanie abonamentu zastrzeżonego miejsca postojowego (koperty) przedsiębiorcy Podstrefa A w strefie płatnego parkowania na podstawie uchwały nr 640/17 Rady Miasta Torunia z dnia 7 września 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Toruniu, Zarządzenia Nr 271 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 września 2017 r. w sprawie nabywania abonamentu zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty) przedsiębiorcy Podstrefa A w strefie płatnego parkowania oraz art. 6 ust 1 lit e) RODO.

Podanie przez Pana/Panią danych jest wymagane przepisem prawa: ww. uchwałą i zarządzeniem oraz rozporządzeniem.

W przypadku niepodania przez Pana/Panią danych Urząd nie zaopiniuje wniosku wydanie abonamentu zastrzeżonego miejsca postojowego (koperty) przedsiębiorcy Podstrefa A w strefie płatnego parkowania.

Pana/Pani dane osobowe będziemy udostępniali podmiotom, które są uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

Nie przekazujemy Pana/Pani danych osobowych poza teren Polski.

Pana/Pani dane osobowe przechowujemy przez okres, na jaki został wydany abonament.

Ma Pan/Pani prawo do:

 1. Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii przez okres przechowywania.

 2. Poprawienia swoich danych.

 3. Ograniczenia przetwarzania danych:

Ma Pan/Pani prawo zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie wyłącznie do przechowywania Pana/Pani danych osobowych w przypadku:

- przekonania Pana/Pani, że posiadane przez nas dane są nieprawidłowe lub przetwarzane bezpodstawnie

- nie chce Pan/Pani abyśmy usunęli dane bo będą Panu/i potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

- trwania okresu od wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec przetwarzania

 1. Wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzamy Pana/Pani dane niezgodnie z prawem może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowych informacji jak złożyć żądanie udziela Inspektor Ochrony Danych oraz znajdują się na stronie internetowej Urzędu – ww.bip.torun.pl

W celu złożenia żądania związanego z wykonaniem praw należy skierować wniosek na adres mailowy iod@um.torun.pl lub udać się do naszej siedziby w Toruniu, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8 .

Przed realizacją Pana/Pani uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pana/Pani tożsamość (dokonać Pana/Pani identyfikacji).

I. Dokumenty od wnioskodawcy:

 1. Wniosek o abonament zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty) przedsiębiorcy Podstrefa A w strefie płatnego parkowania w mieście Toruniu według załączonego wzoru.

 2. Do wniosku o współfinansowanie należy dołączyć:

 1. zwymiarowany plan sytuacyjny na podkładzie mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 z naniesioną lokalizacją zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty), na które składany jest wniosek,

 2. tytuł prawny do lokalu, przed którym ma być zlokalizowana koperta,

 3. tytuł prawny do pojazdu,

 4. zaświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec Gminy Miasta Toruń wydane przez Wydział Podatków i Windykacji Urzędu Miasta Torunia lub oświadczenie wnioskodawcy o niezaleganiu z należnościami wobec Gminy Miasta Toruń,

 5. potwierdzone za zgodność z oryginałem wszystkie dokumenty wymienione odpowiednio ust. V pkt 1 ppkt 5, pkt 2 ppkt 7 i pkt 3 ppkt 7 niniejszego wniosku,

 6. opinię Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w zakresie lokalizacji koperty.

II. Forma załatwienia:

Wydanie abonamentu przez Miejski Zarząd Dróg.

III. Wymagane opłaty:

Opłata za abonament w wysokości 300 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały nr 640/17 Rady Miasta Torunia z dnia 7 września 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Toruniu. Opłata dokonywana w kasie Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu przy ul. Wały gen. Sikorskiego 21/23.

IV. Termin i tryb realizacji wniosków:

 1. Składanie wniosków na bieżąco.

 2. Wnioski rozpatrywane są w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

V. Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

VII. Informacje dodatkowe dla klienta:

Dostępność procedury:

Druki wniosków można pobrać w Biurze Toruńskiego Centrum Miasta oraz na stronach internetowych:

 1. www.bip.torun.pl,

 2. na portalu Facebook w grupie MojaStarowk@- https://www.facebook.com/groups/mojastarowka/.
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A